Holmens breda verksamhet innebär många kontaktytor ut mot olika grupper i samhället. Kunskap om och en fortlöpande dialog med företagets intressenter är en självklarhet. Det ger förutsättningar att kunna bedriva verksamheten effektivt och långsiktigt. Det bidrar också till att utveckla företaget.


Holmen har identifierat sina intressenter utifrån den verksamhet som bedrivs, hur den påverkar om­världen, samt vilka aktörer som påverkar Holmen. Vissa av intressenterna, såsom medarbetare, kunder, leverantörer, närboende, finansiärer och myndigheter är kopplade till den dagliga driften. Andra, såsom framtida anställda och kunder, ägare, analytiker, beslutsfattare och media, är viktiga för den långsiktiga utvecklingen. Här presenteras Holmens relation med några av de viktigaste intressenterna.

Medarbetare

Medarbetarnas kompetens och enga­gemang skapar och säljer Holmens produkter. Att värna om medarbetarnas välbefinnande, att möta deras önskan om utveckling och att respektera deras åsikter är utomordentligt viktigt för att Holmen ska bli ett långsiktigt hållbart företag. Holmen arbetar systematiskt med att fånga upp och möta medarbetarnas behov. Medarbetarna påverkar och utvecklar Holmen främst genom löpande dialog mellan chef och medarbetare men också genom olika kommittéer samt via arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Prioriterade frågor är hälsa och säkerhet, ledarskap och målstyrning.

Kunder och affärspartners

Holmens kunder ställer höga krav på produkter och tjänster, på god affärssed och god hantering av relevanta hållbar­hetsfrågor. Spårbarhet i virkesförsörjningen är ett exempel på en sådan viktig hållbarhetsfråga. Efter­frågan på produkter med klimat-­ och miljöprestanda har ökat med åren, en trend som Holmen ser posi­tivt på. Den dagliga kundrelationen kompletteras med undersökningar om kundnöjdhet. 

Under 2015 genomförde Iggesund Paperboard en intervjuundersökning gällande produktutveckling. Ett 50-tal konverterare och tryckare tillfrågades. Det framkom att 90 procent av de tillfrågade anser att hållbarhetsfrågor är viktiga eller mycket viktiga i affärsförbindelsen och 75 procent av de tillfrågade anser att betydelsen av hållbarhetsfrågor kommer att öka inom de närmaste fem åren. Viktigt för Iggesund Paperboard, som redan idag har en stark  hållbarhetsprofil, är även att 85 procent av intressenterna hävdade att hållbarhetsfrågor påverkar deras val av förpackningslösningar. I det närmaste alla tillfrågade framförde en önskan om att byta ut sina ej förnybara förpackningskomponenter till förnybara. Plast är det material som de flesta intressenterna vill byta ut.

Whistleblower-funktion

För att medarbetare och andra intressenter ska kunna agera vid misstanke om missförhållanden inom Holmen finns en whistleblower-funktion. Regelverket kring denna funktion förtydligades under året. Under 2015 gjordes en anmälan avseende tveksamheter hos en av Holmen Skog anlitad entreprenör. Då ärendet redan var omhändertaget ledde anmälan inte till någon särskild utredning.

Leverantörer och inköp

Under 2014 påbörjades implementeringen av Holmens uppförandekod för leverantörer. Det är koncernens chef för strategiskt inköp samt miljö- och hållbarhetschefen som har ansvaret för koden. Koncernens inköpsorganisation har utbildats och leverantörskoden ingår i alla nya leverantörskontrakt. Leverantörskoden innebär ökat fokus på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i leverantörsledet i syfte att säkerställa goda villkor för alla som arbetar i Holmens värdekedja. En riskbedömning görs där leverantörer i högriskländer har större krav på sig att visa att de lever upp till leverantörskodens principer. Riskbedömningen görs med hjälp av verktyget Maplecroft. 

Under 2015 lanserade Holmen en uppförandekod främst riktad till medarbetare. I samband med detta uppdaterades även Holmens uppförandekod för leverantörer med tillhörande självutvärdering. Holmen kommer att fokusera resurser till områdena där riskerna bedöms vara som störst. 

Vid årsskiftet 2015/2016 hade leverantörer motsvarande cirka 25 procent av koncernens inköpsvolym undertecknat och därmed intygat att de följer leverantörskoden. Ett arbete pågår med att kontrollera dessa.

Myndigheter

Flertalet av Holmens verksamheter kräver miljötillstånd. Det är viktigt att myndighe­terna har insyn och känner förtroende för Holmens agerande. I samband med tillståndsärenden ges närboende möjligheter att komma till tals. Bruken har i den dagliga verksamheten också kontakt med de närboende.

Aktieägare, investerare och analytiker

Holmens hantering av relevanta hållbarhetsaspekter får allt större betydelse för synen på företagets långsiktiga förmåga att skapa värde. Holmens deltagande i FN:s Global Compact, Carbon Disclosure Project (CDP), löpande utvärderingar av hållbarhetsarbetet samt redovisning enligt GRI är ett effektivt sätt att ge relevant underlag för analys av Holmen. Under senare år har hållbarhetsfrågor fått en allt större plats i de utvärderingar som görs av investerare och analytiker vilka eftersträvar relationer med hållbara företag.

Närboende/lokalsamhället

För att värna om närboende och de vars näringsverksamhet påverkas av Holmen genomförs tillståndsprövningar av verksamheterna. 

Holmens markinnehav sammanfaller på stora arealer i norr med samernas vinterbetesmarker. Genom samråd med rennäringen går det att finna lösningar som så bra som möjligt uppfyller båda parters krav. Samråden genomförs lokalt genom att företrädare för Holmens fältverksamhet och företrädare för berörd sameby möts i en dialog över Holmens planerade skogsbruksåtgärder och om dessa kan komma att ha någon inverkan på rennäringen. Alla samråd protokollförs. 

Holmens verksamhet har stor betydelse för sysselsättningen på de orter där företaget är verksamt. Koncernen har totalt cirka 3 000 anställda i Sverige. Hos underleverantörer skapas ytterligare arbetstillfällen. Studier visar att den genomsnittlige Holmen-anställde genererar ytterligare tre arbetstillfällen. Totalt skapas därmed cirka 12 000 jobb i Sverige. 

För att öka tillgången på biomassa till den nya biobränslepannan vid bruket i Workington påbörjades under 2012 projektet Grow your income som syftar till att stimulera lantbrukare i området att odla energiskog. Projektet innebär en dialog med en ny intressentgrupp vilken ytterligare stärker brukets lokala förankring. 

Skogen rymmer betydande sociala värden. För ett stort antal människor innebär den en rikare fritid. Alla skogar i Sverige är öppna för allmänheten genom den så kallade allemansrätten för jakt, sportfiske och allmän rekreation. 

Allmänhet, media och opinionsbildare är en lite mer avlägsen intressentgrupp för Holmens dagliga verksamhet, men desto viktigare för företagets långsiktiga utveckling. Genom en tydlig kommunikation och branschorganisationens insatser bidrar Holmen till ökat intresse och ökad förståelse för branschens förutsättningar och möjligheter.

Holmen närstående fonder

Kempestiftelserna stöder forskning och vetenskaplig utbildning i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Under senare år har stiftelserna delat ut 46–82 Mkr/år. Under 2015 delades 67 Mkr ut. Merparten har gått till Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå samt Mittuniversitetet och relaterad forskning i Örnsköldsvik.

www.kempe.com 

Karl-Erik Önnesjös stiftelse. 2005 instiftades en professur i papperselektronik vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Professuren finansieras med 1 Mkr per år från 2007 och 15 år framåt av stiftelsen.

www.onnesjostiftelsen.se

 

 

 

Illustration av intressenter utifrån verksamhet


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017