Vid tillverkningen av Holmens produkter uppstår olika typer av avfall. Den stora merparten återvinns eller utnyttjas som energi. Sedan 2000-talets början har mängden avfall till deponi minskat kontinuerligt för att idag utgöra endast cirka en procent av det avfall som uppstår i verksamheterna.


Holmen strävar efter att minimera mängden avfall och nyttiggöra så stor andel som möjligt. Avfallsskatter och kostnader för deponering ställer krav på en kostnadseffektiv hantering. Källsortering tillämpas vid alla enheter. Anställda och entreprenörer utbildas fortlöpande i avfallsrutinerna.

Aktuella frågor

Iggesunds bruk

Samarbete med Stena Recycling AB har pågått under 2015. De har ansvar för all hantering av avfall och återvinning. 

Under 2015 har Stena ett avtal för att köpa sediment (utsorterade fibrer) från Iggesunds bruk. I Stenas ansvar ingår också sluttäckning av den äldsta delen av brukets deponi. Etapp 2015 har fungerat enligt plan. 

Godkända produktionsavfall (grönlut, aska mm) har använts som konstruktionsmaterial. 

Projekt för att hitta långsiktiga lösningar avseende produktionsavfall pågår.

Hallsta pappersbruk

Den aska som tidigare uppstod vid förbränning av biobränslen på bruket har lagrats och används som konstruktionsmaterial för sluttäckning av en egen deponi. Askan används under tätskiktet. Slam som faller från brukets avloppsvattenrening används till jordproduktion. Denna produkt används även delvis i täckningen av deponin. Under 2015 har även mindre kvantiteter slam använts vid försök för extern förbränning.

Bravikens pappersbruk

Under 2015 minskade avfallsmängderna betydligt. De största mängderna avfall uppkom tidigare i returfiberprocessen, i form av slam och plastrejekt. Braviken tillverkar inte längre returfibermassa med minskade avfallsmängder som följd. 

Även askmängderna har minskat betydligt vilket beror på att Braviken inte längre eldar returpappersslam, vars askhalt var hög. 

Under 2015 fortsatte arbetet med att förbättra källsorteringen och hanteringen av internt uppkommet avfall. Märkning på containrar har setts över och förbättrats för att minska risk för felsortering. Brännbart källsorterat avfall komprimeras numera i Braviken för att minska avfallstransporterna.

Fyra kategorier

Det biprodukter/avfall som uppstår vid tillverkningen kan delas in i fyra kategorier.

Brännbara biprodukter/avfall som nyttiggörs

Används huvudsakligen för att framställa värmeenergi på bruken eller i externa värmeanläggningar.

Biprodukter för olika användning

Under de senaste åren har flera projekt genomförts med syfte att finna alternativa användningsområden för de biprodukter och avfall som uppstår. Vissa material, till exempel slam från reningsanläggningar, kan efter behandling användas som jordförbättringsmedel. Förbränningsaska har använts som vägbyggnadsmaterial, jordförbättringsmedel och till täckning av deponier.

Avfall som deponeras

Som följd av lagstiftning och arbetet med att finna alternativa användningsområden har mängden deponerat avfall minskat och har för flera år nu utgjort mindre än en procent av de biprodukter och avfall som uppstår i verksamheterna.

Farligt avfall

Farligt avfall utgörs bland annat av spilloljor, kemikalierester, lysrör och liknande. Det farliga avfallet tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. Vissa fraktioner av avfallet återvinns. Andra fraktioner destrueras under kontrollerade former. 

I hamnar vid tre av Holmens bruk omhändertas oljehaltigt avfall från båtar som angör hamnarna. Avfallet hanteras som farligt avfall.


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017