Holmen Energi optimerar Holmens energibehov i Sverige och förvaltar koncernens vattenkraftanläggningar. Hel- och delägda kraftverk finns i Umeälven, Faxälven, Gideälven, Iggesundsån, Ljusnan och Motala Ström. Holmen Energi bevakar koncernintresset vid utbyggnad av mottrycksproduktion och vindkraft. Holmen Energi bevakar också koncernintresset för frågor om energiskatter, utsläppsrätter, elcertifikat, gasförsörjning, torvproduktion, energiinköp och energieffektivisering.


Tillstånd för verksamheten för vattenkraftanläggningar

Produktionen av elkraft vid Holmens hel- och delägda vattenkraftverk kräver tillstånd för vattenverksamhet (Miljöbalkens regler), där miljövillkor ingår. Omprövning kan begäras med stöd av Miljöbalken. Tillstånd innehas för samtliga kraftverk.

Produktion 2015

Produktionen i de hel- och delägda vattenkraftanläggningarna uppgick 2015 till 1 302 GWh ( 2014:1 480 GWh ). Vattenkraftproduktionen är en förnybar, naturlig och uthållig energiform och uppfyller därmed höga miljökrav. Vattenkraftverk ger vid normal drift liten påverkan på miljön. I Holmens helägda vattenkraftanläggningar tillämpas Holmens Miljö- och energipolicy.

Produktionsstörningar

Inga större störningar inträffade under 2015 som påverkade tillgängligheten i Holmens vattenkraftanläggningar.

Dammsäkerhet

Den nya lagstiftning som infördes 2014 har tillämpats genom egenkontroll och rapportering till respektive Länsstyrelse. Holmen Energi har påbörjat rapportering för den riskklassning som Länsstyrelserna skall besluta om enligt den nya lagstiftningen. Drift- och underhållsprojekt som genomförts under året samt eventuella händelser rapporteras till Länsstyrelserna i början av 2016. Under 2015 genomförde Holmen Energi inspektioner och besiktningar enligt kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet (RIDAS). Eventuella skador mot tredje man nedströms respektive damm, försäkras i en gemensam dammansvarsförsäkring för hela Sverige.

Incidenter

Ett läckage under en damm i Iggesundsån upptäcktes under försommaren. Orsaken visade sig vara ett läckage genom bergssprickor i berg under dammen. Injektering genomfördes under damm och ner i befintligt berg och läckaget upphörde. Länsstyrelsens samordnare för dammsäkerhet informerades löpande under pågående arbete.

Miljöarbete 2015

I de delägda vattenkraftsanläggningarna tillämpas huvudägarens miljöpolicy. Holmen Energi har tillsammans med övriga anläggningsägare gemensamma Vattenregleringsföretag som sköter dammsäkerhet, vattenreglering och fiskefrågor. 

Utsläpp av koldioxid från reglerade vattenmagasin är små. Olja finns i lager och reglersystem för aggregaten och en viss risk för utsläpp till vatten föreligger. Skydds- och larmsystem finns installerade för att minimera risken för oljeläckage. 

Drift och tillsyn av anläggningarna och hantering av farligt avfall sköts av egna anställda och anlitade entreprenadföretag, vilka är miljöcertifierade. 

Genom ett lokalt initiativ av byamännen i Vindelns kommun och en samverkansgrupp för reglermagasin, där Holmen ingår med Harrsele kraftverk, startades under 2011 ett arbete i Umeälven med målet att identifiera åtgärder för att nå miljökvalitetsnormen Maximal Ekologisk Potential. Detta enligt Ramdirektivet för vatten. 

Åtgärdsförslag motsvarande God Ekologisk Potential för att åstadkomma miljöförbättringar i Umeälven utreddes inte. 

I projektet har genom inventeringar åtgärder kartlagts som inte har en betydande påverkan på kraftproduktionen. Inventeringarna omfattade elfisken samt karteringar av bottenfauna, vattenväxter och strandvegetation. Även terrestra och akvatiska naturvärden dokumenterades.

I projektet kartlades även åtgärder som har en påverkan på produktionen av energi. Olika scenarier av miljöanpassade flöden har konsekvensbeskrivits - strömkraftverk, vårflodsanpassning av flöde, minimitappning för att undvika nolltappning, spill till fiskvägar, omlöp och torrfåror samt miljöanpassade vattenstånd. 

Biflöden som enligt Ramdirektivet för vatten inte bedömts ha God Ekologisk Status och som varit allmänna flottleder biotopkarterades och fiskförekomsten bestämdes med hjälp av elfiske. Närmare 200 dammar och 4000 vägtrummor inventerades i biflödena. Förslag på restaureringsarbete har upprättats. 

Holmen har under året, tillsammans med några av energiproducenterna i Sverige och Fiskeriverket genomfört forsknings- och driftåtgärder för att hindra en utrotning av ål. Tillsammans med Tekniska Verken i Linköping har fångst- och transportåtgärder genomförts för utvandrande lekfärdig ål från sjöarna Glan och Roxen i Motala Ström.

Miljöarbete 2016

Under 2016 kommer dammsäkerhets-, anläggnings- och arbetsmiljöåtgärder att genomföras vid såväl hel- som delägda anläggningar.

Vindkraft

Holmen är en stor markägare och har möjlighet att utveckla markinnehavet med vindkraftsetableringar på egna områden med goda vindförutsättningar. Vindkraften har låga driftskostnader eftersom det inte krävs kostnader i form av bränsleråvaror och produktionen är koldioxidfri. 

Tillsammans med investeringsfonden Eurofideme 2 uppförde Holmen under 2014 en vindkraftspark vid Varsvik några kilometer från Holmens pappersbruk i Hallstavik. Årsproduktionen beräknas till 165 GWh och anläggningen driftsattes under hösten 2014. Kostnaderna för uppförandet av vindkraftsparken uppgick till cirka 650 Mkr. Produktionen under första helåret 2015 uppgick till164 GWh. Holmens andel är 50 procent, det vill säga 82 GWh. 

Uppförande av vindkraft har stannat av i Sverige på grund av svag lönsamhet. Om/när förutsättningarna förbättras ska Holmen tillhöra de som har projekt som har tillräckligt bra konkurrenskraft för att kunna genomföras. 

Vid Blodrotberget och Blackfjället i Örnsköldsviks kommun erhölls under 2013 miljötillstånd för cirka 70 vindkraftsverk med en årsproduktion på ca 500 GWh. Under 2015 erhölls ledningskoncession för anslutningsledningar vilket innebär att projektet är byggklart. 

Vindmätningskampanjer har under senare år gjorts på Holmens marker i Västernorrland. För två av projekten har tillståndsansökan avseende miljötillstånd och ledningskoncessioner inlämnats. Detta gäller projektet Blåbergsliden med ca 30 vindkraftverk med en årlig produktion på ca 300 GWh. Komplettering av rennäringsanalys utförs som en sista åtgärd innan beslut kan fattas avseende miljötillståndet. Det förväntas ske under 2016. Under 2015 lämnades en ansökan in till myndigheterna för 30 vindkraftverk på Blisterliden. Vindmätning och miljökonsekvensbeskrivning pågår på Högaliden 2 som i storlek motsvarar de övriga projekten. 

Genom delägarskap i VindIn AB (18 procent) ägs vindkraftparken Trattberget i Örnsköldsviks kommun samt Skutskär i Skutskärs kommun. Under 2014 togs ytterligare en vindkraftspark i drift, Svalskulla, som ligger i Österbotten, Finland. Totalt är det nu 40 kraftverk som levererar el för Holmen och övriga ägarbolag. Sammantaget har VindIns anläggningar en förväntad årsproduktion på ca 305 GWh/år varav Holmens ägande i dagsläget motsvarar en produktion på ca 55 GWh/år. Vindkraftsproduktionen under 2015 var mycket god med en årsproduktion på 317 GWh varar 56 GWh utgör Holmens andel. 

Miljömyndigheterna avslog i slutet av 2015 ansökan om uppförande av vindkraftverk vid bruket i Workington. Utsikterna att få till stånd en överprövning bedöms som små. Samtidigt har möjligheterna att få lönsamhet i vindkraft radikalt försämrats på grund av beslut i den brittiska regeringen. Detta sammantaget gör att projektet läggs ned.

Torv

Holmens torvtäkt utanför Örnsköldsvik togs i bruk 2009 och skördas årligen för energiändamål. Till skillnad från 2014 präglades 2015 av en regnig sommar vilket bidrog till en sämre årsskörd motsvarande 74 (93) GWh elenergi. Under 2015 fortsatte Holmen Energi att utreda möjligheterna att använda torv som råvara till produktion av jordförbättringsmedel. Arbetet har skett i samverkan med Holmen Skogs plantskolor och resultaten under året visar att torv har stor potential inom detta användningsområde.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017