Iggesunds bruk är beläget strax söder om Hudiksvall invid Iggesundsfjärden. Vid bruket tillverkas högkvalitativ solidkartong för konsumentförpackningar och grafiska ändamål. Några mil norr om Hudiksvall ligger Strömsbruk, där lamineras och plastbeläggs kartong från både Iggesunds bruk och från Holmens bruk i Workington. Skärnäs hamn tillhör Iggesunds bruk och ligger i anslutning till bruket.


Miljöarbete 2016

Under 2016 fortsatte Iggesunds Bruk att ha fokus på biobränslegenererad energiförsörjning. Genom medveten körstrategi och aktiv fördelning av tillgängliga biobränslen har andelen biobränslegenererad ångproduktion uppgått till nästan 98 procent av den totala ångproduktionen.

Utsläppen av fossil CO2 ligger på en låg nivå men har ökat under de senaste åren. Detta beror främst på att tillgången på beckolja, vilket är ett biogent bränsle, varit begränsat vilket tvingat bruket att använda mer eldningsolja. Under året har även oljepanna P11 endast körts på EO3 för att inte riskera förhöjda stoftutsläpp.

Iggesunds bruk arbetade under 2016 hårt med att minska utsläppen till vatten och efter optimeringar i den kemiska flotationen innehölls villkoren avseende utsläpp till vatten. Begränsningsvärdet för stoft i det nya direktivet 2013:252 om stora förbränningsanläggningar överskreds under årets första halva för fastbränslepannan. Åtgärder i elfiltret har utförts för att komma till rätta med problemen. Detta har lett till att utsläppen nu är historiskt låga.

Flera energibesparande åtgärder har genomförts under året och den årliga energibesparingen av dessa åtgärder uppgår till cirka 11 GWh.

Tillstånd för verksamheten

För verksamheten (Iggesunds bruk exklusive Strömsbruk och Skärnäs hamn) gäller den dom som mark- och miljödomstolen meddelade i februari 2013.

Beläggnings- och lamineringsfabriken i Strömsbruk är sedan årsskiftet 2007/2008 klassad som en anmälningspliktig C-anläggning.

Tillstånd enligt Miljöbalken utfärdades 1999 för hamnverksamheten vid Skärnäs Terminal i Iggesund.

Bolaget omfattas av regelverket kring handeln med utsläppsrätter för fossil koldioxid. Bolaget har tillstånd för utsläpp av koldioxid och har tilldelats utsläppsrätter för handelsperioden 2013-2020.

Iggesunds bruk skickade i juli in en ansökan om nytt tillstånd för ökning av produktionen till 500 000 ton massa och 450 000 ton kartong. I detta tillstånd inkluderas även verksamheten i Skärnäs Hamn.

Certifierade miljö- och energiledningssystem

Iggesunds bruks miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2001. 2005 certifierades energiledningssystemet och detta system uppgraderades mot ISO 50001 under 2011. Bolaget har också ett certifierat system för spårbarhet av vedråvara enligt både FSC® (FSC-ID) och PEFCTM.

Produktionsenheten i Strömsbruk samt Skärnäs Terminal ingår i samtliga certifieringar.

Investeringar/miljö och energiåtgärder

Produktionslinjen för barrvedssulfatmassa uppgraderades under 2016 med bland annat installation av nya tvättpressar. Åtgärderna har minskat den hydrauliska belastningen på den externa avloppsvattenreningen med i storleksordningen 5-10%. Investeringen innebär även besparing av hetvatten och ånga.

Åtgärder i elfiltret i fastbränslepanna P12 utfördes och utsläppen av stoft från pannan ligger nu på historiskt låga nivåer.

Produktionsstörningar och klagomål

Iggesunds bruk arbetar kontinuerligt med att bygga bort risker som kan innebära miljöpåverkande händelser. Under 2016 inträffade vid 23 tillfällen händelser som innebar rapportering till tillsynsmyndigheten. De flesta händelserna avsåg utsläpp av orenat avloppsvatten (7 st), läckage på avloppsvattentuben (5 st) samt överskridande av begränsningsvärden avseende stoft enligt direktivet 2013:252 om stora förbränningsanläggningar (7 st).

Stoftöverskridandena anmäldes men innebar dock ingen förundersökning då tillsynsmyndighet och polis ansåg att bolaget vidtagit erforderliga åtgärder och uppsåt inte kunde styrkas.

Villkoren från Mark- och Miljödomstolens dom innehölls under året, gränsvärdet för susp GF/A tangerades dock. 10 stycken externa klagomål togs emot under året. 2 stycken avsåg lukt, 3 stycken avsåg skum från externreningen och 5 stycken avsåg buller i och med produktionsstörningar. De klagande informerades om bakomliggande orsaker samt vidtagna åtgärder.

Uppföljning av miljö- och energimål 2016

Syftet med miljöarbetet är att ständigt minska miljöpåverkan och där visionen är att skapa en verksamhet utan fossila koldioxidutsläpp.

Iggesunds bruk följer upp detta med fyra nyckeltal.

  • Biobränslebaserad ångproduktion – målnivå 95 procent

  • Mottrycksproduktion – målnivå 25 GWh/månad

  • Utsläpp till vatten TOC 5,2 ton/dygn

  • Utsläpp till vatten Suspenderat material – målnivå 2,6 ton/dygn

Målnivån för biobränslebaserad ångproduktion uppnåddes. Utfallet blev 97,8 %.

Målnivån för mottrycksproduktion uppnåddes. Utfallet blev 29 GWh/månad.

Målnivån för TOC uppnåddes. Utfallet blev 4,6 ton dygn.

Målnivån för suspenderat material uppnåddes ej. Utfallet blev 2,7 ton dygn.

Planerade miljö- och energiåtgärder 2017

Modifierade reglerfunktioner för reducerad ångförbrukning i fiberlinjer.

Förprojekt för muddring av den luftade dammen.

Miljö och energimål 2017

Syftet med miljöarbetet är att ständigt minska miljöpåverkan och där visionen är att skapa en verksamhet utan fossila koldioxidutsläpp. Målnivån 2017 för andel biobränsle som används för ångproduktion ska uppgå till 98,3 procent.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018