Holmen Energi optimerar Holmens energibehov i Sverige och förvaltar
koncernens vattenkraftanläggningar. Hel- och delägda vattenkraftverk finns i Umeälven, Faxälven, Gideälven, Iggesundsån, Ljusnan och Motala Ström. Holmen Energi bevakar koncernintresset vid utbyggnad av mottrycksproduktion ochvindkraft. Holmen Energi bevakar också koncernintresset för frågor om energiskatter, utsläppsrätter, elcertifikat, gasförsörjning, torvproduktion, energiinköp och energieffektivisering.


Tillstånd för verksamheten för vattenkraftanläggningar

Produktionen av elkraft vid Holmens hel- och delägda vattenkraftverk kräver tillstånd för vattenverksamhet (Miljöbalkens regler), där miljövillkor ingår. Tillstånd innehas för samtliga kraftverk. Baserat på bl.a. energiöverenskommelsen förväntas under 2018 ny lagstiftning träda ikraft, vilken bla. innebär att vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor.

Produktion 2017

Produktionen i de hel- och delägda vattenkraftanläggningarna uppgick 2017 till 1048 GWh (2016:958 GWh) vilket var något lägre än normalt på grund av torrt väder och liten nederbörd i delar av Sverige (normalårsproduktion cirka 1 110 GWh). Vattenkraftproduktionen är en förnybar och uthållig energiform och uppfyller därmed höga miljökrav. I Holmens helägda vattenkraftanläggningar tillämpas Holmens Miljö- och energipolicy.

Produktionsstörningar

Inga större störningar inträffade under 2017 som påverkade tillgängligheten i Holmens vattenkraftanläggningar.

Dammsäkerhet

Den lagstiftning som infördes 2014 har tillämpats genom egenkontroll och rapportering till respektive Länsstyrelse. Holmen Energi har påbörjat rapportering för den riskklassning som Länsstyrelserna skall besluta om enligt den nya lagstiftningen. Drift- och underhållsprojekt som genomförts under året samt eventuella händelser rapporteras till Länsstyrelserna i början av 2018. Under 2017 genomförde Holmen Energi inspektioner och besiktningar enligt kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet (RIDAS). Eventuella skador mot tredje man nedströms respektive damm, försäkras i en gemensam dammansvarsförsäkring för hela Sverige. Holmen Energi har också påbörjat rapportering för den riskklassning som Länsstyrelserna skall besluta om enligt gällande lagstiftning.

Incidenter

Motala ström

I slutet av november vid start av turbinen i Holmen Kraftstation flöt ett hundratal gösar flöt upp till ytan nedströms tunnelutloppet. Gösen påvisade tydliga tecken att det var tryckförändringar som orsakat detta. Teorin till det inträffade är att gösen sökt sig in i utloppstunneln när turbinen stod stilla och att dessa blev utspolade vid turbinstarten. Ärendet är rapporterat till Norrköpings kommun och Länsstyrelsen Östergötland.

Miljöarbete 2017

I de delägda vattenkraftsanläggningarna tillämpas huvudägarens miljöpolicy. Holmen Energi har tillsammans med övriga anläggningsägare gemensamma vattenregleringsföretag som sköter dammsäkerhet, vattenreglering och fiskefrågor.

Utsläpp av koldioxid från reglerade vattenmagasin är små. Olja finns i lager och reglersystem för aggregaten och en viss risk för utsläpp till vatten föreligger. Skydds- och larmsystem finns installerade för att minimera risken för oljeläckage. Drift och tillsyn av anläggningarna och hantering av farligt avfall sköts av egna anställda och miljöcertifierade entreprenadföretag.

Genom ett lokalt initiativ av byamännen i Vindelns kommun och en samverkansgrupp för reglermagasin, där Holmen ingår med Harrsele kraftverk, startades under 2011 ett arbete i Umeälven med målet att identifiera åtgärder för att nå miljökvalitetsnormen Maximal Ekologisk Potential enligt Ramdirektivet för vatten. Umeå Universitet fungerade som projektledare och ett omfattande arbete utfördes med brett engagemang från olika samhällsintressen.

Som en specifik fortsättning på detta arbete initierades under 2016 det s.k. Juktåprojektet för vilket Umeå universitet är projektledare och Umeälvens vattenregleringsföretag projektägare. Holmen är representerat i projektets styrgrupp. Projektet syftar till att utarbeta kostnadseffektiva modeller som kvantitativt och kvalitativt bidrar till att höja miljövärdena i torrfåror med minimitappning med liten eller ingen produktionsförlust. Olika miljöåtgärder i Juktån kommer också att sättas in med efterföljande vetenskaplig uppföljning.

Holmen har under året, tillsammans med större vattenkraftsbolag och Havs- och Vattenmyndigheten, via Energiforsk genomfört forsknings- och driftåtgärder för att främja fortlevnad av den hotade arten ål. Tillsammans med Tekniska Verken i Linköping har fångst- och transportåtgärder genomförts för utvandrande lekfärdig ål från sjöarna Glan och Roxen till Motala Ström.

Miljöarbete 2018

Under 2018 kommer dammsäkerhets-, anläggnings- och arbetsmiljöåtgärder att genomföras vid såväl hel- som delägda anläggningar.

Vindkraft

Holmen är en stor markägare och har möjlighet att utveckla markinnehavet med vindkraftsetableringar på egna områden med goda vindförutsättningar. Vindkraften har låga driftskostnader eftersom det inte krävs kostnader i form av bränsleråvaror och produktionen är koldioxidfri.

Tillsammans med investeringsfonden Eurofideme 2 uppförde Holmen under 2014 en vindkraftspark vid Varsvik några kilometer från Holmens pappersbruk i Hallstavik. Ett vindsvagt 2017 gav en produktion på 147 GWh, varav Holmens andel är 50 procent Trots relativt låga el- och certifikatpriser fortsätter vindkraftens andel av total elproduktion att öka i Sverige. Holmens strategi är att utveckla konkurrenskraftiga projekt som ger god lönsamhet för koncernen.

Vid Blodrotberget och Blackfjället i Örnsköldsviks kommun erhölls under 2013 miljötillstånd för vindkraftsverk. Områdenas produktionspotential bedöms till över 500 GWh per år. Under 2015 erhölls ledningskoncession för anslutningsledningar vilket innebär att projektet är byggklart. Med anledning av förseningar i nätanslutningen har en ansökan om förlängning av miljötillståndet påbörjats.

Vid Blåbergsliden i Skellefteå kommun erhölls under 2016 miljötillstånd och produktionspotentialen bedöms idag till ca 350 GWh/år. Domen är överklagad och beslut väntas under 2018.

Under 2015 lämnades en ansökan in till myndigheterna för 30 vindkraftverk på Blisterliden i Skellefteå kommun. Beslut om miljötillstånd och linjekoncession väntas under 2018.

Genom delägarskap i VindIn AB (18 procent) ägs vindkraftparken Trattberget i Örnsköldsviks, Skutskär i Skutskärs kommun samt Svalskulla i Närpes, Finland. Totalt är det nu 40 kraftverk som genererar el för Holmen och övriga ägarbolag. Sammantaget har VindIns anläggningar en förväntad årsproduktion på ca 305 GWh/år varav Holmens ägande i dagsläget motsvarar en produktion på ca 55 GWh/år. 2017 gav VindIns parker en total produktion på 271 GWh, varav ca 18 procent utgör Holmens andel.

Torv

Holmens torvtäkt utanför Örnsköldsvik togs i bruk 2009 och skördas årligen för energiändamål. Medeltemperaturen under produktionssäsongen 2017 var något lägre än normalt vilket begränsade produktionen något. Produktionen uppgick till 72 GWh, vilket i det närmaste motsvarar ett normalår.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019