Iggesunds bruk är beläget strax söder om Hudiksvall invid Iggesundsfjärden. Vid bruket tillverkas högkvalitativ solidkartong för konsumentförpackningar och grafiska ändamål. Några mil norr om Hudiksvall ligger Strömsbruk, där lamineras och plastbeläggs kartong från både Iggesunds bruk och från Holmens bruk i Workington. Skärnäs hamn tillhör Iggesunds bruk och ligger i anslutning till bruket.


Miljöarbete 2015

Ett av fokusområdena för miljöarbetet 2015 har varit biobränslegenererad energiförsörjning. Genom medveten körstrategi och aktiv fördelning av tillgängliga biobränslen har andelen biobränslegenererad ångproduktion uppgått till över 98 procent av den totala ångproduktionen. 

Iggesunds bruk hade under 2015 problem med avvattningen av slam i avloppsvattenreningen vilket innebar att villkoren för utsläpp till vatten överskreds för vissa parametrar. Iggesunds bruk har jobbat hårt för att hitta en lösning på problemet. 

Flera energibesparande åtgärder har beslutats under året. Den årliga energibesparingen av dessa åtgärder beräknas uppgå till cirka 35 GWh.

Tillstånd för verksamheten

För verksamheten (Iggesunds bruk exklusive Strömsbruk och Skärnäs hamn) gäller den dom som mark- och miljödomstolen meddelade i februari 2013. 

Beläggnings- och lamineringsfabriken i Strömsbruk är sedan årsskiftet 2007/2008 klassad som en anmälningspliktig C-anläggning. 

Tillstånd enligt Miljöbalken utfärdades 1999 för hamnverksamheten vid Skärnäs Terminal i Iggesund. 

Bolaget omfattas av regelverket kring handeln med utsläppsrätter för fossil koldioxid. Bolaget har tillstånd för utsläpp av koldioxid och har tilldelats utsläppsrätter för handelsperioden 2013-2020. 

Iggesunds bruk avser att söka nytt tillstånd för utökad produktion under 2016. I detta tillstånd kommer då även verksamheten i Strömsbruk och den vid Skärnäs Hamn att inkluderas.

Certifierade miljö- och energiledningssystem

Iggesunds bruks miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2001. 2005 certifierades energiledningssystemet och detta system uppgraderades mot ISO 50001 under 2011. Bolaget har också ett certifierat system för spårbarhet av vedråvara enligt både FSC och PEFCTM

Produktionsenheten i Strömsbruk samt Skärnäs Terminal ingår i samtliga certifieringar.

Investeringar/miljö och energiåtgärder

Torkmaskinen för massa byggdes om och utrustades bland annat med en skopress. Åtgärderna på torkmaskinen beräknas ge en energibesparing på cirka 20 GWh. 

Produktionslinjen för barrvedssulfatmassa uppgraderades under 2015 och ytterligare åtgärder planeras under 2016. Bland annat har tvättpress och diffusörer uppgraderats. Åtgärderna kommer att leda till en besparing i vattenförbrukningen samt en minskad belastning på den externa avloppsvattenreningen. De stora positiva effekterna vad gäller miljö väntas efter att åtgärderna 2016 är genomförda. 

Ett förprojekt om återvinning av fällningskemikalier i den externa avloppsvattenreningen bedrevs under 2015. Slutrapport väntas under första halvåret 2016.

Produktionsstörningar och klagomål

Iggesunds bruk arbetar kontinuerligt med att bygga bort risker som kan innebära miljöpåverkande händelser. Under 2015 inträffade ett antal miljöpåverkande händelser varav en fordrade en skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten. Händelsen avsåg en mindre mängd lut som gick till recipient. 

Avseende villkoren för emissioner till luft har bolaget innehållit dessa under året. För utsläpp till vatten överskreds begränsningsvärdet på suspenderade ämnen och TOC på årsbasis. Detta berodde främst på problem med avvattningsutrustningen i avloppsvattenreningen. Iggesunds bruk informerade tillsynsmyndigheten och bedriver ett intensivt arbete för att lösa problemet. Utredningen förväntas fortgå under första halva av 2016. 

Två stycken externa klagomål har mottagits under året. En avsåg lukt och en avsåg skum från brukets luftade damm. De klagande informerades om bakomliggande orsaker.

Uppföljning av miljö- och energimål 2015

Syftet med miljöarbetet är att ständigt minska miljöpåverkan och där visionen är att skapa en verksamhet utan fossila koldioxidutsläpp. 

Iggesunds bruk följer upp detta med två nyckeltal. 

  1. Biobränslebaserad ångproduktion – målnivå 95 procent
  2. Mottrycksproduktion – 34 GWh/månad

Målnivån för biobränslebaserad ångproduktion uppnåddes. Utfallet blev 98.1 %.

Målnivån för mottrycksproduktion innehölls ej. Utfallet blev 24 GWh/månad.

Planerade miljö- och energiåtgärder 2016

Under 2016 kommer produktionslinjen för barrvedssulfatmassa att uppgraderas ytterligare vilket kommer att leda till mindre flöde till vattenreningen. 

Vidare kommer bolaget att under 2016 ansöka om nytt miljötillstånd för utökad produktion. Detta kommer att leda till ett flertal undersökningar om miljö- och energiåtgärder.

Miljö och energimål

Syftet med miljöarbetet är att ständigt minska miljöpåverkan och där visionen är att skapa en verksamhet utan fossila koldioxidutsläpp.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017