Holmens verksamhet regleras av miljömyndigheternas villkor som också kontrollerar att de uppfylls. De certifierade ledningssystemen innehåller miljö- och energimål som regelbundet revideras och skärps med sikte
på ständiga förbättringar.


Holmens miljöarbete har sedan 1993 årligen beskrivits i miljö- och hållbarhetsredovisningar. Under dessa år har miljölagstiftningen och miljömyndigheternas krav skärpts successivt. Det har resulterat i att Holmen integrerat miljö- och energihänsyn som viktiga delar vid planering av produktion och investeringar. Sammantaget har detta lett till att koncernens miljöpåverkan gradvis minskat under lång tid. Av klimat- och resursskäl har ansträngningarna att förbättra energieffektiviteten och minska användningen av fossila bränslen kontinuerligt ökat under 2000-talet.

För att sätta än mer fokus på klimat- och energifrågorna finns koncernövergripande mål för hållbar utveckling. Målen är inriktade på ökad tillväxt i skogen, minskad användning av fossila bränslen och ökad andel egen producerad förnybar elenergi.

Prioriterade miljöaspekter i övrigt är utsläpp till luft och vatten, avfall samt buller.

Holmen ser det också som viktigt att utreda och eventuellt åtgärda föroreningar vid nedlagda industriplatser, föroreningar som uppkom som ett resultat av dåtidens teknik och praxis. Utredningarna genomförs i samråd med miljömyndigheterna.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019