Iggesunds sågverk ligger strax söder om Hudiksvall. Vid sågverket
tillverkas med råvara huvudsakligen från Hälsingland och Härjedalen
furuträvaror med inriktning mot industrikunder. Huvuddelen av produkterna används för tillverkning av synligt trä i boendemiljö.


Miljöarbetet 2017

Iggesunds sågverk arbetar med ett integrerat verksamhetssystem. Systemets ingående standarder är miljöledningssystemet ISO 14001, kvalitetsledningssystemet ISO 9001 samt energiledningssystemet ISO 50001. Rutiner och processer beskrivna i verksamhetssystemet ligger till grund för företagets förbättringsarbete.

Iggesunds sågverk ingår i ett biokombinat med Iggesunds bruk. Biokombinatet ger synergier som minskar miljöbelastningen. Biprodukter (bark, spån, torrflis) från sågverket nyttjas i brukets fastbränslepannor och genererar fossilfri energi i form av el, ånga och värme. Sågverket köper ånga från bruket till sin torkningsprocess, spillvärme nyttjas till uppvärmning av produktionslokaler.

Effektivisering av energianvändning och säkerställd avfallshantering bidrar till låg miljöbelastning. Ökad produktion med högt råvaruutnyttjande ger ökade leveranser av förnyelsebart biobränsle.

Tillstånd för verksamheten

Verksamheten bedrivs sedan 2014 med tillstånd enligt Miljöbalken.

Miljöcertifiering

Holmen Timbers miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 sedan 1999.

Holmen Timbers energiledningssystem är certifierat enligt ISO 50001 sedan 2011.

Iggesunds sågverk ingår i certifikaten för miljöledningssystem sedan 1999 och energiledningssystem sedan 2011.

Holmen Timber är spårbarhetscertifierat enligt PEFCTM (2004) samt FSC® (FSC-ID) (2005).

Iggesunds sågverk ingår i spårbarhetscertifikaten för PEFCTM sedan 2004 samt FSC® sedan 2005.

Investeringar/miljöåtgärder

Under 2017 flyttades och höjdes bullervallen för att bättre dämpa ljud från anläggningen till omkringliggande samhälle.

Arbete påbörjades för att anlägga en ny väg på industriområdet som innebär att trafikbuller från lastbilar som hämtar färdigvaror ej belastar samhället i samma utstäckning som tidigare. Det ger även en säkrare arbetsmiljö inom industriområdet då korsande trafik för gaffeltruckar pga. lastbilsrörelser minimeras.

Under året genomfördes ett antal effektiviseringsprojekt för ökad produktion i anläggningen.

Sammantaget ger förbättringarna en minskad miljöbelastning via buller, säkrare arbetsmiljö. Ökad tillgänglighet i anläggningen ger en effektivisering av elförbrukningen. Högre utnyttjande av timmerråvaran ger ökad volym biobränsle.

Produktionsstörningar och klagomål

Inga produktionsstörningar med miljöpåverkan förekom under året. Inga klagomål riktades mot sågverket.

Uppföljning av miljömål 2017

Med 2016 års utfallssiffror som utgångspunkt.

  • Effektivisera elförbrukning med 2 procent mätt som kWh per m3 sv. Verksamhetsåret 2017 resulterade i 2,6 procent effektivisering av elförbrukningen
  • Effektivisera dieselförbrukning med 2 procent mätt som liter/m3 sv. Verksamhetsåret 2017 innebar ingen effektivisering av dieselförbrukningen.

Miljömål 2018

Med 2017 års utfallssiffror som utgångspunkt.

  • Effektivisera elförbrukning med 3 procent mätt som kWh per m3 sv

  • Effektivisera dieselförbrukning med 1 procent mätt som liter/m3 sv.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019