Vid Hallsta pappersbruk tillverkas MF magasin- och bokpapper av termomekanisk massa (TMP). Bruket är beläget i norra Roslagen vid Edeboviken, en ca 1 mil lång vik som mynnar i Östersjön.


Miljöarbete 2015

Arbetet med att optimera energi- och processfrågor efter omställningsprojektet Hallsta 2014 fortsatte under 2015. En ansökan om tillstånd för att bedriva komposteringsverksamhet av slam på den före detta vedlagringsytan norr om fabriken beviljades i juli. Ytan hårdgjordes under hösten och anläggningen har anpassats för den nya verksamheten. 

Arbetet med att sluttäcka den tidigare askdeponin (Ryadeponin) fortgår enligt plan. Tre av totalt sju etapper är klara. Etapp fyra kommer att utföras under 2016. 

Samtliga gränsvärden för utsläpp till vatten innehölls 2015. Riktvärden för utsläpp till vatten (månadsmedelvärden) för fosfor överskreds däremot i april och juni. Överskridanden berodde på problem med slampressar i april och låg tillgänglighet för kyltornen i avloppsreningen i juni. 

Reningsanläggningen utsattes för stora variationer i samband med en brand som drabbade TMP-fabriken i november. Släckvatten och stora mängder saneringsmedel samt sanerade brandrester hanterades via avloppsreningen. Inga släck- eller saneringsflöden gick orenade förbi reningsanläggningen. 

Vid 2015 års mätning av externt buller överskreds det riktvärde som anges för Hallsta pappersbruk vid en av tio mätpunkter. Hallsta har även tidigare haft problem med höga ljudnivåer vid denna mätpunkt. Under 2015 identifierades en punktkälla i form av fläktar vid tillfälligt lagertält som är orsak till den förhöjda ljudnivån. Dialog med tillsynsmyndigheten om hanteringen av aktuell mätpunkt fortsätter. 

Arbetet med att tydligare integrera miljö-, energi- och arbetsmiljöarbetet i företagets styrning och brukets dagliga arbete går vidare. Ett viktigt område där bruket arbetar med förbättringar är fortsatt målarbete inklusive framtagande av kritiska framgångsfaktorer, handlingsplaner och uppföljning av mål. Under 2015 har dokumenthanteringssystemet för brukets verksamhetsledningssystem förbättrats och gjorts mer lättillgängligt.

Tillstånd för verksamheten

Verksamheten vid Hallsta pappersbruk bedrivs enligt tillstånd från miljödomstolen från år 2000. Ytterligare deldomar reglerar specifika delar av verksamheten såsom exempelvis askdeponering, slamkompostering, lagring av bark och utsläpp av vissa föroreningar till luft. 

Hallsta pappersbruk har även tre vattendomar från 1930, 1955 och 1979 som reglerar tillståndet att tillgodose behovet av processvatten från närliggande sjösystem. 

Holmen Paper Hallsta omfattas sedan 1 januari 2005 av regelverket kring handel med utsläppsrätter för fossil koldioxid. Bruket har tillstånd för utsläpp av växthusgaser inom ramen för den nya handelsperioden 2013‑2020. 

Från och med 2015 års miljörapport kommer fabrikens utfall och status att jämföras med gällande BAT-villkor. Detta i enlighet med Industriutsläppsdirektivet.

Miljö- och andra certifieringar

Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2001. 

Energiledningssystemet certifierades enligt SS 627750 år 2005 och sedan 2011 enligt den nya internationella standarden ISO 50001. 

Arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt OHSAS 18001 sedan 2012. 

Holmen Paper Hallsta är sedan 2007 FSC®-  (FSC-C020071) och PEFCTM-certifierat för spårbarhet av vedråvara (Chain-of-Custody). 

Samtliga produkter från Hallsta är godkända för miljömärkning enligt EU Ecolabel.

Investeringar och åtgärder

En viktig miljöinriktad investering som genomfördes under 2015 var är att anlägga en ca 4 hektar yta för kompostering av slam samt lagring av bark. 

I övrigt genomfördes omfattande förbättringar av el- och automationsutrustning på PM 12 i samband med fabrikens planerade underhållsstopp under hösten. 

Fortsatt arbete med att skapa ännu bättre förutsättningar för att energimässigt optimera processen utfördes under året.

Produktionsstörningar och klagomål

Situationen i avloppsreningen var bättre under 2015 än föregående år. De störningar som förekom orsakades av enskilda och övergående händelser. 

Reningsanläggningen utsattes för stora variationer i samband med den brand som drabbade TMP-fabriken i november. Släckvatten och stora mängder saneringsmedel samt sanerade brandrester hanterades via avloppsreningen, ett ärende som rapporterades till Länsstyrelsen. 

Under året inträffade två överskridanden av riktvärden för fosfor. Händelser som rapporterades till Länsstyrelsen. Det rapporterades även om ett olycksfall, trots att det främst var arbetsmiljörelaterat (och rapporterat till Arbetsmiljöverket), då händelsen involverade kemikalier. Ingen av dessa händelser föranledde några åtgärdskrav från Länsstyrelsen utan var mer av informativ karaktär. 

I mars inträffade ett större oljeläckage från PM 11 till avloppsreningen. Händelsen rapporterades till Länsstyrelsen. Rapport har även gjorts om överskridande i en punkt efter bullermätning. Detta kommer att följas upp i samband med samrådsmöte med Länsstyrelsen under första kvartalet 2016. 

Under året inkom klagomål om obehaglig lukt från närboende norr om fabriken. Optimeringsarbete pågår i avloppsreningen och i processteg där svavelinnehållande kemikalier används. Allt med syftet att minimera uppkomst och spridning.

Uppföljning av miljö- och energimål 2015

Under 2015 var målet att effektivisera resursanvändningen genom att höja verkningsgraderna på produktionslinjerna. Verkningsgraden har stor inverkan på resurseffektiviteten när det gäller energi, vatten och kemikalier. Utfallet för fabrikens pappersmaskiner var bra under året och speciellt PM 11 förbättrades påtagligt och en ny och högre effektivitetsnivå är nu etablerad. 

Målsättningen när det gäller energi var att använda mindre än 100 GWh/år elpannekraft. Det målet har uppnåtts med god marginal och det visar tydligt hur framgångsrik den genomförda energiomställningen varit. 

Ett internt mål på bruket är att utsläppen ska hålla 20 procents marginal till aktuella villkorsgränsvärden. Bruket har gränsvärden för utsläpp till vatten av suspenderande ämnen, organiskt material, fosfor, kväve och EDTA (komplexbildare). Målet att ha 20 procents marginal till gällande gränsvärden uppnåddes för alla parametrar.

Planerade miljö- och energiåtgärder 2016

Under 2016 kommer fortsatta förbättringar beträffande energioptimering att genomföras. Ett viktigt område är den specifika energiförbrukningen i TMP 3. Utförda värme- och ångåtervinningsförändringar kommer att trimmas in.

Miljö- och energimål 2016

Under 2016 fortsätter arbetet med att effektivisera resursanvändningen och fokusera på att öka pappersmaskinernas verkningsgrader. 

Fabrikens totala specifika energiförbrukning kommer att följas som ett övergripande mål.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017