Holmens policyer och riktlinjer ger vägledning om vilka krav och förväntningar som finns på koncernens medarbetare. Principerna i dessa styrdokument har sammanfattats i den uppförandekod för Holmen som publicerades i juni 2015. Tillsammans med lagstiftningen i respektive land sätter det ramarna för Holmens agerande på olika områden.


Under 2015 intensifierades arbetet med koncernens styrdokument och en ny policyportfölj med riktlinjer är under utarbetande. I samband med det kommer också rutiner för uppföljning och efterlevnad av styrdokumenten att tydliggöras. Styrdokumenten återspeglar det som sägs i den uppförandekod som under 2015 togs fram för Holmens medarbetare. Nedan redovisas policyer och riktlinjer som gäller fram tills det att det nya ramverket för styrdokumenten tagits i bruk.

 

Miljö- och energipolicyn innehåller övergripande principer för miljöarbetet i koncernen. Den täcker de miljöaspekter som Holmen och dess intressenter prioriterar.  

 

Riktlinjer för inköp av virke. Holmen ställer krav på att det virke som företaget anskaffar ska vara avverkat i enlighet med gällande lagar och uppfylla specificerade miljökrav. Det finns också rutiner för hållbart skogsbruk vilka anger hur koncernens skogar ska skötas ur såväl produktions- som miljöperspektiv. Kraven i skogsbruksstandarderna PEFCTM och FSC® finns inkluderade i dessa rutiner.

 

Personalpolicyn uttrycker koncernens syn på god personalpolitik. Den poängterar chefernas och medarbetarnas gemensamma ansvar för bra arbets- och utvecklingsklimat. Policyn tydliggör också de krav som ställs på goda ledare.


Jämställdhet och mångfald. Policyn uttrycker koncernens syn på alla människors lika värde och strävan mot en jämnare könsfördelning och större mångfald. Alla medarbetare förväntas bidra till en god psykosocial arbetsmiljö. Det ska vara naturligt att kombinera föräldraskap och arbete.


ArbetsmiljöHolmens arbetsmiljöpolicy utgör en viktig del av de insatser inom arbetsmiljöområdet som nu fokuseras på för att få ned antalet arbetsplatsolyckor.


Riktlinjer för finansiell rapportering anger mål för koncernens externa finansiella rapportering och innehåller utförliga riktlinjer för den interna rapporteringen.

 

Informationspolicyn reglerar hur företaget ska hantera, sprida och kommentera intern och extern information. Den följer Stockholmsbörsens rekommendationer.


Affärsetikpolicyn är en ny policy som togs fram under 2015. Denna behandlar bland annat antikorruption och konkurrensfrågor. 


Inköpspolicyn anger att Holmen ska tillämpa och upprätthålla hög affärsetik. Genom att kraven i Holmens uppförandekod för leverantörer följs bidrar detta till en hållbar utveckling.

 

Uppförandekod för leverantörer. Under 2014 togs en uppförandekod för leverantörer i bruk i samband med att koncernens inköpspolicy reviderades. Enligt koden förbinder sig leverantörerna att respektera mänskliga rättigheter. Även miljö och affärsetikfrågor täcks av koden.

  

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017