Vid Bravikens pappersbruk tillverkas MF Magasin, tidningspapper, färgat tidningspapper och katalogpapper av termomekanisk massa (TMP). Bruket ligger vid Bråviken, en djup vik av Östersjön med god vattenomsättning.


Miljöarbetet 2016

Samtliga gränsvärden för utsläpp till vatten och luft enligt Bravikens miljötillstånd innehölls 2016. Ett riktvärde för utsläpp till vatten av organiskt material (COD) överskreds under juni. Inga klagomål på verksamheten inkom från allmänheten och inga driftsstörningar eller liknande händelser inträffade i verksamheten som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

För att förbättra Bravikens vattenrening har ett projekt påbörjats som innebär att två delströmmar av processvattnet kommer att renas i avställd befintlig mikroflotation i brukets returpappersanläggning. Organiskt material (COD) avlägsnas med mikroflotation, en del av processvattnet kommer att återanvändas i processen och en del föras till Bravikens vattenreningsanläggning. Både minskad mängd organiskt material (COD) och minskat flöde till vattenreningsanläggningen förväntas medföra effektivare vattenrening. Arbetet påbörjades under hösten 2016 och utrustningen planeras att tas i drift under första kvartalet 2017.

Optimering av ångproduktionen under perioder med lågt ångbehov (främst under sommarhalvåret) medförde att tillförd energi (främst returträ) minskade med ca 10 % under 2016 jämfört med 2015. Överproduktionen av ånga (friblåsning av ånga) har därmed minskat med ca 70 % under 2016 jämfört med 2015.

Braviken har under många år arbetat med att minimera oljeeldningen och oljeförbrukningen har minskats från ca 25 500 m3 år 2005 till ca 5 000 m3 år 2016, vilket innebär en minskning av oljeförbrukningen med ca 80 procent. Den minskade oljeförbrukningen beror till stor del på utvecklad körstrategi för Bravikens ångsystem, ökad verkningsgrad för fastbränslepannan samt ökad ångåtervinning från produktionen av termomekanisk massa. Brukets ång- och värmebehov kan numera normalt täckas av ångåtervinning från produktionen av termomekanisk massa samt från biobränsleeldning. Bravikens oljepanna används främst vid underhållsstopp på fastbränslepannan.

Energiintegrering mellan bruket och det närliggande Bravikens sågverk genomfördes 2010 och sedan dess tillgodoses försörjningen av sågverkets värmeenergibehov av bruket. Sågverket levererar flis till bruket som används i produktionen av papper. Det leder bland annat till minskat behov av transporter. Även biobränslen levereras från sågverket till bruket.

Tillstånd för verksamheten

Verksamheten vid Bravikens pappersbruk har tillstånd från 2002 enligt Miljöbalken. Bruket omfattas av regelverket kring handel med utsläppsrätter för fossil koldioxid. Bruket har tillstånd för utsläpp av koldioxid och har tilldelats utsläppsrätter för perioden 2013-2020.

Miljöcertifiering

Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001 sedan 1999.

Energiledningssystemet är certifierat enligt ISO 50001 sedan 2012. Energiledningssystemet var dessförinnan certifierat enligt SS 62 77 50 sedan 2006.

Bravikens pappersbruk är sedan 2008 certifierat enligt FSC® (FSC-ID) och sedan 2009 PEFCTM certifierat för spårbarhet av vedråvara (Chain of Custody).

Holmen Paper blev under 2013 godkänt för miljömärkt grafiskt papper enligt EU Ecolabel. Produkterna som är miljömärkta med EU Ecolabel uppfyller miljömärkningens krav för tillverkningsprocessen gällande certifierad vedråvara, kemikalieanvändning, energianvändning samt utsläpp till luft och vatten.

Bravikens produkter uppfyller kraven enligt Svanenmärkning av pappersprodukter.

Produktionsstörningar och klagomål

Ett riktvärde för utsläpp till vatten av organiskt material överskreds under juni. I februari hade bruket en driftstörning av en slamavvattningsutrustning, vilket medförde tillfälligt förhöjda utsläpp till vatten av främst suspenderande ämnen, men inom riktvärdet för månaden. Utrustningen åtgärdades. Inga klagomål på verksamheten inkom från allmänheten.

Investeringar/miljö- och energiåtgärder

Omdragning av rör för att kunna rena delströmmar av processvattnet i avställd befintlig mikroflotation i brukets returpappersanläggning. Arbetet påbörjades under hösten 2016 och utrustningen planeras att tas i drift under första kvartalet 2017.

Uppföljning av miljömål- och energimål 2016

Braviken skall medverka till att utsläppen av fossil koldioxid minskar. Braviken hade som mål för 2016 att begränsa oljeförbrukningen till maximalt 3 000 m3. Oljeförbrukningen för 2016 blev ca 5 000 m3 och målet uppnåddes inte. Det berodde på fler underhållstopp på fastbränslepannan (träbränslen) än planerat. Vid underhållsstoppen på fastbränslepannan eldades olja i brukets oljepanna.

Braviken hade som mål för 2016 att minska den specifika elanvändningen för tillverkning av termomekanisk massa till mindre än 2 250 kWh per ton massa. Målet uppnåddes. Den specifika elanvändningen för tillverkningen av termomekanisk massa för 2016 blev 2 200 kWh per ton massa.

Planerade miljö- och energiåtgärder 2017

Arbetet med att minimera oljeeldning för att tillgodose brukets ång- och värmebehov kommer att fortsätta under 2017. En större andel av brukets ång- och värmebehov kommer att täckas av ångåtervinning från produktionen av termomekanisk massa samt från biobränsleeldning.

Fortsatt optimering av ångproduktionen under perioder med lågt ångbehov (sommarhalvår) planeras.

Miljö- och energimål 2017

Braviken har mål kopplade till bl.a. oljeförbrukning, energieffektivisering och vattenanvändning. Braviken har lyckats med att minska oljeförbrukningen och bruket har fortsatt fokus på att hålla oljeförbrukningen på en låg nivå. Energimålen syftar till att minska användningen av el och värme samt att öka värmeåtervinningen.

Braviken skall medverka till att utsläppen av fossil koldioxid minskar. Braviken har som mål för 2017 att begränsa oljeförbrukningen till maximalt
3000 m3.

Braviken har som mål för 2017 att minska den specifika elanvändningen för tillverkning av papper till 2,7 MWh/ton papper, vilket motsvarar 1 procent lägre än budgeterad elanvändning.

Braviken har som mål att minska vattenförbrukningen till 15 m3/ton papper.

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018