Holmen Skog tar ett långsiktigt ansvar för skogens alla värden;
ekonomiska, sociala och miljövärden. Det svenska skogsbruket har två jämställda mål: produktionsmålet och miljömålet vilket därmed också gäller Holmen Skog. Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras samtidigt som skogens tillväxt och produktion gynnas.


Miljöarbete 2017

Holmen Skog bedriver ett skogsbruk som är certifierat enligt både PEFCTM och FSC® (FSC-ID). Möjlighet finns även för privata skogsägare att ansluta sig till Holmen Skogs certifikat, så kallad gruppcertifiering. Varje år revideras Holmen Skogs verksamhet med avseende på certifieringarna PEFCTM, FSC® och ISO 14001 av en oberoende revisor. Under oktober månad genomfördes 2017 års revision av certifieringsföretaget Det Norske Veritas (DNV-GL). För att säkerställa att Holmen Skog följer certifieringen har även interna revisioner genomförts.

En viktig del i Holmen Skogs miljöarbete är att anställda och entreprenörer dokumenterar alla olyckor och avvikelser från rutiner och instruktioner i så kallade miljörapporter. Under året har ett nytt rapporteringssystem införts. Det går att rapportera via en app i telefonen vilket underlättar rapporteringsförfarandet. Miljörapporteringen syftar till att förbättra rutiner och arbetssätt samt ger en kontroll på hur styrdokument efterlevs. Holmen Skog registrerar i miljörapporterna även alla externa åsikter och klagomål som inkommer på skogsbruket. Varje miljörapport får en ansvarig, som vidtar åtgärder för det enskilda fallet. Miljörapporterna ger även underlag för att analysera om det finns områden som behöver mer övergripande handlingsplaner.

Alla medarbetare utbildas löpande i grundläggande miljö och hållbarhet. Under 2017 har en ny web-baserad utbildning lanserats och alla Holmen Skogs medarbetare har genomfört den.

Samråd rennäringen

Varje år genomförs samråd med rennäringen där målet är att nå en överenskommelse kring de skogliga åtgärderna. Åtgärder som omfattas av samråden är skörd, markberedningsmetod, contortaföryngring, gödsling, vägbyggnation och stubbskörd. Holmen samråder med samebyar där Holmens markinnehav sammanfaller med renskötselområdet.

Målbilder för god miljöhänsyn

Målbilderna för god miljöhänsyn är utvecklade i samverkan mellan skogsbruket och dess intressenter med Skogsstyrelsen som projektledare. Syftet med målbilderna är att det ska finnas en samsyn inom skogssektorn för vad som är god miljöhänsyn och hur detta relaterar till skogspolitikens förväntningar på skogsägarna. Målbilderna beskriver vad som är god hänsyn till värden för naturvård, kulturmiljövård och sociala värden.

Utbildningar i skogsbrukets Målbilder för god miljöhänsyn är genomförda för alla medarbetare och entreprenörer. Det innebär att knappt 1000 personer har utbildats under åren 2014-2017.

Naturvård

Holmens naturvårdsstrateg stakar ut vägen för hur det övergripande målet ska nås om att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet.

Hänsyn tas på all skogsmark, men i olika grad och på olika sätt utifrån behov och förutsättningar. Holmen använder en prioriteringsmodell som bygger på avsättningarnas sammanvägda naturvärden på bestånds- och landskapsnivå.

För att skapa större effekt och naturvårdsnytta genomförs naturvårdande skötsel såväl i gjorda avsättningar som i den brukade skogen. Redovisas i miljömål.

Ekoskogar ska skapas på alla Holmens distrikt. Med detta menas större områden där Holmen riktar hänsynen mot ett speciellt syfte eller tema. Naturvärden skapas, bevaras och förstärks mot det uttalade syftet. Planering inför kommande lanseringar har pågått under 2017.

Under 2017 har naturvårdsspecialister och traktplanerare fortbildats i kännedom om biotoper med höga naturvärden och Holmens metod för naturvärdesbedömning.

Vatten

Holmen Skog beaktar hänsyn till vatten i sitt dagliga arbete. Under 2017 har arbetet med förbättringar fortsatt:

Användning av vattenkartor baserade på laserdata vid planering och genomförande av skogliga åtgärder för att få en bättre precision i var det är lämpligt att köra skogsmaskiner.Implementering av teknik för att minska påverkan på mark och vatten vid avverkningsarbete så kallad Spårlös drivning.Implementering av en webbaserad utbildning i Spårlös drivning. Utbildningen, som heter Effektiv planering, är framtagen i samarbete med övriga skogsbruket i den sk Skötselskolan. Utbildningen är obligatorisk för alla som arbetar med planering av avverkning och/eller drivning.

Målbilder för god miljöhänsyn är nu implementerade och kan förbättra hänsynen till vatten genom förtydligande av vilken hänsyn som ska tas vid t ex utläggning av kantzoner mot vatten.

Plantor

För att föryngra våra skördade skogar har Holmen planterat drygt 20 miljoner plantor under 2017. I södra Sverige och längs norrlandskusten orsakar snytbaggen stora skador på plantor – de måste skyddas mot detta för att överleva. Vi har nu i stort sett övergått från kemiska skydd (gift) till mekaniska skydd. Huvuddelen av plantorna vaxas, men vi utvecklar också andra typer av mekaniska skydd.

För att minska läckage av näringsämnet kväve vid odling av plantor så används kväveformen Arginin. Jämfört med konventionella gödselmedel binds Arginin-kvävet hårdare till torven, som plantan odlas i, och därför läcker det mindre.

Viltförvaltning

Betesskador orsakar Sverige stora förluster i skoglig tillväxt och biologisk mångfald. Det är därför av stor vikt för Holmen att klövviltstammarnas storlek är i balans med fodertillgången.

Den nationella viltskadeinventeringen, ÄBIN, är genomförd enligt plan. Skogsindustrierna, Sveaskog och Skogsägarföreningarna bekostar gemensamt inventeringarna. Resultatet visar att skadenivåerna är fortsatt mycket höga. Viltskadeinventeringen är en mycket viktig del i den nya adaptiva älgförvaltningen där bästa möjliga faktaunderlag ska användas som underlag för förvaltning.

Konsten att odla skog

Konsten att Odla Skog, KOS, beskriver Holmen Skogs skogsbruk och den
historik som ligger till grund för detta och finns att läsa i tryckt format som
bok. Målgruppen är framförallt extern där man genom att läsa KOS får en
översiktlig beskrivning av det skogsbruk som Holmen bedriver. Rutiner och
instruktioner finns publicerade digitalt i Holmen Skogs verksamhetssystem och
används av egen personal.

Kommunikation

Holmen bjöd in Greenpeace till ett besök i våra skogar i Härjedalen. Syftet var att beskriva och visa hur vi tar ansvar för skogens alla värden.

Miljömål

Holmen Skog har beslutat om fem miljömål som alla har åtgärdsplaner och följs upp årligen.

1. Minskade fossila koldioxidutsläpp vid drivning och transport av virke

Minskade koldioxidutsläpp fortsätter att vara ett av de viktigaste miljömålen och ambitionen höjs och målet utökas till att gälla även virkestransporter. Förbrukningen av fossil koldioxid från Holmen Skogs drivning och virkestransporter ska minska med 20 procent till 2020 jämfört med 2014.

Hur då?

 • Minska bränsleförbrukningen i skogsmaskiner genom effektivare och mer miljövänliga motorer
 • Minska bränsleförbrukningen per transporterad mängd genom att lasta mer virke på varje timmerbil
 • Högre grad av inblandning av förnyelsebara drivmedel i avverkningsmaskiner och virkesbilar
 • Planera virkestransporterna smartare så att våra kunders behov tillgodoses men till minsta möjliga transportarbete.

Hur följs det upp?

 • Drivning: följs upp genom att beräkna mängden (kg) fossil koldioxid från bränslet per kubikmeter avverkat virke
 • Transporter: följs upp genom att beräkna mängden (kg) fossil koldioxid från bränslet per kubikmeter virke och transporterad kilometer.

Utfall 2017

 • Drivning: Sedan referensåret 2014 har mängden fossil koldioxid från bränslet per kubikmeter avverkat virke minskat med cirka 15 procent
 • Transporter: Sedan referensåret 2014 har mängden fossil koldioxid från bränslet per kubikmeter virke och transporterad kilometer minskat med cirka 17 procent.

2. Planera för och genomföra naturvårdande skötsel i Holmens egen skog där de högsta naturvärdena finns

Holmen vill förbättra miljönyttan i redan avsatta skogar genom riktade skötselåtgärder i lämpliga områden. Holmen ska fram till 2020 ha målklassat hälften av de arealer som är avsatta för utveckling av naturvärdena. Målklassningen innebär att vi ska bestämma vilka av de avsatta skogarna som ska lämnas för fri utveckling och vilka som ska åtgärdas med naturvårdande skötsel. Målet med skötseln är att bibehålla, förstärka eller nyskapa naturvärden.

Hur då? 

 • Fram till 2020 ska hälften, (50%) av den avsatta ha arealen inventeras och målklassats, resultaten från inventeringen dokumenteras
 • Fram till 2020 ska naturvårdande skötsel ha utförts på minst 30 skogsområden per distrikt, totalt 150 områden

Hur följs det upp?

 • Hur stor andel av den avsatta skogen som målklassats
 • Hur många av de skogsområden som kräver insatser som åtgärdats

3. Inga allvarliga körskador

Körskador i samband med avverkning kan medföra erosion och slamföring till vattendrag, näringsläckage och oönskad frigörelse av tungmetaller, t.ex. kvicksilver. Holmen strävar efter att helt undvika allvarliga körskador vid alla skogsbruksåtgärder oavsett om det är på vår egen mark eller på uppdrag hos andra markägare. Vi arbetar efter den branschgemensamma miljöpolicyn om körskador på skogsmark.

En allvarlig körskada är något av följande:

 • Körskador1 i och i direkt anslutning till2 vattendrag och sjöar
 • Körskador som leder till ökad slamtransport till sjöar och vattendrag
 • Körskador som orsakar försumpning eller översvämning i anslutning till vattendrag på grund av dämning
 • Körskador1 på torvmark nära2 vattendrag och sjöar
 • Körskador som påverkar naturvärden i lämnad hänsyn exempelvis hänsynsytor och detaljhänsyn
 • Körskador som försämrar framkomlighet på frekvent använda stigar och leder
 • Körskador som försämrar upplevelsevärdet i frekvent använda friluftsområden
 • Körskador på fornlämningar och andra värdefulla kulturlämningar

Hur då?

 • Genom att planera bättre så att vi inte kör så mycket i områden där det finns risk för körskador
 • Genom att använda metodiken "Spårlös drivning":
  • bygga enkla broar över vattendrag
  • risa ordentligt

Hur följs det upp?

 • Genom att utföra uppföljningar av allvarliga körskador
 • Genom att årligen utvärdera vilka tekniska hjälpmedel som använts och i vilken omfattning. Som tekniska hjälpmedel räknas broar, maskinband, maskinval m.m.

Utfall 2017

 • Den senaste centrala uppföljningen visade att cirka 91% av de undersökta trakterna är utan allvarliga körskador. Generellt blir arbetet med att införa Holmens metod "Spårlös drivning" allt bättre. Tillgången till markfuktighetskartor underlättar planeringen för spårlös drivning.

4. Minska plantskolornas användning av fossil diesel och eldningsolja

Plantskolorna har som mål att från 2012 till 2020 minska förbrukningen av fossila bränslen jämfört med medelvärdet av förbrukningen åren 2011-2013. Följande minskning ska göras:

Fossil eldningsolja: 20 procent mindre per producerad plantaFossil diesel: 10 procent mindre per producerad planta

Hur då?

 • Genom att se till att maskiner och tillhörande delar som används på plantskolorna är rätt inställda och får regelbunden service
 • Genom att använda och/ eller blanda in mer förnyelsebara bränslen vid eldning
 • Minska förbrukningen av eldningsolja genom att förbättra användningen av växthusen
 • Minska diselförbrukningen genom att planera och effektivisera körning och användning av maskinerna inom plantskolan

Hur följs det upp?

 • Genom att mäta bränsleförbrukningen av eldningsolja respektive diesel i liter per producerad planta

Utfall 2017

 • Fossil eldningsolja: har minskat med 37 procent per producerad planta sedan mätningarna startades
 • Fossil diesel: har minskat med 10 procent per producerad planta sedan mätningarna startades

1 Körskador definieras som körspår som är mer än 10 meter långa och i medeltal minst 3 dm djupa.

2 "I direkt anslutning till" och "nära" definieras som området med en radie om 15 meter från vattendrag och sjöar.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019