Iggesunds sågverk ligger strax söder om Hudiksvall. Vid sågverket tillverkas med råvara huvudsakligen från Hälsingland och Härjedalen furuträvaror med inriktning mot industrikunder. Huvuddelen av produkterna används för tillverkning av synligt trä i boendemiljö.


Miljöarbete 2015

Iggesunds sågverk arbetar med ett integrerat verksamhetssystem. Systemets ingående standarder är miljöledningssystemet ISO 14001, kvalitetsledningssystemet ISO 9001 samt energiledningssystemet ISO 50001. Rutiner och processer beskrivna i verksamhetssystemet ligger till grund för företagets förbättringsarbete. 

Iggesunds sågverk ingår i ett biokombinat med Iggesunds bruk. Biokombinatet ger synergier som minskar miljöbelastningen. Biprodukter (bark, spån, torrflis) från sågverket nyttjas i brukets fastbränslepannor och genererar fossilfri energi i form av el, ånga och värme. Sågverket köper ånga från bruket till sin torkningsprocess, spillvärme nyttjas till uppvärmning av produktionslokaler. 

Effektivisering av energianvändning och säkerställd avfallshantering bidrar till låg miljöbelastning. Ökad produktion med högt råvaruutnyttjande ger ökade leveranser av förnyelsebart biobränsle.

Tillstånd för verksamheten

Verksamheten bedrivs sedan 2014 med tillstånd enligt Miljöbalken.

Miljöcertifiering

Holmen Timbers miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 sedan 1999.

Holmen Timbers energiledningssystem är certifierat enligt ISO 50001 sedan 2011.

Holmen Timber är spårbarhetscertifierat enligt PEFCTM (2004) samt FSC® (2005).

Investeringar/miljöåtgärder

Under 2015 genomfördes vid Iggesund sågverk ett antal effektiviseringsprojekt som höjer tillgängligheten i anläggningen. Sammantaget ger förbättringarna ett högre utnyttjande av timmerråvaran samt genom ökad tillgänglighet i anläggningen en effektivisering av elförbrukningen.

Produktionsstörningar och klagomål

Inga produktionsstörningar med miljöpåverkan förekom under året. Inga klagomål riktades mot sågverket.

Uppföljning av miljömål 2015

Med 2014 års utfallssiffror som utgångspunkt.

 • Effektivisera elförbrukning med 1 procent mätt som kWh per m3 sv.
  Målet uppnåddes inte på grund av att produktionen av sågade trävaror blev lägre än budgeterat till viss del beroende av marknadsstyrda produktionsbegränsningar. 
 • Effektivisera dieselförbrukning med 1 procent mätt som liter/m3 sv.
  Målet uppnåddes inte på grund av att produktionen av sågade trävaror blev lägre än budgeterat till viss del beroende av marknadsstyrda produktionsbegränsningar. Råvaruinflödet låg dock på budget vilket skapade fulla lager på timmerhanteringen med omfattande truckkörning som följd.

Miljömål 2016

Med 2015 års utfallssiffror som utgångspunkt.

 • Effektivisera elförbrukning med 4 procent mätt som kWh per m3 sv.
 • Effektivisera dieselförbrukning med 6 procent mätt som liter/m3 sv.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2017