Vid Hallsta Pappersbruk tillverkas MF magasin- och bokpapper av termomekanisk massa (TMP). Bruket är beläget i norra Roslagen vid Edeboviken, en ca 1 mil lång vik som mynnar i Östersjön.


Miljöarbetet 2016

Arbetet med att återställa och starta upp TMP-fabriken efter den omfattande branden i november 2015 präglade inledningen av året.

Efter färdigställandet av den nya ytan för kompostering av slam till fibermull har den verksamheten påbörjats och från halvårsskiftet har färdig fibermull kunnat levereras.

Sluttäckningen av Ryadeponin har fortsatt under året och totalt är nu ca 70 procent av den totala ytan täckt.

Samtliga gränsvärden för utsläpp till vatten innehölls. Flera överskridanden av månadsriktvärden förekom under våren i samband med intrimning av reningsanläggningen då fabriken startades efter brandstoppet. För att komma tillrätta med situationen under våren och försommaren kördes kemisk fällning i avloppsreningen under några korta perioder. I slutet av året överskreds vissa riktvärden eftersom stora problem uppstod i reningsanläggningen under slutet av månaden.

Den redan 2011 inlämnade avslutningsplanen för Ehnsjö 3 har avslagits av Länsstyrelsen. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen och beslut därifrån inväntas.

Arbetet med att tydligare integrera miljö-, energi- och arbetsmiljöarbetet i företagets styrning och brukets dagliga arbete går vidare. Ett viktigt område där bruket kontinuerligt arbetar med förbättringar är fortsatt målarbete inklusive framtagande av kritiska framgångsfaktorer, handlingsplaner och aktivt arbete med uppföljning av mål.

Tillstånd för verksamheten

Verksamheten vid Hallsta Pappersbruk bedrivs enligt tillstånd från miljödomstolen från år 2000. Ett separat tillstånd finns sedan 2015 för kompostering av slam till fibermull och lagring av bark på Norra plan. Norra plan är en yta som tidigare har använts för vedlagring.

Hallsta Pappersbruk har även tre vattendomar från 1930, 1955 och 1979 som reglerar tillståndet för försörjning av processvatten från närliggande sjösystem.

Holmen Paper Hallsta omfattas sedan 1 januari 2005 av regelverket för handel med utsläppsrätter för fossil koldioxid. Bruket har tillstånd för utsläpp av växthusgaser inom ramen för den nya handelsperioden 2013‑2020.

Från och med 2015 års miljörapport redovisas fabrikens utfall och status i förhållande till gällande BAT-villkor.

Miljöcertifieringar

Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2001.

Energiledningssystemet certifierades enligt SS 627750 år 2005 och sedan 2011 enligt den nya internationella standarden ISO 50001.

Arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt OHSAS 18001 sedan 2012.

Holmen Paper Hallsta är sedan 2007 certifierat enligt FSC® (FSC-ID) och PEFCTM för spårbarhet av vedråvara och från 2016 även för biobränsle (Chain-of-Custody).

Samtliga produkter från Hallsta är godkända för miljömärkning enligt EU Ecolabel.

Investeringar och åtgärder

En viktig miljöinriktad investering som genomfördes under 2015 var att anlägga en yta på ca 4 hektar för kompostering av slam samt lagring av bark. Färdigställandet innebar att kompostering av slam påbörjades fullskaligt under 2016 och att ytan även användes för barklagring under sommarperioden.

Ett förprojekt för att ta fram ett förslag till en mer kostnadseffektiv och bättre processlösning för avloppsreningen utfördes under året.

Arbetet med att skapa bättre förutsättningar för att energimässigt optimera processen fortsatte under året och bl a följande åtgärder har genomförts.

-Nya stärkelsekokare har installerats för att minska behovet av ångproduktion med elpannor, besparingen är ca 5 GWh/år.

-Värmeöverföringen i Linje 11 har förbättrats genom installation av en ny värmeväxlare.

-En ny och större motor har installerats i en av RTS-linjerna i TMP3. Detta har inneburit att massaproduktionen har kunnat ökas och effektiviseras i denna linje.

Muddringsarbetet i hamnbassängen och i den hamnnära farleden har fortsatt och slutförts under 2017.

Produktionsstörningar och klagomål

Samtliga gränsvärden för utsläpp till vatten innehölls. Flera överskridanden av månadsriktvärden förekom under våren i samband med intrimning av reningsanläggningen då fabriken startades efter brandstoppet. För att komma tillrätta med situationen under våren och försommaren kördes kemisk fällning i avloppsreningen under några korta perioder. I slutet av året överskreds vissa riktvärden eftersom stora problem uppstod i reningsanläggningen under slutet av månaden.

Under året fortsatte klagomål om obehaglig lukt att komma från en närboende norr om fabriken. Efter ett föreläggande från länsstyrelsen har beslut tagits att genomföra luftmätningar i några utvalda ångutsläppspunkter.

Uppföljning av miljö- och energimål 2016

Under 2016 var målet att effektivisera resursanvändningen genom att höja verkningsgraderna för produktionslinjerna. Verkningsgraden har stor inverkan på resurseffektiviteten när det gäller energi, vatten och kemikalier. Utfallet för verkningsgraden för fabrikens pappersmaskiner var mycket bra under året och förbättrades påtagligt jämfört med föregående år. Ett imponerande rekord sattes i november då båda pappersmaskinerna uppnådde en verkningsgrad på 89 procent. Det är hela 6 procentenheter över årets mål som var 83 procent.

Det specifika energimålet för 2016 har varit att sänka den totala specifika energiförbrukningen med 1 procent jämfört med 2015 års utfall. Från april (efter brandens påverkan) har detta mål klarats med god marginal.

Ett internt mål på bruket är att utsläppen ska hålla 20 procents marginal till aktuella villkorsgränsvärden. Bruket har gränsvärden för utsläpp till vatten av suspenderande ämnen, organiskt material, fosfor, kväve och EDTA (komplexbildare). Målet att ha 20 procents marginal till gällande gränsvärden uppnåddes inte för alla parametrar. Den huvudsakliga orsaken till detta var de igångkörnings- och intrimningsproblem som uppstod i avloppsreningen under våren då PM 11 återstartades.

Planerade miljö- och energiåtgärder 2017

Under 2017 kommer utbyte av motorer till större effekter att fortsätta i TMP. Under de kommande åren planeras installation av ytterligare fyra motorer som syftar till att öka produktionen i valda linjer och därigenom minska den specifika elanvändningen. Byte av fem motorer i TMP 3 beräknas ge en minskad elanvändning på 40-50 GWh/år.

Flera mindre stabilitets- och kvalitetsförbättrande investeringar kommer också att göras i TMP-fabrikerna. Även åtgärder för att ge en bättre överblick över brukets elanvändning är planerade att genomföras.

Ovan nämnda plan för processförbättringar i avloppsreningen kommer att påbörjas under 2017.

Miljö- och energimål 2017

Under 2017 fortsätter arbetet med att effektivisera resursanvändningen och fokusera på att öka pappersmaskinernas verkningsgrader.

Fabrikens totala specifika energiförbrukning kommer även fortsättningsvis att följas som ett övergripande mål. Ytterligare 1 procent lägre energiförbrukning är målet och genomförda energibesparingsåtgärder kommer att följas upp.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018