Vid Bravikens pappersbruk tillverkas MF Magasin, tidningspapper, färgat tidningspapper och katalogpapper av termomekanisk massa (TMP). Bruket ligger vid Bråviken, en djup vik av Östersjön med god vattenomsättning.


Miljöarbete 2015

Samtliga gränsvärden och riktvärden för utsläpp till vatten och luft enligt Bravikens pappersbruks miljötillstånd innehölls 2015. Inga klagomål på verksamheten inkom från allmänheten och inga driftstörningar eller liknande händelser inträffade i verksamheten som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljö. 

Bruket fick inga avvikelser vid de årliga externrevisionerna för miljö- och energiledningssystem, inte heller för FSC®- (FSC-C020071) och PEFCTM-certifieringarna. 

Arbetet med att hålla oljeeldning på en minimal nivå för att tillgodose brukets ång- och värmebehov fortsatte. Utsläppen av fossil koldioxid minskade med ca 60 procent mellan åren 2013 och 2015. Brukets ång- och värmebehov kan numera normalt täckas av ångåtervinning från produktionen av termomekanisk massa samt från biobränsleeldning. Bravikens oljepanna användes endast kortare perioder främst vid underhållsstopp på fastbränslepannan. 

Braviken har under många år arbetat med att minimera oljeeldningen och oljeförbrukningen har minskats från ca 25 500 m3 år 2005 till ca 3 000 m3 år 2015, vilket innebär en minskning av oljeförbrukningen med ca 90 procent. Den minskade oljeförbrukningen beror till stor del på utvecklad körstrategi för Bravikens ångsystem, ökad verkningsgrad för fastbränslepannan samt ökad ångåtervinning från produktionen av termomekanisk massa. 

Försök att optimera ångproduktionen under perioder med lågt ångbehov utfördes under året med framgång och det ledde till minskad förbrukning av bränslena returträ och bark. 

Energiintegrering mellan bruket och det närliggande Bravikens sågverk genomfördes 2010 och sedan dess tillgodoses försörjningen av sågverkets värmeenergibehov. Sågverket levererar flis till bruket som används i produktionen av papper. Det leder bland annat till minskat behov av transporter. Även biobränslen levereras från sågverket till bruket.

Tillstånd för verksamheten

Verksamheten vid Bravikens pappersbruk har tillstånd från 2002 enligt Miljöbalken. Bruket omfattas av regelverket kring handel med utsläppsrätter för fossil koldioxid. Bruket har tillstånd för utsläpp av koldioxid och har tilldelats utsläppsrätter för perioden 2013-2020.

Miljöcertifiering

Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001 sedan 1999. 

Energiledningssystemet är certifierat enligt ISO 50001 sedan 2012. Energiledningssystemet var dessförinnan certifierat enligt SS 62 77 50 sedan 2006. 

Bravikens pappersbruk är sedan 2008 certifierat enligt FSC®  (FSC-C020071) och sedan 2009 PEFCTM- certifierat för spårbarhet av vedråvara (Chain of Custody). 

Holmen Paper blev under 2013 godkänt för miljömärkt grafiskt papper enligt EU Ecolabel. Produkterna som är miljömärkta med EU Ecolabel uppfyller miljömärkningens krav för tillverkningsprocessen gällande certifierad vedråvara, kemikalieanvändning, energianvändning samt utsläpp till luft och vatten. 

Bravikens produkter uppfyller kraven enligt Svanenmärkning av pappersprodukter. 

I slutet av 2015 blev allt papper som produceras på PM 53 i Braviken godkänt för att nyttjas i kontakt med mat.

Produktionsstörningar och klagomål

Inga driftsstörningar eller liknande händelser inträffade i verksamheten som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljö. Inga klagomål på verksamheten inkom från allmänheten under året.

Investeringar/miljö- och energiåtgärder

Braviken har under många år arbetat med att minimera oljeeldningen och oljeförbrukningen har minskats från ca 25 500 m3 år 2005 till ca 3 000 m3 år 2015, vilket innebär en minskning av oljeförbrukningen med ca 90 procent.

Uppföljning av miljömål- och energimål 2015

Braviken skall medverka till att miljöpåverkan från fossil koldioxid minskar. Braviken har som mål för 2015 att begränsa oljeförbrukningen till maximalt 4 000 m3, vilket innebär en minskning med ca 30 procent jämfört med 2014. Målet uppnåddes. Oljeförbrukningen för 2015 blev ca 3 000 m3

Braviken har som mål för 2015 att minska den specifika elanvändningen (räknat per ton papper) för brukets produktion med 1 procent (till 2 280 kWh per ton massa) jämfört med budgeterad elanvändning. Målet uppnåddes inte. Orsaken var ändrad produktmix och lägre verkningsgrad på pappersmaskinerna än förväntat.

Planerade miljö- och energiåtgärder 2016

Arbetet med att minimera oljeeldning för att tillgodose brukets ång- och värmebehov kommer att fortsätta under 2016. En större andel av brukets ång- och värmebehov kommer att täckas av ångåtervinning från produktionen av termomekanisk massa samt från biobränsleeldning. 

Optimering av ångproduktionen under perioder med lågt ångbehov (sommarhalvår) planeras.

Miljö- och energimål 2016

Braviken har mål kopplade till oljeförbrukning och energieffektivisering. Braviken har lyckats med att minska oljeförbrukningen och bruket har fortsatt fokus på att hålla oljeförbrukningen på en låg nivå. Energimålen syftar till att minska användningen av el och värme samt att öka värmeåtervinningen. 

Braviken skall medverka till att miljöpåverkan från fossil koldioxid minskar. Braviken har som mål för 2016 att begränsa oljeförbrukningen till maximalt
3000 m3

Braviken har som mål för 2016 att minska den specifika elanvändningen för tillverkning av termomekanisk massa till mindre än 2 250 kWh per ton massa. Målet för 2015 var mindre än 2 280 kWh per ton massa.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017