Holmen Energi optimerar Holmens energibehov i Sverige och förvaltar koncernens vattenkraftanläggningar. Hel- och delägda vattenkraftverk finns i Umeälven, Faxälven, Gideälven, Iggesundsån, Ljusnan och Motala Ström. Holmen Energi bevakar koncernintresset vid utbyggnad av mottrycksproduktion och vindkraft. Holmen Energi bevakar också koncernintresset för frågor om energiskatter, utsläppsrätter, elcertifikat, gasförsörjning, torvproduktion, energiinköp och energieffektivisering.


Tillstånd för verksamheten för vattenkraftanläggningar

Produktionen av elkraft vid Holmens hel- och delägda vattenkraftverk kräver tillstånd för vattenverksamhet (Miljöbalkens regler), där miljövillkor ingår. Omprövning kan begäras med stöd av Miljöbalken. Tillstånd innehas för samtliga kraftverk.

Produktion 2016

Produktionen i de hel- och delägda vattenkraftanläggningarna uppgick 2016 till 958 GWh ( 2015:1 302 GWh ) vilket var följden av torrt väder och liten nederbörd (normalårsproduktion cirka 1 110 GWh). Vattenkraftproduktionen är en förnybar, naturlig och uthållig energiform och uppfyller därmed höga miljökrav. Vattenkraftverk ger vid normal drift liten påverkan på miljön. I Holmens helägda vattenkraftanläggningar tillämpas Holmens Miljö- och energipolicy.

Produktionsstörningar

Inga större störningar inträffade under 2016 som påverkade tillgängligheten i Holmens vattenkraftanläggningar.

Dammsäkerhet

Den nya lagstiftning som infördes 2014 har tillämpats genom egenkontroll och rapportering till respektive Länsstyrelse. Holmen Energi har påbörjat rapportering för den riskklassning som Länsstyrelserna skall besluta om enligt den nya lagstiftningen. Drift- och underhållsprojekt som genomförts under året samt eventuella händelser rapporteras till Länsstyrelserna i början av 2017. Under 2016 genomförde Holmen Energi inspektioner och besiktningar enligt kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet (RIDAS). Eventuella skador mot tredje man nedströms respektive damm, försäkras i en gemensam dammansvarsförsäkring för hela Sverige. Holmen Energi har också påbörjat rapportering för den riskklassning som Länsstyrelserna skall besluta om enligt den nya lagstiftningen.

Incidenter

Delångersån

Ett luckspelshaveri inträffade på en lucka på Viksjödammen. Vid stänga-manöver så trycktes luckspelet sönder, kuggstången böjdes och stålkonstruktionen spräckte sönder betongen vid dess infästning. Trolig orsak till detta haveri är en trasig momentbrytare. Åtgärd är under utredning och luckan är avställd tills vidare. Reglering sker med en annan lucka.

Motala ström

En hastig flödesförändring genom förbiledningsluckan i Holmens kraftverk fick till följd att sänkningsgränsen vid Grytsdammen underskreds samt att en större mängd gös dog nedströms kraftverket. Ärendet är rapporterat till länsstyrelsen. Händelseförloppet är analyserat och vissa direkta förändringar har genomförts i syfte att förhindra att motsvarande inte sker i framtiden. Ytterligare åtgärder är under utredning och kommer genomföras under 2017.

Miljöarbete 2016

I de delägda vattenkraftsanläggningarna tillämpas huvudägarens miljöpolicy. Holmen Energi har tillsammans med övriga anläggningsägare gemensamma Vattenregleringsföretag som sköter dammsäkerhet, vattenreglering och fiskefrågor.

Utsläpp av koldioxid från reglerade vattenmagasin är små. Olja finns i lager och reglersystem för aggregaten och en viss risk för utsläpp till vatten föreligger. Skydds- och larmsystem finns installerade för att minimera risken för oljeläckage. Oljor som används är vegetabiliska eller på annat sätt miljöanpassade.

Drift och tillsyn av anläggningarna och hantering av farligt avfall sköts av egna anställda och miljöcertifierade entreprenadföretag.

Genom ett lokalt initiativ av byamännen i Vindelns kommun och en samverkansgrupp för reglermagasin, där Holmen ingår med Harrsele kraftverk, startades under 2011 ett arbete i Umeälven med målet att identifiera åtgärder för att nå miljökvalitetsnormen Maximal Ekologisk Potential. Detta enligt Ramdirektivet för vatten.

Åtgärdsförslag motsvarande God Ekologisk Potential för att åstadkomma miljöförbättringar i Umeälven utreddes inte.

I projektet kartlades åtgärder som inte har en betydande påverkan på kraftproduktionen. Inventeringarna omfattade elfisken samt karteringar av bottenfauna, vattenväxter och strandvegetation. Även terrestra och akvatiska naturvärden dokumenterades.

I projektet kartlades även åtgärder som har en påverkan på produktionen av energi. Olika scenarier av miljöanpassade flöden har konsekvensbeskrivits - strömkraftverk, vårflodsanpassning av flöde, minimitappning för att undvika nolltappning, spill till fiskvägar, omlöp och torrfåror samt miljöanpassade vattenstånd.

Biflöden som enligt Ramdirektivet för vatten inte bedömts ha God Ekologisk Status och som varit allmänna flottleder biotopkarterades och fiskförekomsten bestämdes med hjälp av elfiske. Närmare 200 dammar och 4000 vägtrummor inventerades i biflödena. Förslag på restaureringsarbete har upprättats.

Ett nästa steg i denna process startade under 2016 under ledning av Umeå universitet i det sk. Juktåprojektet. Detta syftar till att utarbeta kostnadseffektiva modeller som kvantitativt och kvalitativt bidrar till att höja miljövärdena i torrfåror med minimitappning med liten eller ingen produktionsförlust. Olika miljöåtgärder i Juktån kommer också att sättas in med efterföljande vetenskaplig uppföljning. Holmen deltar i projektets styrgrupp.

Holmen har under året, tillsammans med några av energiproducenterna i Sverige och Fiskeriverket genomfört forsknings- och driftåtgärder för att hindra en utrotning av ål. Tillsammans med Tekniska Verken i Linköping har fångst- och transportåtgärder genomförts för utvandrande lekfärdig ål från sjöarna Glan och Roxen till Motala Ström.

Miljöarbete 2017

Under 2017 kommer dammsäkerhets-, anläggnings- och arbetsmiljöåtgärder att genomföras vid såväl hel- som delägda anläggningar.

Vindkraft

Holmen är en stor markägare och har möjlighet att utveckla markinnehavet med vindkraftsetableringar på egna områden med goda vindförutsättningar. Vindkraften har låga driftskostnader eftersom det inte krävs kostnader i form av bränsleråvaror och produktionen är koldioxidfri.

Tillsammans med investeringsfonden Eurofideme 2 uppförde Holmen under 2014 en vindkraftspark vid Varsvik några kilometer från Holmens pappersbruk i Hallstavik. Årsproduktionen beräknas till 165 GWh och anläggningen driftsattes under hösten 2014. Kostnaderna för uppförandet av vindkraftsparken uppgick till cirka 650 Mkr. Ett vindsvagt 2016 gav en produktion på 147 GWh. Holmens andel av produktionen är 50 procent. Trots relativt låga el- och certifikatpriser fortsätter vindkraftens andel av total elproduktion att öka i Sverige. Holmens strategi är att utveckla konkurrenskraftiga projekt som ger god lönsamhet för koncernen.

Vid Blodrotberget och Blackfjället i Örnsköldsviks kommun erhölls under 2013 miljötillstånd för vindkraftsverk. Områdenas produktionspotential bedöms till över 500 GWh per år. Under 2015 erhölls ledningskoncession för anslutningsledningar vilket innebär att projektet är byggklart.

Vid Blåbergsliden i Skellefteå kommun erhölls under 2016 miljötillstånd och produktionspotentialen bedöms idag till ca 350 GWh/år. Domen är överklagad och beslut väntas under 2017.

Under 2015 lämnades en ansökan in till myndigheterna för 30 vindkraftverk på Blisterliden i Skellefteå kommun. Beslut om miljötillstånd och linjekoncession väntas under 2017.

Genom delägarskap i VindIn AB (18 procent) ägs vindkraftparken Trattberget i Örnsköldsviks, Skutskär i Skutskärs kommun samt Svalskulla i Närpes, Finland. Totalt är det nu 40 kraftverk som genererar el för Holmen och övriga ägarbolag. Sammantaget har VindIns anläggningar en förväntad årsproduktion på ca 305 GWh/år varav Holmens ägande i dagsläget motsvarar en produktion på ca 55 GWh/år. 2016 var generellt ett vindsvagt år i Norden. Vindkrafts­produktionen under 2016 var under budget och blev 265 GWh varar 47 GWh utgör Holmens andel.

Torv

Holmens torvtäkt utanför Örnsköldsvik togs i bruk 2009 och skördas årligen för energiändamål. Produktionssäsongen 2016 präglades av lokalt stora nederbördsmängder utspridda under större delen av säsongen. Produktionen uppgick till 68 (74) GWh, vilket är något sämre än ett normalår. Ytterligare försök med odling av skogsplantor i egentillverkad odlingstorv skedde i utökad skala under 2016, med bra resultat. Försöken kommer att fortsätta under 2017 för att ge ett fullgott referensresultat.

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018