Bravikens sågverk ligger strax nordost om Norrköping på halvön Malmölandet. Vid sågverket tillverkas konstruktionsvirke med grantimmer som råvarubas samt furu för impregnering och snickerier. Huvuddelen av produkterna används vid tillverkning av moderna träbyggnader.


Miljöarbete 2015

Bravikens sågverks rutiner för egenkontroll ingår i ett integrerat verksamhetssystem. Systemets ingående standarder är miljöledningssystemet ISO 14001, kvalitetsledningssystemet ISO 9001 samt energiledningssystemet ISO 50001. Rutiner och processer beskrivna i verksamhetssystemet ligger till grund för företagets förbättringsarbete. 

Bravikens sågverk ingår i ett biokombinat med Bravikens pappersbruk. Biokombinatet ger synergier som minskar miljöbelastningen. Biprodukter (bark, torrflis) från sågverket nyttjas i brukets fastbränslepannor och fossilfri energi i form av värme och ånga genereras. Sågverket köper värme från bruket till sin torkningsprocess, spillvärme nyttjas till uppvärmning av produktionslokaler. 

Under 2015 färdigställdes ytor på fabriksområdet för lagerhållning av färdiga trävaror. Vidare investerades i hårdgjorda ytor vid timmerhanteringen. Sammantaget ger investeringarna förutsättning för minskad dieselförbrukning och därigenom minskade CO2- utsläpp. 

Effektiv energianvändning och säkerställd avfallshantering ger låg miljöbelastning. Ökad produktion med högt råvaruutnyttjande ger ökade leveranser av förnyelsebart biobränsle.

Tillstånd för verksamheten

Verksamheten bedrivs sedan 2011 med tillstånd enligt Miljöbalken.

Miljöcertifiering

Holmen Timbers miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 sedan 1999.

Holmen Timbers energiledningssystem är certifierat enligt ISO 50001 sedan 2011.

Bravikens sågverk ingår i certifikaten för miljö- och energiledningssystem sedan 2011.

Holmen Timber är spårbarhetscertifierat enligt PEFCTM (2004) samt FSC® (2005).

Bravikens sågverk ingår i spårbarhetscertifikaten för PEFCTM samt FSC® sedan 2010.

Investeringar/miljöåtgärder

Bravikens sågverk uppfördes för att fullt driftsatt nå hög produktivitet med högt utnyttjande av råvara samt tillförd energi. Effektiv hantering av biprodukter ger låg miljöpåverkan samt ett ökat bidrag av biobränslevolymer i närområdet. 

Under 2015 investerades i hårdgjorda ytor vid timmerhanteringen. På industriområdet färdigställdes ytor för lagerhållning av färdiga trävaror. Sammantaget ger investeringarna förutsättning för minskad dieselförbrukning och därigenom minskade CO2-utsläpp.

Produktionsstörningar och klagomål

Inga produktionsstörningar med miljöpåverkan förekom under året. Ett klagomål från Norrköpings kommun inkom angående mörkt illaluktande vatten vid pumpstationen för dagvatten. Ärendet är utrett och åtgärd som förhindrar upprepning av händelsen är genomförd och säkerställd. Ärendet är avrapporterat till kommunen.

Uppföljning av miljömål 2015

Med 2014 års utfallssiffror som utgångspunkt.

 • Effektivisera elförbrukning med 2 procent mätt som kWh per m3 sv.
  Målet uppnåddes inte på grund av att produktionen av sågade trävaror blev lägre än budgeterat till viss del beroende av marknadsstyrda produktionsbegränsningar.
 • Effektivisera värmeenergiförbrukningen med 2,5 procent mätt som kWh per m3 torkad sv.
  Målet uppnåddes inte på grund av att produktionen av sågade trävaror blev lägre än budgeterat.
 • Effektivisera dieselförbrukning med 1,5 procent mätt som liter/m3 sv.
  Utfallet 2015 blev detsamma som för 2014. Ett projekt för att hårdgöra ytor på fabriksområdet pågick under 2015. Minskad dieselförbrukning väntas under 2016.

Miljömål 2016

Med 2015 års utfallssiffror som utgångspunkt.

 • Effektivisera elförbrukning med 3 procent mätt som kWh per m3 sv.
 • Stabilisera värmeenergiförbrukningen på 225-230 kWh per m3 torkad sv.
 • Effektivisera dieselförbrukning med 3 procent mätt som liter/m3 sv.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2017