Vid tillverkningen av Holmens produkter uppstår olika typer av avfall. Den stora merparten återvinns eller utnyttjas som energi. Sedan 2000-talets början har mängden avfall till deponi minskat kontinuerligt för att idag utgöra endast cirka en procent av det avfall som uppstår i verksamheterna.


Holmen strävar efter att minimera mängden avfall och nyttiggöra så stor andel som möjligt. Avfallsskatter och kostnader för deponering ställer krav på en kostnadseffektiv hantering. Källsortering tillämpas vid alla enheter. Anställda och entreprenörer utbildas fortlöpande i avfallsrutinerna.

Aktuella frågor

Iggesunds bruk

Det samarbete som pågått sedan 2015 med Stena Recycling AB har fortsatt under 2016 och de ansvarar för all hantering av avfall och återvinning samt sedimenthantering. I Stenas ansvar ingår också skötsel av deponi samt pågående sluttäckning av den äldre delen av bolagets deponi som ska vara avslutad under 2018.

Under 2016 har arbetet fungerat enligt fastställd avslutningsplan och fallande produktionsavfall (grönlutsslam, kemslam, fällningsslam, aska mm) har använts som konstruktionsmaterial vid sluttäckningen.

I samarbetsavtalet ingår även att hitta långsiktiga lösningar avseende omhändertagande/kvittblivning av produktionsavfall.

Workingtons bruk

Över 99 procent av avfallet från Workingtons bruk återvinns eller återanvänds och inget processavfall går till deponi.

I den mån det är möjligt sorteras avfallsströmmarna redan vid källan. Till exempel återvinns barken som avlägsnas från det inkommande rundvirket och kan sedan användas för förbränning. På samma sätt återvinns filtratet från avloppsvattnet och aska från den biobränsleeldade pannan för användning inom jordbruket.

Ett lokalt återvinningsföretag anlitas för att se till att övriga typer av avfall hanteras på rätt sätt, oavsett om det rör sig om pappersavfall från kontoren eller kasserade delar från det löpande underhållet av anläggningen. Medarbetarna har fått utbildning i hur avfall ska hanteras, som en del av brukets miljöledningssystem. Allt avfall som lämnar bruket registreras, tillsammans uppgifter om dess destination.

Hallsta pappersbruk

Bark från processen säljs idag till externa värmeverk. Verksamheten har kontinuerligt utvecklats sedan brukets egna pannor stoppades.

Slam som faller från brukets avloppsvattenrening komposteras i egen regi till fibermull. Fibermullen används framför allt externt till anläggningsjord. Produkten används även delvis i täckningen av en egen deponi samt för extern förbränning.

Den aska som tidigare uppstod vid förbränning av biobränslen på bruket har lagrats och används som konstruktionsmaterial för sluttäckning av en egen deponi. Askan används under tätskiktet.

Bravikens pappersbruk

Jämfört med avfallsmängderna 2015 blev dessa betydligt mindre under 2016. De största mängderna avfall uppkom under 2015 i returfiberprocessen, i form av slam och plastrejekt. Braviken slutade tillverka returfibermassa under 2015 på grund av ändrad produktmix. Detta ledde till kraftigt minskade avfallsmängder som följd.

Även askmängderna har minskat betydligt vilket beror på att Braviken inte längre eldar returpappersslam, vars askhalt var hög.

Under 2016 fortsatte arbetet med att förbättra källsorteringen i Braviken i samarbete med avfallsentreprenörerna. Detta har lett till förbättrad kvalitet på de olika avfallsfraktionerna.

Fyra kategorier

Det biprodukter/avfall som uppstår vid tillverkningen kan delas in i fyra kategorier.

Brännbara biprodukter/avfall som nyttiggörs

Används huvudsakligen för att framställa värmeenergi på bruken eller i externa värmeanläggningar.

Biprodukter för olika användning

Under de senaste åren har flera projekt genomförts med syfte att finna alternativa användningsområden för de biprodukter och avfall som uppstår. Vissa material, till exempel slam från reningsanläggningar, kan efter behandling användas som jordförbättringsmedel. Förbränningsaska har använts som vägbyggnadsmaterial, jordförbättringsmedel och till täckning av deponier.

Avfall som deponeras

Som följd av lagstiftning och arbetet med att finna alternativa användningsområden har mängden deponerat avfall minskat och har för flera år nu utgjort mindre än en procent av de biprodukter och avfall som uppstår i verksamheterna.

Farligt avfall

Farligt avfall utgörs bland annat av spilloljor, kemikalierester, lysrör och liknande. Det farliga avfallet tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. Vissa fraktioner av avfallet återvinns. Andra fraktioner destrueras under kontrollerade former.

I hamnar vid tre av Holmens bruk omhändertas oljehaltigt avfall från båtar som angör hamnarna. Avfallet hanteras som farligt avfall.

Avser Holmens kartong-, pappersbruk och sågverk 2016.


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018