Med en historia som sträcker sig över 400 år har Holmen en lång tradition av att bruka och förädla naturens resurser. Grunden i Holmens verksamhet har alltid varit densamma – att ta vara på naturens tillgångar och förädla dem till största möjliga värde. Produkterna som producerats har förändrats över tid, men viljan att utveckla och erbjuda lösningar på aktuella utmaningar lever kvar.


Koldioxidpositiv verksamhet

Holmen bedriver sedan länge ett hållbart skogsbruk med upplagring av koldioxid i skogarna och dess produkter. I över hundra år har koncernens skogar brukats med ett långsiktigt perspektiv där tillväxten är högre än skörden och där en långtgående naturhänsyn bevarar den biologiska mångfalden. Med ett årligt nettoupptag av nästan tre miljoner ton koldioxid är Holmens verksamhet koldioxidpositiv. Detta samtidigt som samhället kan förses med kartong, papper, trävaror och andra produkter som görs med skogen som råvara och som kan ersätta fossilbaserade produkter.

FoU i tre områden

För att maximera värdet och nyttan av skogen bedrivs ett intensivt arbete med att utveckla dagens produkter samtidigt som framtida möjligheter för den förnybara träfibern identifieras. Holmens arbete med forskning och utveckling är i huvudsak inriktat på tre områden; ökad tillväxt i skogen, effektivare produktion samt utveckling av befintliga och nya produkter inom produktområdena kartong, papper och trävaror. Arbetet bedrivs till stor del tillsammans med andra aktörer, ofta branschgemensamt och genom samarbeten med universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Med utgångspunkt från Holmens förnybara virkesråvara, och de biprodukter som uppstår i produktionen, arbetar koncernen också med att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter. Forskning bedrivs kring de komponenter som ingår i ved: cellulosa, hemicellulosa och bindeämnet lignin som kan användas för att framställa exempelvis lätta, starka och hållbara produkter avsedda för byggtekniska lösningar. En viktig utgångspunkt för arbetet är att de nya affärsmöjligheterna ska vara kopplade till Holmens befintliga industriplatser.

Kretslopp ger cirkulär ekonomi

Den moderna skogsindustrin har en central roll i en framtida bioekonomi där skogens resurser måste användas effektivare och i allt större utsträckning. Den växande skogen och de produkter den ger är en viktig byggsten för övergången till en samhällsekonomi där biobaserade råvaror och produkter ersätter fossilbaserade.

Cirkulär ekonomi är ett uttryck som ligger nära bioekonomi. Att vara en del av en cirkulär ekonomi innebär att lyfta fram affärsmöjligheter från cirkulära kretslopp, där produkters mervärde bevaras så länge som möjligt och att avfall minimeras. Uttjänta kartong- och pappersprodukter bidrar till exempel med nödvändig färsk fiber till returpapperskretsloppet. Träfibern kan återanvändas upp till sju gånger innan den till sist används som biobränsle. Men utan färsk fiber ingen framtida returfiber. Ökad resurseffektivitet och högre andel förnybart material kommer att vara avgörande för att förverkliga en cirkulär ekonomi.

I det närmaste 100 procent av biprodukterna och avfallet som uppstår i Holmens verksamheter omhändertas och används för olika ändamål. Hela trädet nyttjas och restprodukterna används antingen i den egna tillverkningen eller i en annan industri. Med en förnybar råvara och produkter som kan materialåtervinnas eller, då de är uttjänta, användas för fossilfri energiproduktion samt återvinning av kemikalier och energi i produktionsanläggningarna är Holmen redan idag en del av en biobaserad cirkulär ekonomi.

I ständig utveckling

Holmens verksamhet bidrar på flera sätt till att motverka klimatförändringarna och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Dels genom att koldioxid binds i skogarna och produkterna, dels genom den resurseffektiva produktionen som till övervägande del drivs med förnybar energi. Tack vare satsningar på bland annat effektivare produktionsprocesser och utveckling av såväl dagens som morgondagens produkter med skogsråvara som bas kommer de positiva klimateffekterna att förstärkas i framtiden.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019