Bravikens sågverk ligger strax nordost om Norrköping på halvön Malmölandet. Vid sågverket tillverkas konstruktionsvirke med grantimmer som råvarubas samt furu för impregnering och snickerier. Huvuddelen av produkterna används vid tillverkning av moderna träbyggnader.


Miljöarbete 2017

Bravikens sågverks rutiner för egenkontroll ingår i ett integrerat verksamhetssystem. Systemets ingående standarder är miljöledningssystemet ISO 14001, kvalitetsledningssystemet ISO 9001 samt energiledningssystemet ISO 50001. Rutiner och processer beskrivna i verksamhetssystemet ligger till grund för företagets förbättringsarbete.

Bravikens sågverk ingår i ett biokombinat med Bravikens pappersbruk. Biokombinatet ger synergier som minskar miljöbelastningen. Biprodukter (bark, torrflis) från sågverket nyttjas i brukets fastbränslepannor och fossilfri energi i form av värme och ånga genereras. Sågverket köper värme från bruket till sin torkningsprocess, spillvärme nyttjas till uppvärmning av produktionslokaler.

Effektiv energianvändning och säkerställd avfallshantering ger låg miljöbelastning. Ökad produktion med högt råvaruutnyttjande ger också ökade volymer av bark och spån som kan användas som förnybart biobränsle för energiframställning.

Tillstånd för verksamheten

Verksamheten bedrivs sedan 2011 med tillstånd enligt Miljöbalken.

Miljöcertifiering

Holmen Timbers miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 sedan 1999.

Holmen Timbers energiledningssystem är certifierat enligt ISO 50001 sedan 2011.

Bravikens sågverk ingår i certifikaten för miljö- och energiledningssystem sedan 2011.

Holmen Timber är spårbarhetscertifierat enligt PEFCTM (2004) samt FSC® (FSC-ID) (2005).

Bravikens sågverk ingår i spårbarhetscertifikaten för PEFCTM samt FSC® sedan 2010.

Investeringar/miljöåtgärder

Bravikens sågverk uppfördes för att fullt driftsatt nå hög produktivitet med högt utnyttjande av råvara samt tillförd energi. Effektiv hantering av biprodukter ger låg miljöpåverkan samt ett ökat bidrag av biobränslevolymer i närområdet.

Under 2017 kompletterades recirkulationen för timmerbevattningen med utrustning som minskar förbrukningen av råvatten.

Under året utrustades torkanläggningen med flödesmätare per torkkanal. Styrning via flödesmätare ger effektivare torkprogram och därigenom möjligheter för minskad energiförbrukning.

21 000 m2 körvägar och lagerytor asfalterades på industriområdet.

Sammantaget ger investeringarna förutsättning för bättre arbetsmiljö samt minskad vatten- diesel- och värmeenergiförbrukning och därigenom minskad miljöbelastning.

Företaget erhöll från länsstyrelsen i Östra Götaland miljötillstånd för investering i en anläggning för träskyddsbehandling.

Produktionsstörningar och klagomål

Inga produktionsstörningar med miljöpåverkan förekom under året.

Uppföljning av miljömål 2017

Med 2016 års utfallssiffror som utgångspunkt.

  • Effektivisera elförbrukning med 2 procent mätt som kWh per m3 sv. Verksamhetsåret 2017 resulterade i 1,6 procents effektivisering av elförbrukningen.

  • Stabilisera värmeenergiförbrukningen på 225-230 kWh per m3 torkad sv. Verksamhetsåret 2017 var förbrukningen 215 kWh per m3 torkad sv.

  • Effektivisera dieselförbrukning med 3 procent mätt som liter/m3 sv. Verksamhetsåret 2017 resulterade i 3,3 procents effektivisering av dieselförbrukning.

Miljömål 2018

Med 2017 års utfallssiffror som utgångspunkt.

  • Effektivisera elförbrukning genom att integrera impregneringsanläggningen med bibehållen elförbrukning.

  • Stabilisera värmeenergiförbrukningen på nivån 220 kWh per m3 torkad sv.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019