Holmens miljö- och energipolicy fokuserar på de miljöaspekter som är relevanta för koncernens intressenter. Miljörelaterade risker analyseras och åtgärder genomförs löpande.


Miljö- och energipolicy

Holmens miljö- och energipolicy reviderades under 2017. Policyn innehåller principer för miljöarbetet i koncernen och täcker merparten av de miljöaspekter som är relevanta för Holmen och dess intressenter.

Miljöansvar

Koncernens VD samt cheferna för affärsområdena har ett övergripande ansvar för miljön. Det operativa miljöansvaret ligger hos plats- och skogschefer. Koncernens miljöchef samordnar miljöinsatserna samt verkar för att miljö- och energipolicyn tillämpas. Klimatfrågorna hanteras främst av koncernstab Teknik och koncernledningen. Koncernledningen följer upp koncernens klimat- och energimål. Energirådet beslutar om prissäkringar på el samt om elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier. Energirådet består av representanter för berörda affärsområden och koncernstaber.

Myndighetskontroll

Anläggningarna har miljötillstånd med villkor för bland annat utsläpp till luft och vatten. Den industriella verksamheten kontrolleras regelbundet av miljömyndigheterna. Holmens produktionsenheter lämnar årligen in en miljörapport till myndigheterna. Den skogliga verksamheten kontrolleras av Skogsstyrelsen.

Miljöledningssystem

Certifierade miljöledningssystem enligt ISO 14001 tillämpas vid så gott som alla enheter liksom i skogsbruket. Kvalitetsledningssystem finns vid så gott som alla tillverkande enheter och är certifierade enligt ISO 9001. Under 2017 förvärvades Linghems sågverk. Vid sågverket kommer dessa ledningssystem att införas och då inkluderas i Holmen Timbers certifikat.

Energiledningssystem

Certifierade energiledningssystem (ISO 50001) finns införda vid samtliga produktionsenheter utom vid Linghems sågverk. Sågverket kommer att införa ett sådant ledningssystem och då inkludera detta i Holmen Timbers certifikat.

Skogsbruksstandarder

Holmens skogsbruk är certifierat enligt de internationella kriterierna som utfärdats av PEFCTM och FSC® (FSC-ID).

Spårbarhetscertifieringar

Vid Holmen Skog och vid flertalet av koncernens produktionsenheter finns spårbarhetscertifieringar.

Kontroll av certifieringarna

Alla certifierade system kontrolleras regelbundet av externa, certifierade revisorer. Detta gäller också de certifieringar som finns för spårbarhet av virke.

Leverantörsbedömning

För att tydliggöra Holmens förväntningar och krav på leverantörer finns en uppförandekod för dessa. Ett system finns infört för bedömning av leverantörer av varor och tjänster. Miljöansvar, kvalitetsfrågor och sociala aspekter ingår i värderingen. Uppförandekoden ingår i samtliga nya leverantörskontrakt. Koden innebär ökat fokus på socialt ansvarstagande i syfte att säkerställa goda villkor för alla som arbetar i Holmens värdekedja.

Sedan 2017 anlitar Holmen en extern part, EcoVadis, för att följa upp leverantörernas efterlevnad av koden utifrån områdena mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö, affärsetik och inköp. Utvärderingen anpassas efter leverantörens storlek i form av omsättning och antal anställda samt leverantörens riskexponering utifrån geografisk närvaro.

ICC

Holmen är sedan många år anslutet till Internationella Handelskammarens näringslivsprogram för hållbar utveckling. Programmet innehåller 16 principer för miljömedvetet ledarskap. www.icc.org

Holmen arbetar löpande för att hantera miljörelaterade risker

Miljöpåverkan sker huvudsakligen genom utsläpp till luft och vatten samt uppkomst av buller och avfall. Risk föreligger för överskridanden av de av miljömyndigheterna meddelade villkoren för verksamheterna. Deponier och nedlagda verksamheter kan medföra kostnader för återställande av miljön. Holmens miljö- och energipolicy anger hur miljöarbetet ska organiseras och bedrivas. Vid störningar ska miljö prioriteras framför produktion. Vid såväl pågående som avslutade verksamheter ska miljöpåverkan vara acceptabel för människor och miljö. Skogsbruket ska skötas under iakttagande av största möjliga miljöhänsyn. Nedan ges exempel på hur Holmen löpande arbetar för att förebygga och hantera olika typer av miljörelaterade risker.

 • Egenkontroll av utsläppsvillkor beslutade av miljömyndigheter
 • Egenkontroll av vattenområden utanför produktionsenheterna
 • Egenkontroll av kemikalie- och avfallshanteringen
 • Myndighetskontroll och besiktningar
 • Myndighetskontroll gällande skydd för allvarliga kemikalieolyckor
 • Miljöriskanalyser
 • Rapportering till myndigheter
 • Koncernövergripande klimat- och energimål
 • Certifierade miljö- och energiledningssystem med miljö- och energimål
 • Miljöcertifiering och spårbarhetscertifiering
 • Motverka skador på skog orsakade av väder, insekter, svamp och älg
 • Extern kontroll av de certifierade ledningssystemen
 • Egenkontroll av kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet
 • Undersökningar och efterbehandlingsåtgärder vid nedlagda industrier i samråd med miljömyndigheter

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019