Vid Hallsta Pappersbruk tillverkas MF magasin- och bokpapper av termomekanisk massa (TMP). Bruket är beläget i norra Roslagen vid Edeboviken, en ca 1 mil lång vik som mynnar i Östersjön.


Miljöarbete 2017

Året inleddes med en omfattande dialog med Naturvårdsverket angående de kommande BAT-villkoren.

Remissvar på utkast till vägledning har lämnats både av Skogsindustrierna och av Holmen Paper.

Slutgiltig vägledning har ännu inte kommit från NV.

Det fiber- och bioslam som faller från brukets avloppsrening komposteras norr om fabriken (Norra plan). Processen för kompostering har utvecklats under året och försäljningen av den färdigkomposterade produkten fibermull har ökat.

Arbetet med sluttäckningen av Ryadeponin har fortsatt under året och ca 80 % av den totala ytan är nu täckt. Under år 2018 planeras bland annat att flytta vägen upp till deponin och sluttäckningen bör kunna färdigställas under år 2019. Slutjusteringar är planerade att utföras under år 2020.

Den redan 2011 inlämnade avslutningsplanen för Ehnsjö 3, som är brukets deponiområde för muddermassor, avslogs av Länsstyrelsen. Beslutet överklagades av Holmen till Mark- och miljödomstolen och frågan återfördes av MMD till Länsstyrelsen. Förnyad dialog har påbörjats i ärendet.

Samtliga gränsvärden för utsläpp till vatten innehölls. Ett antal överskridanden av månadsriktvärden förekom dock under året. Hallstas marginal till förbrukningsvillkoret för komplexbildare är mycket liten och flera förbättringsåtgärder har genomförts under året. Dialog med tillsynsmyndigheten pågår också i ärendet då villkoret gäller förbrukad mängd istället för utsläppt mängd, vilket bidrar till tveksam miljönytta.

Under året har arbete pågått med att implementera nya standarder inom miljö och kvalitet och att på ett bra sätt föra ut ändringar i verksamheten. Ett viktigt område där bruket kontinuerligt arbetar med förbättringar är fortsatt målarbetet inklusive framtagande av kritiska framgångsfaktorer, handlingsplaner och aktivt arbete med uppföljning av mål. Ett viktigt förbättringsområde är att involvera fler och uppnå ett ännu bredare engagemang i målarbetet.

Tillstånd för verksamheten

Verksamheten vid Hallsta Pappersbruk bedrivs enligt tillstånd från miljödomstolen från år 2000. Ett separat tillstånd finns sedan 2015 för kompostering av slam till fibermull och lagring av bark på Norra plan. Norra plan är en yta som tidigare har använts för vedlagring.

Hallsta Pappersbruk har även tre vattendomar från 1930, 1955 och 1979 som reglerar tillståndet för försörjning av processvatten från närliggande sjösystem.

Holmen Paper Hallsta omfattas sedan 1 januari 2005 av regelverket för handel med utsläppsrätter för fossil koldioxid. Bruket har tillstånd för utsläpp av växthusgaser inom ramen för den nu gällande handelsperioden 2013‑2020.

Från och med 2015 års miljörapport redovisas fabrikens utfall och status i förhållande till gällande BAT-villkor. Dessa villkor kommer att gälla skarpt från hösten 2018.

Miljöcertifieringar

Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2001.

Energiledningssystemet certifierades enligt SS 627750 år 2005 och sedan 2011 enligt den nya internationella standarden ISO 50001.

Arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt OHSAS 18001 sedan 2012.

Holmen Paper Hallsta är sedan 2007 spårbarhetscertifierad för vedråvara och från 2016 även för biobränsle (Chain-of-Custody).

Samtliga produkter från Hallsta är godkända för miljömärkning enligt EU Ecolabel.

Investeringar och åtgärder

Ett förprojekt för att ta fram ett förslag till en mer kostnadseffektiv och bättre processlösning för avloppsreningen har utförts under året.

Arbetet med att skapa bättre förutsättningar för att energimässigt optimera processen har fortsatt under året och detta har bland annat inneburit att nya huvudmotorer har installerats i vissa positioner i TMP-fabriken.

En del kemikalieförsök med syftet att minska energiåtgången alternativt miljöbelastningen har också genomförts. Bland annat har försök utförts att dosera sulfit för att underlätta raffineringsprocessen och på så vis kunna minska energiförbrukningen. Kemikalieförsök har även genomförts med alternativ komplexbildare i syfte att minska miljöbelastningen till vatten. Resultaten av dessa försök har delvis varit positiva och kommer att analyseras vidare under 2018.

Produktionsstörningar och klagomål

Vid två tillfällen, under våren och hösten, förekom riktvärdesöverskridande av vissa parametrar vilket rapporterades till Länsstyrelsen. Orsakerna var obalans i systemet med dosering av kväve och fosfor under våren samt slamflykt under hösten. Detta föranledde inte några ytterligare krav på åtgärder.

På grund av fortsatta klagomål på obehaglig lukt från närboende norr om fabriken har efter ett föreläggande från Länsstyrelsen mätningar av utsläpp till luft och spridningsberäkningar utförts. Mätningarna visade att utsläppen är ofarliga. Utförda åtgärder har lett till att Länsstyrelsen beslutat att avsluta ärendet och inte ställa några ytterligare krav på företaget.

På grund av en väldigt torr sommar har vattennivån varit ovanligt låg och en del synpunkter på det har kommit från närboende. Bruket har dock inte haft några problem att med god marginal innehålla gällande vattendomar och samtidigt säkra en stabil vattentillgång. Under hösten har vattennivån återgått till det normala.

Uppföljning av miljö- och energimål 2017

Under 2017 var målet att effektivisera resursanvändningen genom att höja verkningsgraderna för produktionslinjerna. Verkningsgraden har stor inverkan på resurseffektiviteten när det gäller energi, vatten och kemikalier. Utfallet för verkningsgraden för fabrikens pappersmaskiner har varit bra under året och speciellt under kvartal 2 och 4 har mycket höga verkningsgrader uppnåtts på båda pappersmaskinerna och målet kunde uppnås.

Det specifika energimålet för 2017 har varit att sänka den totala specifika energiförbrukningen med 1 % jämfört med 2016 års utfall. Trots en viss minskning kunde målet dock inte uppnås, bland annat som en följd av att installationen av ny och mer energieffektiv utrustning försenades.

Ett internt mål på bruket är att utsläppen ska hålla 20 procents marginal till aktuella villkorsgränsvärden. Bruket har gränsvärden för utsläpp till vatten av suspenderande ämnen, organiskt material, fosfor, kväve och EDTA (komplexbildare). Målet att ha 20 procents marginal till gällande gränsvärden uppnåddes för alla parametrar utom förbrukning av EDTA.

Planerade miljö- och energiåtgärder 2018

Under 2018 kommer utbyte av motorer i TMP att fortsätta. De motorbyten som utförts de senaste åren syftar till att öka produktionen i valda linjer och därigenom minska den specifika elanvändningen. Byte av totalt 5 motorer i TMP 3 beräknas ge en minskad elanvändning på 40-50 GWh/år.

En investering för bättre styrning av barkningen på vedlinjen är planerad att utföras under 2018 och detta innebär ett bättre resursutnyttjande genom högre vedutbyte.

Ovan nämnda plan för processförbättringar i avloppsreningen kommer att påbörjas under 2018.

Miljö- och energimål 2018

Under 2018 fortsätter arbetet med att effektivisera resursanvändningen och fokusera på att öka massafabrikernas och pappersmaskinernas verkningsgrader.

Fabrikens totala specifika energiförbrukning kommer även fortsättningsvis att följas som ett övergripande mål. Ytterligare 1 % lägre energiförbrukning är målet och genomförda energibesparingsåtgärder kommer att följas upp.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019