Vid Bravikens pappersbruk tillverkas MF Magasin, bokpapper, tidningspapper och färgat tidningspapper av termomekanisk massa (TMP). Bruket ligger vid Bråviken, en djup vik av Östersjön med god vattenomsättning.


Miljöarbetet 2017

Samtliga gränsvärden för utsläpp till vatten och luft enligt Bravikens miljötillstånd innehölls 2017. Riktvärdena för utsläpp till vatten av organiskt material (COD), suspenderade ämnen (SÄ) och fosfor (P) överskreds under februari och mars. Inga klagomål på verksamheten inkom från allmänheten och inga driftsstörningar eller liknande händelser inträffade i verksamheten som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

För att förbättra Bravikens vattenrening utfördes ett projekt som innebär att två delströmmar av processvattnet renas i avställd befintlig mikroflotation i brukets returpappersanläggning. Organiskt material (COD) avlägsnas med mikroflotation, en del av processvattnet återanvänds i processen och en del förs till Bravikens vattenreningsanläggning. Både minskad mängd organiskt material (COD) och minskat flöde till vattenreningsanläggningen har medfört effektivare vattenrening. Utrustningen togs i drift under mars 2017.

För ytterligare förbättra Bravikens vattenrening påbörjades arbete att byta ut 5 stycken ytluftare i det biologiska reningsteget till nya med bättre syresättningskapacitet, vilket förväntas reducera mer organiskt material (COD). Arbetet förväntas vara klart under första kvartalet 2018.

Braviken har under många år arbetat med att minimera oljeeldningen och oljeförbrukningen har minskats från ca 25 500 m3 år 2005 till ca 5 500 m3 år 2017, vilket innebär en minskning av oljeförbrukningen med ca 80 procent. Den minskade oljeförbrukningen beror till stor del på utvecklad körstrategi för Bravikens ångsystem, ökad verkningsgrad för fastbränslepannan samt ökad ångåtervinning från produktionen av termomekanisk massa. Brukets ång- och värmebehov kan numera normalt täckas av ångåtervinning från produktionen av termomekanisk massa samt från biobränsleeldning. Bravikens oljepanna används främst vid underhållsstopp på fastbränslepannan.

Energiintegrering mellan bruket och det närliggande Bravikens sågverk genomfördes 2010 och sedan dess tillgodoses försörjningen av sågverkets värmeenergibehov av bruket. Sågverket levererar flis till bruket som används i produktionen av papper. Det leder bland annat till minskat behov av transporter. Även biobränslen levereras från sågverket till bruket.

Tillstånd för verksamheten

Verksamheten vid Bravikens pappersbruk har tillstånd från 2002 enligt Miljöbalken.

Bravikens Pappersbruk ansökte om och fick beviljat tillfällig villkorsändring för COD under 2017 och 2018. Åtgärder i vattenreningen kommer att utföras under 2018.

Bruket har även en vattendom från 1975 angående försörjningen av råvatten från Motala Ström.

Bruket omfattas av regelverket kring handel med utsläppsrätter för fossil koldioxid. Bruket har tillstånd för utsläpp av koldioxid och har tilldelats utsläppsrätter för perioden 2013-2020.

Från och med 2015 års miljörapport redovisas fabrikens utfall och status i förhållande till gällande BAT-villkor.

Miljöcertifiering

Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001 sedan 1999.

Energiledningssystemet är certifierat enligt ISO 50001 sedan 2012. Energiledningssystemet var dessförinnan certifierat enligt SS 62 77 50 sedan 2006.

Arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt OHSAS 18001 sedan 2015.

Bravikens pappersbruk är sedan 2008 spårbarhetscertifierat för vedråvara (Chain of Custody).

Holmen Paper blev under 2013 godkänt för miljömärkt grafiskt papper enligt EU Ecolabel. Produkterna som är miljömärkta med EU Ecolabel uppfyller miljömärkningens krav för tillverkningsprocessen gällande certifierad vedråvara, kemikalieanvändning, energianvändning samt utsläpp till luft och vatten.

Bravikens produkter uppfyller kraven enligt Svanenmärkning av pappersprodukter.

Produktionsstörningar och klagomål

Riktvärdena för utsläpp till vatten av organiskt material (COD), suspenderade ämnen (SÄ) och fosfor (P) överskreds under februari och mars. Åtgärder för att förbättra vattenreningen har utförts. Inga klagomål på verksamheten inkom från allmänheten.

Investeringar/miljö- och energiåtgärder

Omdragning av rör för att kunna rena delströmmar av processvattnet i avställd befintlig mikroflotation i brukets returpappersanläggning. Utrustningen togs i drift under mars 2017.

För ytterligare förbättra Bravikens vattenrening påbörjades arbete att byta ut 5 stycken ytluftare i det biologiska reningsteget till nya med bättre syresättningskapacitet, vilket förväntas reducera mer organiskt material (COD). Arbetet förväntas vara klart under första kvartalet 2018.

Uppföljning av miljömål- och energimål 2017

Braviken skall medverka till att utsläppen av fossil koldioxid minskar. Braviken hade som mål för 2017 att begränsa oljeförbrukningen till maximalt 3 000 m3. Oljeförbrukningen för 2017 blev ca 5 500 m3 och målet uppnåddes inte. Det berodde på fler underhållstopp på fastbränslepannan (träbränslen) än planerat. Vid underhållsstoppen på fastbränslepannan eldades olja i brukets oljepanna.

Braviken hade som mål för 2017 att minska den specifika elanvändningen för tillverkning av papper till 2,7 MWh/ton papper, exklusive elpanna, vilket motsvarar 1 procent lägre än budgeterad elanvändning. Målet uppnåddes inte. Den specifika elanvändningen för tillverkningen av papper för 2017 blev 2,8 MWh/ton papper.

Planerade miljö- och energiåtgärder 2018

Arbetet med att minimera oljeeldning för att tillgodose brukets ång- och värmebehov kommer att fortsätta under 2018. En större andel av brukets ång- och värmebehov kommer att täckas av ångåtervinning från produktionen av termomekanisk massa samt från biobränsleeldning.

Fortsatt optimering av ångproduktionen under perioder med lågt ångbehov (sommarhalvår) planeras.

Miljö- och energimål 2018

Braviken har mål kopplade till bl.a. oljeförbrukning och energieffektivisering. Braviken har lyckats med att minska oljeförbrukningen och bruket har fortsatt fokus på att hålla oljeförbrukningen på en låg nivå. Energimålen syftar till att minska användningen av el och värme samt att öka värmeåtervinningen.

Braviken skall medverka till att utsläppen av fossil koldioxid minskar. Braviken har som mål för 2018 att begränsa oljeförbrukningen till 3000 m3.

Braviken har som mål för 2018 att minska den specifika elanvändningen för tillverkning av papper till 2,8 MWh/ton papper, inklusive elpanna, vilket motsvarar 1 procent lägre än budgeterad elanvändning.

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019