I slutet av 2015 enades världens ledare om ett globalt klimatavtal. Ökningen av den globala medeltemperaturen måste hållas klart under två grader för att begränsa klimatpåverkan. Med upptag av koldioxid i skog och produkter samt produktion av förnybar energi intar skogsindustrin en nyckelroll i arbetet för att detta ska bli möjligt.


Klimatförhandlingarna i Paris ledde fram till att världens ledare antog ett globalt klimatavtal. Av klimatavtalet framgår bland annat att åtgärder ska vidtas för att bevara och förbättra förmågan att ta upp och behålla växthusgaser. Skogarnas betydelse lyfts specifikt fram i detta sammanhang. Samhällets blickar kommer därför allt mer att riktas mot skogen som en av lösningarna på klimatproblemet. Holmen bedriver sedan länge ett hållbart skogsbruk med upplagring av koldioxid i skogarna och dess produkter. Samtidigt som framtida möjligheter för den förnybara träfibern identifieras bedrivs ett intensivt arbete för att utveckla dagens produkter. Detta förväntas leda till ett ökat behov av skogsråvara. Tillväxten i Holmens skogar överstiger redan idag de årliga uttagen av virke och bedömningen är att skogstillväxten och uttagen av virke kan öka med 25 procent på 40 års sikt. Holmen har därmed en given plats i ett framtida, hållbart samhälle. 

Holmens verksamhet bidrar till positiva klimateffekter på flera sätt. Framför allt genom att koldioxid lagras i den växande skogen och därmed i produkterna. Cirka 85 procent av tillväxten i Holmens skogar skördas årligen och används till produkter och fossilfri energiproduktion. Under överskådlig framtid väntas den årliga tillväxten i Holmens skogar överstiga skörden, och koncernens tillväxtmål indikerar att en allt större mängd koldioxid kommer att bindas i framtiden. Detta samtidigt som samhället kan förses med förpackningar, tryckpapper, trävaror, fossilfri energi och andra produkter som görs med skogen som råvara. Den växande skogen och de produkter den ger är en viktig byggsten för en övergång till en bioekonomi där fossila råvaror ersatts med förnybara. 

Cirkulär ekonomi

Den moderna skogsindustrin har en central roll i ett framtida samhälle där biobaserade råvaror och produkter används i allt större utsträckning. Cirkulär ekonomi är ett uttryck som ligger nära bioekonomi. Att vara en del av en cirkulär ekonomi innebär att lyfta fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används. Med en förnybar råvara, återvinning av kemikalier och energi i fabrikerna och med produkter som kan materialåtervinnas, eller då de är uttjänta användas för fossilfri energiproduktion, passar Holmen redan idag mycket väl in i den cirkulära ekonomin. I det närmaste 100 procent av biprodukterna och avfallet som uppstår i Holmens verksamheter omhändertas och används för olika ändamål. Uttjänta pappers- och kartongprodukter bidrar med nödvändig färsk fiber till returpapperskretsloppet. Fibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är förbrukad och slutar som biobränsle. Färsk fiber och returfiber kompletterar således varandra då pappersindustrin i kontinentala och centrala Europa huvudsakligen är baserad på returfiber. Utan färsk fiber ingen framtida returfiber. 

Nya affärsmöjligheter

Det globala klimatavtalets mål kan nås genom att användningen av befintliga förnybara produkter ökar samtidigt som nya material och produkter utvecklas i syfte att ersätta de fossilbaserade. Med utgångspunkt från Holmens förnybara virkesråvara, och de biprodukter som uppstår i produktionen, arbetar koncernen med att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter. Arbetet är i huvudsak inriktat på produktutveckling och effektivisering av processer, men även på skoglig tillväxt och effektivisering av skogsbruket. Forskning bedrivs också kring de komponenter som ingår i ved: cellulosa, hemicellulosa och bindämnet lignin som kan användas för att framställa exempelvis lätta, starka och hållbara produkter avsedda för byggtekniska lösningar. En viktig utgångspunkt för arbetet är att de nya affärsmöjligheterna ska vara kopplade till Holmens befintliga industriplatser. 

Samarbete driver utvecklingen

Holmens arbete med forskning och utveckling bedrivs till stor del tillsammans med andra aktörer, ofta branschgemensamt och genom samarbeten med universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Ett exempel på ett samarbete är uppförandet av en pilotanläggning för kristallin nanocellulosa i Örnsköldsvik. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa. Materialet har många intressanta egenskaper och kan användas som byggmaterial, biokompositer och tryckt elektronik. Verksamheten i anläggningen grundas på det israeliska startup-bolaget Melodeas teknologi och Holmen deltar som katalysator för att få anläggningen till stånd och i sin roll som delägare i Melodea. Samtidigt som nya produkter kan bidra till lösningen på klimat- och resursproblem skapas alltså förutsättningar för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. De hållbart brukade skogarna är också viktiga för människans välbefinnande och en plats för rekreation, jakt och fiske. Skogen kommer i framtiden att vara en stor och viktig naturtillgång på flera sätt och för många generationer.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017