Tryckpapper, kartong och trävaror utgör basvaror i människors vardag. Produkterna framställs av den förnybara råvara som skogarna ger. Koncernens skogar och produkter bidrar till att binda koldioxid och minska samhällets utsläpp av växthusgaser.


Holmens verksamhet bidrar till positiva klimateffek­ter. Dels genom att koldioxid binds i skogarna och produkterna, dels genom den resurseffektiva pro­duktionen som till övervägande del drivs med förny­bar energi. Tack vare satsningarna på bland annat egenproducerad energi, och utvecklingen av nya produkter med skogsråvara som bas, kommer de positiva klimateffekterna att förstärkas i framtiden.

Skogen

Baserat på tillväxtdata för Holmens skogar från de fem senaste åren beräknas att cir­ka 85 procent av tillväxten årligen skördas och an­vänds till produkter. Det innebär att cirka 495 000 ton koldioxid årligen binds in i lagerökningen. Under överskådlig framtid väntas den årliga tillväxten i Holmens skogar överstiga skörden, och koncernens tillväxtmål indikerar att en allt större mängd koldi­oxid kommer att bindas i framtiden.

Produktionsenheterna

Holmens investeringar i biobränslebaserad energiproduktion under senare år har medfört att utsläppen av fossil koldioxid från produktionsenheterna minskat. Utsläppen för 2015 uppgick till cirka 180 000 ton. Genom att självförsörjnings­graden på biobaserad el- och värmeenergi ökat under de senaste åren har också behovet av inköpt fos­silbaserad energi minskat. Jämfört med situationen 2010 innebär det att utsläppen av fossil koldioxid från produktion av inköpt energi blev cirka 240 000 ton lägre 2015. 

Baserat på uppgifter för de senaste åren har de år­liga utsläppen av fossil koldioxid från skogsbruks­maskiner, tillverkning av insatsråvaror och transporter av råvaror och produkter beräknats till cirka 285 000 ton. Dessa utsläpp tillsammans med de från produktionsenheterna representerar den negativa klimateffekten av Holmens verksamhet.

Produkterna och substitutionseffekterna

Under hela sin livstid binder trävaror koldioxid som fri­görs först när produkterna förbränns. Holmens produktion av sågade trävaror under 2015 motsva­rar cirka 605 000 ton koldioxid bundet i produkter med en livslängd på mer än 70 år. Holmens träva­ror bidrar också med en substituerande effekt i de fall de ersätter klimatpåverkande byggnadsmaterial. För 2015 skulle denna substitutionseffekt kunna uppgå till cirka 1 100 000 ton koldioxid. 

Pappers- och kartongprodukter har alltför kort livslängd för att det ska vara meningsfullt att räkna på inbindning av koldioxid. Dessa produkter, lik­som uttjänta trävaror, är dock utmärkta biobränslen. Även biobränsle från Holmens skogar och bi­produkter från produktionen ger energi vid för­bränning.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017