Iggesunds bruk är beläget strax söder om Hudiksvall invid Iggesundsfjärden. Vid bruket tillverkas högkvalitativ solidkartong för konsumentförpackningar och grafiska ändamål. Några mil norr om Hudiksvall ligger Strömsbruk, där lamineras och plastbeläggs kartong från både Iggesunds bruk och från Holmens bruk i Workington. Skärnäs hamn tillhör Iggesunds bruk och ligger i anslutning till bruket.


Miljöarbete 2017

Iggesunds Bruk fortsatte under 2017 att ha fokus på biobränslegenererad energiförsörjning. Medveten körstrategi och aktiv fördelning av tillgängliga biobränslen har medfört att andelen biobränslegenererad ångproduktion uppgått till mer än 98 procent av total ångproduktion.

Utsläppen av fossil CO2 ligger på en låg nivå men har ökat under de senaste åren. Detta beror främst på att tillgången på beckolja, vilket är ett biogent bränsle, varit begränsat vilket tvingat bruket att använda mer eldningsolja. Även under 2017 kördes oljepanna P11 endast på EO3 för att inte riskera förhöjda stoftutsläpp.

Vid sex tillfällen under våren 2017 genomfördes en riktad miljöutbildning mot operatörer inom produktion. Syftet med utbildningen var att visa allas betydelse för påverkan på yttre miljö.

Iggesunds bruk fortsatte under 2017 arbetet för att minska utsläppen till vatten. Efter optimeringar i den kemiska flotationen erhölls en stabilare drift och villkoren för 2017 innehölls bortsett från ett överskridande av villkoret för klorat.

Under 2017 påbörjades ett projekt kring effektivisering av externreningen och genomförda aktiviteter är:

 • Start muddring av luftade dammen (beräknas pågå under 2017 – 2020).
 • Separering av ej förorenade vatten (främst kyl- och tätningsvatten) med mål att minska avloppsvattenflödet till externreningen med ca 5000 m3/d.
 • Efter flera år med haverier på avloppsvattentuben till luftad damm byttes under V45 ca 400 m av befintlig tub.
 • Omledning av ett avlopp till sedimenteringsbassängerna

För januari överskreds under tre dygn begränsningsvärdet för stoft i det nya direktivet 2013:252 om stora förbränningsanläggningar. De åtgärder som utfördes i elfiltret under 2016 har medfört att utsläppen nu med marginal understiger begränsningsvärdet.

Energibesparande åtgärder genomfördes under året, ex vis permanent avställning av eftersileri Linje 3 samt sänkt maxström för elfilter SP5. Detta sammantaget innebär en årlig energibesparing på > 5 GWh per år.

Tillstånd för verksamheten

Iggesunds bruk skickade i juli 2016 in en ansökan om nytt tillstånd för ökning av produktionen till 500 000 ton massa och 450 000 ton kartong. I detta tillstånd inkluderas även verksamheten i Skärnäs Hamn. Ansökan var uppdelad i två faser och bolaget erhöll 23 februari 2017 en deldom med ett ändringstillstånd att producera 460 000 ton massa.

Beläggnings- och lamineringsfabriken i Strömsbruk är sedan årsskiftet 2007/2008 klassad som en anmälningspliktig C-anläggning.

Tillstånd enligt Miljöbalken utfärdades 1999 för hamnverksamheten vid Skärnäs Terminal i Iggesund.

Bolaget omfattas av regelverket kring handeln med utsläppsrätter för fossil koldioxid. Bolaget har tillstånd för utsläpp av koldioxid och har tilldelats utsläppsrätter för handelsperioden 2013-2020.

Certifierade miljö- och energiledningssystem

Iggesunds bruks miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2001. Energiledningssystemet certifierades 2005 och detta system uppgraderades mot ISO 50001 under 2011.

Bolaget har också ett certifierat system för spårbarhet av vedråvara enligt både FSC® (FSC-ID) och PEFCTM.

Arbetsmiljöarbetet är sedan september 2016 certifierat enligt OHSAS 18001.

Produktionsenheten i Strömsbruk samt Skärnäs Terminal ingår i samtliga certifieringar.

Investeringar/miljö och energiåtgärder

Under underhållsstoppet vecka 45 genomfördes förberedande arbeten för den nya indunstningen som beslutades under 2017. Den nya "indunstning 5" som kommer att börja byggas under 2018 och tas i drift under andra kvartalet 2019 innebär en ångbesparing på cirka 50 GWh per år.

Under stoppet byttes även ca 400 meter av avloppstuben till den luftade dammen och punktinsatser genomfördes på fler än 90 positioner.

En aktivitet går ut på separering av ej förorenade vatten (främst kyl- och tätningsvatten) med mål att minska avloppsvattenflödet till externreningen med ca 5000 m3/d.

Permanent avställning av eftersileri Linje 3 samt sänkt maxström för elfilter SP5 innebär en årlig energibesparing på > 5 GWh per år.

Produktionsstörningar och klagomål

Iggesunds bruk arbetar kontinuerligt med att bygga bort risker som kan innebära miljöpåverkande händelser. Under 2017 inträffade vid 18 tillfällen händelser som innebar rapportering till tillsynsmyndigheten. Händelserna avsåg utsläpp av orenat avloppsvatten (tre st), läckage på avloppsvattentuben (fem st), spill vid hantering av vätskor (tre st) samt ett överskridande av begränsningsvärden avseende stoft enligt direktivet 2013:252 om stora förbränningsanläggningar.

Stoftöverskridandet anmäldes och ärendet lämnades till åklagare som dock lade ned förundersökningen då det saknades anledning att anta att villkorsöverskridandet skett uppsåtligen eller av straffbar oaktsamhet.

I november överskreds villkoret från mark- och miljödomstolens dom för klorat. Överskridandet kopplas till produktionsstörningar i samband med det underhålsstopp som genomfördes under vecka 45.

Sju stycken externa klagomål togs emot under året. Två stycken avsåg lukt samt fyra stycken avseende buller och de klagande informerades om bakomliggande orsaker samt vidtagna åtgärder. I samband med bolagets underhållsstopp vecka 45 inkom klagomål till myndigheterna om sot/aska i vattnet i tre positioner 6-9 km nordost om fabroken. En utredning visade att bolaget varken kan bekräfta eller dementera att utsläppet härrör från uppstart av fabriken. Länsstyrelsen anser i ett beslut att det inte säkert kan fastställas att utsläppen kommer från Iggesunds Bruk trots uppstart av fabrik och vindriktning mot de förorenade platserna. Det långa avståndet mellan platserna och Iggesunds Bruk talar emot att föroreningarna kommer från bolaget. Länsstyrelsen ansåg därför att det inte fanns skäl att vidta åtgärder mot bolaget och avslutade ärendet.

Uppföljning av miljö- och energimål 2017

Syftet med miljöarbetet är att ständigt minska miljöpåverkan och där visionen är att skapa en verksamhet utan fossila koldioxidutsläpp.

Iggesunds bruk följer upp detta med tre KPI'er (Key Performance Indicators).

Energi

 • Utfall förbrukad ånga och el gentemot prognos

Miljö

 • Biobränsleandel i ångproduktion, målnivå 98,3 procentUtfall på villkorade parametrar ska vara lägre än föregående år

Utfall

Månadsvis uppföljning visar att 2017 års mål uppnåddes.

Planerade miljö- och energiåtgärder 2018

Genomföra etapp 2 för muddring av den luftade dammen.

Utökad luftning i luftade dammen genom reinvestering/utbyte/komplettering av luftare.

Miljö och energimål 2018

Vi strävar ständigt efter att förbättra vår energieffektivitet och minska vår miljöpåverkan, samt arbetar mot en 0-vision för utsläpp av fossil koldioxid.

Energi

 • El – och ångförbrukning per ton produkt . minskad genomsnittlig förbrukning jämfört med 201, målnivå 1 procent.

Miljö

 • Biobränsleandel i ångproduktion, målnivå 98 procent.
 • Miljöindex – minskad miljöpåverkan i genomsnitt jämfört med 2017, målnivå 4 procent. Det gäller utsläpp av suspenderande ämnen och TOC samt vattenflöde ut från den externa reningsanläggningen. I detta miljöindex ingår också mängden kemiskt slam från den kemiska flotationsanläggningen (reningssteg).

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019