Holmens verksamhet har stor betydelse för sysselsättningen på de orter där företaget är verksamt. De investeringar, satsningar och neddragningar som gjorts de senaste åren påverkar också den övriga arbetsmarknaden i de berörda samhällena.


Holmen har regelbundna kontakter med myndigheter, andra markanvändare och det övriga näringslivet. Allmänheten, beslutsfattare och media informeras om koncernens verksamhet. Kontinuerligt genomförs tillståndsprövningar av verksamheten och i de fall industrier ligger nära bebyggelse genomförs samråd med närboende. Verksamheten har stor betydelse för sysselsättningen på de orter där företaget är verksamt. Markinnehaven sammanfaller på stora arealer i norra Sverige med samernas vinterbetesmarker för renarna. Genom samråd med rennäringen försöker man finna lösningar som i så stor utsträckning som möjligt uppfyller båda parters krav. 

Holmen har vid flera tillfällen mätt koncernens effekter på den lokala sysselsättningen i Sverige och i Workington, norra England. Holmen Skogs roll som arbetsgivare i de bygder där företaget är verksamt ingår i dessa beräkningar. 

Skogsägarnas intäkter från försäljning av virke till Holmen omräknas till årsarbetstillfällen. Holmen har totalt cirka 3 000 anställda i Sverige. Det totala antalet jobb som koncernen genererar är dock betydligt större. Som ringar på vattnet skapas ytterligare arbetstillfällen hos underleverantörer. Jobb skapas också i övriga näringslivet och inom offentlig service genom den köpkraft som arbetstillfällena ger. De samhällsstudier som koncernen genomfört visar att den genomsnittlige Holmen-anställde genererar ytterligare tre arbetstillfällen i det övriga samhället. 

Totalt skapas därmed drygt 12 000 jobb i Sverige. Under senare år har antalet ökat vilket förklaras av ökad anskaffning av skogsråvara från privata skogsägare samt ökad produktion i Holmen Timbers sågverk i Braviken. Omräknat har detta lett till att antal årslöner hos underleverantörerna ökat. Personalneddragningar inom koncernen har samtidigt påverkat i negativ riktning. 

Holmen arbetar för att göra neddragningar och omställningar så skonsamma som möjligt för både enskilda anställda och de orter som berörs. Det handlar bland annat om hjälp att finna nya jobb och utbildning. 

Lokala engagemang

Som stor arbetsgivare deltar Holmen i lokala verksamheter på många orter. Det gäller olika typer av engagemang som till exempel representation i olika forskningssammanhang och kommunala marknadsbolag samt stipendieverksamhet.

Sponsring

Holmen stöder ett antal lokalt förankrade föreningar, verksamheter och arrangemang av olika karaktär på orter där bolaget har verksamhet. Koncernen har därutöver samarbeten med MODO Hockey, IFK Norrköping, Livrustkammaren och Unga Aktiesparare. 

Skogens sociala värden

Skogen ger människor möjlighet till en rikare fritid. Alla skogar i Sverige är öppna för allmänheten genom den så kallade allemansrätten. Holmens marker används bland annat till jakt, sportfiske, fågelskådning och svamp- och bärplockning. Holmen arbetar för att göra skogen tillgänglig för fler genom bland annat anläggandet av skogsbilvägar. Senare års forskning ger tydliga besked om att skog och natur har positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan.  

Läs mer om skogens sociala värden

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017