Bravikens sågverk ligger strax nordost om Norrköping på halvön Malmölandet. Vid sågverket tillverkas konstruktionsvirke med grantimmer som råvarubas samt furu för impregnering och snickerier. Huvuddelen av produkterna används vid tillverkning av moderna träbyggnader.


Miljöarbete 2016

Bravikens sågverks rutiner för egenkontroll ingår i ett integrerat verksamhetssystem. Systemets ingående standarder är miljöledningssystemet ISO 14001, kvalitetsledningssystemet ISO 9001 samt energiledningssystemet ISO 50001. Rutiner och processer beskrivna i verksamhetssystemet ligger till grund för företagets förbättringsarbete.

Bravikens sågverk ingår i ett biokombinat med Bravikens pappersbruk. Biokombinatet ger synergier som minskar miljöbelastningen. Biprodukter (bark, torrflis) från sågverket nyttjas i brukets fastbränslepannor och fossilfri energi i form av värme och ånga genereras. Sågverket köper värme från bruket till sin torkningsprocess, spillvärme nyttjas till uppvärmning av produktionslokaler.

Effektiv energianvändning och säkerställd avfallshantering ger låg miljöbelastning. Ökad produktion med högt råvaruutnyttjande ger ökade leveranser av förnyelsebart biobränsle.

Tillstånd för verksamheten

Verksamheten bedrivs sedan 2011 med tillstånd enligt Miljöbalken.

Miljöcertifiering

Holmen Timbers miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 sedan 1999.

Holmen Timbers energiledningssystem är certifierat enligt ISO 50001 sedan 2011.

Bravikens sågverk ingår i certifikaten för miljö- och energiledningssystem sedan 2011.

Holmen Timber är spårbarhetscertifierat enligt PEFCTM (2004) samt FSC® (FSC-ID) (2005).

Bravikens sågverk ingår i spårbarhetscertifikaten för PEFCTM samt FSC® sedan 2010.

Investeringar/miljöåtgärder

Bravikens sågverk uppfördes för att fullt driftsatt nå hög produktivitet med högt utnyttjande av råvara samt tillförd energi. Effektiv hantering av biprodukter ger låg miljöpåverkan samt ett ökat bidrag av biobränslevolymer i närområdet.

Under 2016 färdigställdes hårdgjorda ytor vid timmerhanteringen. Asfaltering med ECO-asfalt av körvägar och mellanlagerytor utfördes på övriga industriområden. ECO-asfalt ger lägre utsläpp av koldioxid vid tillverkning. Ytan som belades med ECO-asfalt gav en besparing på 300 000 kg CO2. Sammantaget ger investeringarna förutsättning för bättre arbetsmiljö samt minskad dieselförbrukning och därigenom minskade koldioxid utsläpp.

Företaget har hos länsstyrelsen i Östra Götaland ansökt om ett kompletterande miljötillstånd för investering i en anläggning för träskyddsbehandling.

Produktionsstörningar och klagomål

Inga produktionsstörningar med miljöpåverkan förekom under året. Ett klagomål angående upplagda jordmassor har riktats mot sågverket ärendet hanteras enligt fastställda rutiner.

Uppföljning av miljömål 2016

Med 2015 års utfallssiffror som utgångspunkt.

  • Effektivisera elförbrukning med 3 procent mätt som kWh per m3 sv. Verksamhetsåret 2016 gav ingen effektivisering av elförbrukningen. Utfall 2016 61,4kWh/m3 sv vs. 60,4kWh/m3 sv 2015

  • Stabilisera värmeenergiförbrukningen på 225-230 kWh per m3 torkad sv. Utfall 2016; 246 kWh. Furu drar mer energi än gran vid torkning. Arbete pågår för att effektivisera/korta ner samtliga torkprogram med bibehållen produktkvalitet.

  • Effektivisera dieselförbrukning med 3 procent mätt som liter/m3 sv. Verksamhetsåret 2016 gav ingen effektivisering av dieselförbrukning. Projektet "Hårdgjorda ytor" färdigställdes under året vilket innebar långa körsträckor under beredningstiden för etapperna. Minskad dieselförbrukning förväntas under 2017.

Miljömål 2017

Med 2016 års utfallssiffror som utgångspunkt.

  • Effektivisera elförbrukning med 2 procent mätt som kWh per m3 sv.

  • Stabilisera värmeenergiförbrukningen på 230-235 kWh per m3 torkad sv.

  • Effektivisera dieselförbrukning med 3 procent mätt som liter/m3 sv.

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018