Tryckpapper, kartong och trävaror utgör basvaror i människors vardag. Produkterna framställs av den förnybara råvara som skogarna ger. Koncernens skogar och produkter bidrar till att binda koldioxid och minska samhällets utsläpp av växthusgaser.


En viktig aktör för klimatet

Koldioxid binds i de växande skogarna och i produkterna. Den resurseffektiva produktionen drivs till stor del med förnybar energi. Med satsningar på bland annategenproducerad eneri och utveckling av dagens och morgondagens produkter med skogsråvara som bas kommer de positiva klimateffekterna att förstärkas i framtiden.

Skogen

Virkesförrådet i Holmens skogar ökar med 1 procent årligen vilket gör att koldioxid binds in i lagerökningen. Baserat på Sveriges officiellarapporteringar av växthusgaser för skog och mark mellan åren 1990 och 2017 har upptaget för Holmens skogar och skogsmark i genomsnitt beräknats till 1 300 000 ton per år. Under överskådlig tid väntas den årliga tillväxten i Holmens skogar överstiga skörden, och koncernens skogliga tillväxtmål visar att en allt större mängd koldioxid kommer att bindas i framtiden.

Produktionsenheterna

Under senare år har produktionen av förnybar el- och värmeenergi ökat i väsentlig grad genom Holmens investeringar i biobränslebaserad energiproduktion vid flera bruk. De senaste tio åren har utsläppen av fossil koldioxid från anläggningarna minskat med drygt 80 procent och uppgick för 2017 till knappt 75 000 ton. De årliga utsläppen av fossil koldioxid från skogsbruksmaskiner, tillverkning av insatsråvaror samt transporter av råvaror och produkter beräknas till cirka 340 000 ton. Utsläppen representerar den negativa klimateffekten av Holmens verksamhet.

Produkterna och substitutionseffekten

Under hela sin livstid binder trävaror koldioxid som frigörs först när produkterna förbränns. Holmens produktion av sågade trävaror under 2017 motsvarar cirka
680 000 ton koldioxid bundet i produkter med en livslängd på mer än 50 år. Holmens trävaror som säljs som snickeri- och konstruktionsvirke bidrar också med en substituerande effekt när deersätter klimatpåverkande byggnadsmaterial. Substitutionseffekten för 2017 beräknas uppgå till cirka 1 250 000 ton koldioxid.

Resterande volymer från sågverken går bland annat till träemballage som i sig också har en lång livslängd. Substituitionseffekt för dessa produkter har inte beräknats.

Pappers- och kartongprodukter kan också ersätta fossilbaserade produkter, men då de har en förhållandevis kort livslängd är det inte meningsfullt att räkna på upptaget av koldioxid i dessa produkter. Efter att fibrerna i papper och kartongåtervunnits flera gånger som returfibrer utgör de dock, liksom de uttjänta trävarorna, utmärkta biobränslen. Även biobränsle från Holmens skogar och biprodukter från produktionen, såsom bark, ger förnybar energi vid förbränning. Även här skulle man kunna räkna på en substitutionseffekt då fossila bränslen ersätts med biobränslen men någon sådan beräkning har inte gjorts för denna sammanställning.

Med gjorda begränsningar och beräkningar framgår att Holmens verksamhet bidrar med stor klimatnytta genom att årligen minska mängden koldioxid i atmosfären med nästan 3 miljoner ton.


Nyckeltal för Holmens verksamhet
i ett klimatperspektiv 2017

Nyckeltal klimat

1) Inkluderar utsläpp från transporter av färdiga produkter till kund samt inleveranser av ved, massa och kemikalier till Holmens anläggningar.

2) Medelvärde baserat på åren 1990-2017.

Flera oberoende källor visar på skogsbrukets och skogsprodukternas klimateffekter. Sammanställningen baseras på interna underlag och beräkningar samt vetenskapliga artiklar som publicerats de senaste åren. Utifrån dessa referenser har underlag bland annat hämtats för att kunna göra beräkningar av substitutionseffekten.

  • Förenklad rapportering av kolpoolsförändringar för Holmen skog- och maskininnehav enligt Klimatkonventionens (UNFCCC) riktlinjer, 2018. Sveriges Lantbruksuniversitet.

  • Lundblad, M. et al. Land-Use, Land-Use Change and Forestry (CRF sector 4). In: National Inventory Report Sweden 2016 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, Swedish Environmental Protection Agency, p. 353-392.

  • Sathre, R. och O'Connor, J. Meta-analysis of greenhouse gas displacement factors of wood product substitution. Environmental Science Policy 2010, 13, 104-114.

  • Gustavsson, L. et al. Climate change effects of forestry and substituton of carbon-intensive materials and fossil fuels. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2017, Volume 67, 612-624.

  • Cintas, O. et al. The potential role of forest management in Swedish scenarios towards climate neutrality. Forest Ecology and Management 2017, 383, 73-84.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019