Holmens breda verksamhet innebär många kontaktytor med olika grupper i samhället. Kunskap om och en fortlöpande dialog med företagets intressenter är en självklarhet. Det ger förutsättningar att kunna bedriva verksamheten effektivt och långsiktigt. Det bidrar också till att utveckla företaget.


Holmen har identifierat sina intressenter utifrån den verksamhet som bedrivs, hur den påverkar om­världen, samt vilka aktörer som påverkar Holmen. Vissa av intressenterna, såsom medarbetare, kunder, leverantörer, närboende, finansiärer och myndigheter är kopplade till den dagliga driften. Andra, såsom framtida anställda och kunder, ägare, analytiker, beslutsfattare och media, är viktiga för den långsiktiga utvecklingen. Här presenteras Holmens relation med några av de viktigaste intressenterna.

Medarbetare

Kompetenta och motiverade medarbetare som bär företagets värderingar är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt och långsiktigt hållbart Holmen. Prioriterade frågor är hälsa och säkerhet, ledarskap och målstyrning. Delegering av ansvar, kompetensutveckling samt delaktighet i utvecklingen av verksamheten är andra viktiga områden.

I det fall medarbetare och andra intressenter önskar rapportera om missförhållanden inom Holmen finns en whistleblower-funktion tillgänglig. Under 2017 inrapporterades inga ärenden avseende avsteg från uppförandekoden.

Kunder

Nära 90 procent av Holmens leveranser går till europeiska kunder. Övrig export går i huvudsak till kunder i USA, Nordafrika, Mellanöstern och länder i Asien. I takt med expansionen på den internationella marknaden utökas närvaron till allt fler länder. Det ger oss möjlighet att utöka kundservicen och förstärka relationsbyggandet. Holmens affärsetikpolicy med tillhörande riktlinjer ger vägledning om hur god affärssed upprätthålls i relationen med externa kontakter på de olika marknaderna.

Leverantörer

Inköp är en strategiskt viktig fråga inom Holmen. Koncernens uppförandekod för leverantörer fokuserar på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i leverantörsledet i syfte att säkerställa goda villkor för alla som arbetar i värdekedjan

Sedan 2017 anlitar Holmen en extern part, EcoVadis, för att följa upp leverantörernas efterlevnad av koden utifrån områdena mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö, affärsetik och inköp. Utvärderingen anpassas efter leverantörens storlek i form av omsättning och antal anställda samt leverantörens riskexponering utifrån geografisk närvaro.

Vid utgången av 2017 hade leverantörer motsvarande 85 procent av koncernens inköpsvolym undertecknat leverantörskoden.

Myndigheter

Miljötillstånd krävs för merparten av koncernens verksamheter. Genom öppenhet och transparens skapar vi förutsättningar för god insyn och förtroende för vårt sätt att agera. Vid tillståndsärenden får myndigheter, allmänhet och närboende möjlighet att framföra synpunkter.

Aktieägare, investerare och analytiker

Holmen vill skapa långsiktigt värde för aktieägarna genom utdelningar och tillväxt med god avkastning på investerat kapital. Hållbarhetsfrågor blir alltmer centrala för investerare och analytiker som eftersträvar långsiktiga relationer med företag som har höga ambitioner i detta avseende. Koncernens finansiella rapporter och hållbarhetsrapportering är effektiva sätt att tillhandahålla relevanta underlag för analys.

Samhälle

Holmen spelar en betydelsefull roll som stor arbetsgivare på ett antal orter. Verksamheten bidrar till arbetstillfällen inte bara inom koncernen utan också hos entreprenörer, leverantörer och olika samhällsfunktioner. Det innebär i sin tur att Holmen bidrar med betydande skatteintäkter. Kontinuerlig dialog med lokalsamhället, ursprungsbefolkning och intresseorganisationer, liksom samarbeten med högskolor och universitet, skapar förutsättningar för hållbar utveckling där skogen spelar en central roll för ekonomisk tillväxt och människors välbefinnande.

Allmänhet, media och opinionsbildare är en lite mer avlägsen intressentgrupp för Holmens dagliga verksamhet, men desto viktigare för företagets långsiktiga utveckling. Genom en tydlig kommunikation och branschorganisationens insatser bidrar Holmen till ökat intresse och ökad förståelse för branschens förutsättningar och möjligheter.

Samer och vindkraft

Holmens markinnehav sammanfaller på stora arealer i norr med samernas vinterbetesmarker. Genom samråd med rennäringen går det att finna lösningar som så bra som möjligt uppfyller båda parters krav. Samråden genomförs lokalt genom att företrädare för Holmens fältverksamhet och företrädare för berörd sameby möts i en dialog över Holmens planerade skogsbruksåtgärder och om dessa kan komma att ha någon inverkan på rennäringen. Alla samråd protokollförs.

Holmens verksamhet har stor betydelse för sysselsättningen på de orter där företaget är verksamt. Koncernen har totalt cirka 2 400 anställda i Sverige. Hos underleverantörer skapas ytterligare arbetstillfällen. Studier visar att den genomsnittlige Holmen-anställde genererar ytterligare tre arbetstillfällen. Totalt skapas därmed cirka 10 000 jobb i Sverige.

För att öka tillgången på biomassa till biobränslepannan vid bruket i Workington pågår projektet Grow your income som syftar till att stimulera lantbrukare i området att odla energiskog. Projektet innebär en dialog med en ny intressentgrupp vilken ytterligare stärker brukets lokala förankring.

Skogens sociala värden

Skogen ger människor möjlighet till en rikare fritid. Alla skogar i Sverige är öppna för allmänheten genom den så kallade allemansrätten. Holmens marker används bland annat till jakt, sportfiske, fågelskådning och svamp- och bärplockning. Holmen arbetar för att göra skogen tillgänglig för fler genom bland annat anläggandet av skogsbilvägar. Senare års forskning ger tydliga besked om att skog och natur har positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan.

Lokala engagemang

Som stor arbetsgivare deltar Holmen i lokala verksamheter på många orter. Det gäller olika typer av engagemang som till exempel representation i olika forskningssammanhang och kommunala marknadsbolag samt stipendieverksamhet.

Sponsring

Holmen stöder ett antal lokalt förankrade föreningar, verksamheter och arrangemang av olika karaktär på orter där bolaget har verksamhet. Koncernen stöttar därutöver MODO Hockey, IFK Norrköping och Unga Aktiesparare.

Holmen närstående fonder

Kempestiftelserna stöder forskning och vetenskaplig utbildning i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Under senare år har stiftelserna delat ut 60–73 Mkr/år. Under 2017 delades 73 Mkr ut. Merparten har gått till Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå samt Mittuniversitetet och relaterad forskning i Örnsköldsvik.

www.kempe.com 

Karl-Erik Önnesjös stiftelse. 2005 instiftades en professur i papperselektronik vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Professuren finansieras med 1 Mkr per år från 2007 och 15 år framåt av stiftelsen.

www.onnesjostiftelsen.se

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019