Tryckpapper, kartong och trävaror utgör basvaror i människors vardag. Produkterna framställs av den förnybara råvara som skogarna ger. Koncernens skogar och produkter bidrar till att binda koldioxid och minska samhällets utsläpp av växthusgaser.


Holmen skapar klimatnytta

Koldioxid binds i de växande skogarna och i produkterna. Den resurseffektiva produktionen drivs till övervägande del med förnybar energi. Med satsningarna på bland annat egenproducerad energi, och utvecklingen av dagens produkter och nya produkter med skogsråvara som bas, kommer de positiva klimateffekterna att förstärkas i framtiden.

Koncernens investeringar i forskning och utveckling uppgick 2016 till cirka 95 Mkr.

Skogen

Holmens skogar har under lång tid skötts på ett sätt som gör att det varje år blir allt mer virke i dem. Baserat på tillväxtdata från de senaste fem åren beräknas att virkesförrådet ökar med 1 procent årligen och därmed binds cirka 650 000 ton koldioxid in i lagerökningen. Under överskådlig tid väntas den årliga tillväxten i Holmens skogar överstiga skörden, och koncernens skogliga tillväxtmål indikerar att en allt större mängd koldioxid kommer att bindas i framtiden.

Produktionsenheterna

Under senare år har produktionen av förnybar el- och värmeenergi ökat i väsentlig grad genom Holmens investeringar i biobränslebaserad energiproduktion vid flera bruk. Under de senaste 10 åren har utsläppen av fossil koldioxid minskat med drygt 75 procent och uppgick för 2016 till 125 000 ton.

Baserat på uppgifter för de senaste åren har de årliga utsläppen av fossil koldioxid från skogsbruksmaskiner, tillverkning av insatsråvaror och transporter av råvaror och produkter beräknats till cirka 340 000 ton. Dessa utsläpp, tillsammans med de från vissa typer av skogsmark, representerar den negativa klimateffekten av Holmens verksamhet.

Produkterna och substitutionseffekter

Under hela sin livstid binder trävaror koldioxid som frigörs först när produkterna förbränns. Holmens produktion av sågade trävaror under 2016 motsvarar cirka 640 000 ton koldioxid bundet i produkter med en livslängd på mer än 50 år. Holmens trävaror som säljs som snickeri- och konstruktionsvirke bidrar också med en substituerande effekt när de ersätter klimatpåverkande byggnadsmaterial. För 2016 bedöms denna substitutionseffekt uppgå till cirka 1 200 000 ton koldioxid.

Resterande volymer från sågverken går bland annat till träemballage som i sig också har lång livslängd. Eventuell substitutionseffekt för dessa produkter har inte beräknats.

Då pappers- och kartongprodukter har en förhållandevis kort livslängd är det inte meningsfullt att räkna på inbindningen av koldioxid. Efter att fibrerna i dessa produkter återvunnits flera gånger som returfiber utgör de dock, liksom de uttjänta trävarorna, utmärkta biobränslen. Även biobränsle från Holmens skogar och biprodukter från produktionen, såsom bark, ger förnybar energi vid förbränning.

Med gjorda avgränsningar och beräkningar framgår att Holmens verksamhet bidrar med stor klimatnytta genom att årligen minska mängden koldioxid i atmosfären med drygt två miljoner ton.

 

  Nyckeltal för Holmens verksamhet

  i ett klimatperspektiv 2016

 


1) Inkluderar utsläpp från transporter av färdiga produkter till kunder inom EU samt inleveranser av ved, massa och kemikalier till Holmens anläggningar. Uppgiften inkluderar även utsläpp från transporter av produkter till länder utanför EU.

Sammanställningen baseras på interna underlag och beräkningar samt på vetenskapliga artiklar som publicerats de senaste åren. Flera oberoende källor visar på skogsbrukets och skogsprodukternas positiva klimateffekter. Utifrån från dessa referenser har underlag bland annat hämtats för att kunna göra beräkningar av substitutionseffekten.

  • Förenklad rapportering av kolpoolsförändringar för Holmens skog- och markinnehav enligt Klimatkonventionens riktlinjer, 2017. Sveriges Lantbruksuniversitet. 

  • Lundblad, M. et al. Land Use, Land-Use Change and Forestry (CRF sector 4). In: National Inventory Report Sweden 2016 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Swedish Environmental Protection Agency, p.353-392.

  • Sathre, R. och O'Connor, J. Meta-analysis of greenhouse gas displacement factors of wood product substitution. Environmental Science Policy 2010, 13, 104-114. 

  • Gustavsson, L. et al. Climate change effects of forestry and substitution of carbon-intensive materials and fossil fuels. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2017, Volume 67, 612-624. 

  • Cintas, O. et al. The potential role of forest management in Swedish scenarios towards climate neutrality by mid century. Forest Ecology and Management 2017, 383, 73-84.

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018