Holmen arbetar med markföroreningar vid nedlagda industrier. Arbetet sker i nära samråd med miljömyndigheterna.


Den svenska miljöbalken har tydliga regler för hur områden som är förorenade av tidigare verksamheter ska hanteras. Enligt ett av de nationella miljömålen i Sverige ska förekomsten av ämnen i miljön inte hota människors hälsa eller miljön. Holmen ser därför arbetet med avslutade verksamheter som en viktig del av hållbarhetsarbetet. Vid några av koncernens nedlagda industrier finns markföroreningar som kräver undersökningar där miljö- och hälsorisker bedöms. Åtgärder kan också komma att krävas. Ansvaret för efterbehandling fastställs efter noggranna bedömningar ur ansvars- och skälighetssynpunkt. Holmen har pågående arbete om markföroreningar vid följande nedlagda industrier.

Nedlagda sågverk

För att förhindra röta och insektsangrepp i trävarorna var det tidigare praxis vid svenska sågverk att använda olika typer av träskyddsmedel. Flera av dessa visade sig senare vara miljömässigt olämpliga och är sedan länge förbjudna. Vid koncernens tidigare sågverk Håstaholmen, Stocka och Lännaholm användes sådana träskyddsmedel. Det innebär att delar av de före detta industriplatserna fortfarande är förorenade. Vid Håstaholmens sågverk avslutades efterbehandlingsarbetet på markområdet under 2016. Under 2017 utfördes undersökningar av sedimenten utanför det före detta industriområdet. Under 2018 beslutas om åtgärder för att ta bort påvisade föroreningar. På övriga sågverksplatser pågår utredningar om lämpliga åtgärder för efterbehandling.

Nedlagda sulfitfabriker

Marken vid sulfitmassabruk innehåller vanligtvis föroreningar som är karaktäristiska för sådan verksamhet. Vid de flesta sulfitmassabruk uppstod avfall i form av kisaska. Sådan aska innehåller metaller och användes ofta som utfyllnadsmaterial. Vid en del bruk tillverkades också blekningskemikalier. För Holmens del pågår utredningar i Strömsbruk, Loddby och Domsjö.

Nedlagt träsliperi

Vid det sedan länge nedlagda Bure träsliperi impregnerades pappersmassan fram till 1965 med ett bakteriedödande medel som kan ha förorenat marken på platsen. Holmen har utfört undersökningar av miljösituationen på och i anslutning till det tidigare industriområdet. Beslut om efterbehandlingsåtgärder väntas under 2018. Ändra i engelska.

Metallindustri

Under 2016 efterbehandlades byggnader och mark vid en nedlagd anläggning för ytbehandling i Iggesund. Under 2017 påbörjades rening av det förorenade grundvattnet på den före detta industriplatsen.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019