Som ett led i Holmens hållbarhetsarbete har koncernen infört en uppförandekod för leverantörer. Koden implementerades under 2014 och inköpsorganisationen utbildades.


Under 2014 reviderades Holmens inköpspolicy och i samband med detta utvecklades en uppförandekod för leverantörer. I inköpspolicyn ges stor vikt åt socialt ansvarstagande, och detta säkerställs genom att leverantörerna följer Holmens uppförandekod för leverantörer. Av uppförandekoden framgår vilka krav som ställs på leverantörerna. Koden omfattar områdena anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och miljö. 

Som medlemmar i FNs Global Compact har Holmen åtagit sig att stödja och respektera mänskliga rättigheter i sin påverkanssfär. Då leverantörer tillhör påverkanssfären är det viktigt att ställa tydliga krav på dessa i fråga om mänskliga rättigheter. Uppförandekoden täcker samtliga områden som Global Compact berör. 

Det viktigaste verktyget för att följa upp leverantörernas efterlevnad av koden är självutvärderingar som leverantörerna fyller i på förfrågan från Holmen. Leverantörerna riskklassificeras baserat på var de har sin produktion. Underlaget för klassificeringen bygger på uppgifter från Maplecroft. Leverantörer med produktion i lågriskländer ska acceptera att de följer principerna i koden medan de leverantörer som har produktion i högriskländer måste visa att de även har egna rutiner för att följa upp principerna i koden. Detta kan ske genom interna revisioner. 

Även leverantörer i lågriskländer som anlitar utländsk arbetskraft måste göra egna uppföljningar då extra uppmärksamhet måste visas för den utsatta situation som utländsk arbetskraft kan befinna sig i. 

För det fall kodens principer inte efterlevs ska leverantören åtgärda problemet och ta fram en plan för hur de säkerställer att problemen inte upprepar sig. Uppförandekodens syfte är att förbättra villkoren för de som arbetar i Holmens värdekedja och därför är det viktigt att leverantörerna får möjlighet att åtgärda brister i verksamheten. Vid upprepad brist på efterlevnad av principerna kan dock kontraktet med leverantören komma att sägas upp. 

I utvärderingen av leverantörer tas hänsyn till leverantörens resurser samt leverantörens riskexponering. Stora leverantörer med verksamhet i länder som utgör hög risk med avseende på mänskliga rättigheter och miljölagstiftning måste göra mer för att visa att de följer principerna i koden än mindre, lokala leverantörer och entreprenörer. De senare måste ändå uppvisa en medvetenhet om de frågor som uppförandekoden berör, samt förklara hur de ser till att principerna följs.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017