Utgångspunkten för lämnad hållbarhetsinformation är de hållbarhetsfrågor som identifierats som väsentliga mot bakgrund av den verksamhet som Holmen bedriver och att den kräver tillståndsplikt i enlighet med miljölagstiftningen i de länder där koncernen verkar.


Holmen redovisar hållbarhetsarbetet i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI G4 på nivå Core. Hållbarhetsredovisningen avser räkenskapsåret 2015 och omfattar liksom föregående år Holmen-koncernen och utgörs av sidorna 10-11, 32-41, 90-91 i Holmen Årsredovisning 2015, GRI-indexet nedan samt de i GRI-indexet angivna sidorna på Holmens webbplats. 

Hållbarhetsredovisningen publiceras på årlig basis, som en del i årsredovisningen, och föregående hållbarhetsredovisning publicerades i mars 2015 och avsåg räkenskapsåret 2014. Det har inte skett några förändringar under året av Holmens organisation, bolagsstruktur, ägarförhållanden eller leverantörskedja. Hållbarhetsredovisningen har varit föremål för en översiktlig granskning av Holmens revisorer, se Revisors rapport

För frågor om redovisningens innehåll hänvisas till:

Ekonomi:
Anders Jernhall, Head of Group Finance.
Tel: +46 (0)8 666 21 00.
E-mail: anders.jernhall@holmen.com

Miljö:
Lars Strömberg, Director of Sustainable and Environmental Affairs.
Tel: +46 (0)8 666 21 00.
E-mail: lars.stromberg@holmen.com

Medarbetare:
Gunilla Rolander, HR manager Holmen.
Tel: +46 (0)8 666 21 00.
E-mail: gunilla.rolander@holmen.com 

Holmens väsentlighetsanalys enligt GRI G4

Inför övergången till GRI G4 har Holmen genomfört en väsentlighetsanalys i syfte att bekräfta befintliga, och identifiera eventuella nya, väsentliga hållbarhetsaspekter. Väsentlighetsanalysen genomfördes utifrån GRIs metod med fyra steg: Identifiering – Prioritering – Validering och Revidering.

Identifiering

Väsentliga hållbarhetsaspekter identifierades i tre steg:

  1. Identifiering av väsentliga aspekter utifrån Holmens interna perspektiv genom analys av företagets strategiska fokusområden, finansiella mål, den interna väsentlighetsanalys som genomfördes 2013, uppförandekoden, hållbarhetsmålen samt fokusområden för Human Resources.
  2. Identifiering av väsentliga aspekter utifrån ett externt perspektiv baserat på lagar, riktlinjer och externa åtaganden som Holmen har såsom kraven i det nya EU-direktivet om hållbarhetsrapportering och Global Compacts tio principer.
  3. Identifiering av väsentliga aspekter utifrån intressenternas perspektiv baserat på de dialoger Holmen har med olika intressenter såsom medarbetare, ägare, kunder, tillståndsmyndigheter, närboende och finansanalytiker.

För varje väsentlig aspekt identifierades också om påverkan sker inom organisationen eller utanför organisationen.

Prioritering

Aspekterna prioriterades sedan med utgångspunkt i om aspekten är viktig för att beskriva Holmens ekonomiska miljömässiga och sociala påverkan samt och/eller om intressenter har uttryckt att aspekten är viktig och om den kan påverka intressenters beslut eller syn på Holmen.

Validering

Som ett sista steg i väsentlighetsanalysen validerades resultatet av representanter från de funktioner inom Holmen som är sakägare till någon av hållbarhetsaspekterna samt av representant/-er för koncernledningen som också antog väsentlighetsanalysen som en korrekt summering av Holmens väsentliga aspekter ur ett hållbarhetsperspektiv vilket också ska avspeglas i årsredovisningen 2015.

Revidering

Väsentlighetsanalysen kommer att vara föremål för intern genomgång en gång om året för att säkerställa dess giltighet. Holmen har också som ambition att framöver stämma av väsentlighetsanalysens innehåll med olika intressentgrupper. Även det i syfte att säkerställa dess giltighet.

Sammanfattning av Holmens väsentliga hållbarhetsaspekter

Aspekt - GRIs benämning anges Väsentlig inom organisationen Väsentlig utanför organisationen

Lönsamhet (egen)

Profitability (own) 

x

 

Kapitalstruktur (egen)

Capital Structure (own)

X  

Aktieutdelning (egen)

Dividend (egen)

X  

Ekonomisk prestanda

Economic Performance

 X  

Material

Materials

X  

Energi

Energy

X  

Vatten

Water

X  

Utsläpp till luft

Emissions

X  

Utsläpp till vatten och avfall

Effluents and Waste

X  

Miljöskyddskostnader
och miljöinvesteringar

Overall (Environmental protection expenditures and investments)

X  

Hantering  av miljörelaterade
klagomål

Grievance Mechanism

X  

Hälsa och säkerhet

Occupational Health and Safety

X X

Utbildning

Trainng and Education

X  

Jämställdhet och mångfald

Diversity and Equal Opportunity

X X

Rätt till fackanslutning
och kollektivavtal

Freedom of Association and Collective Bargaining

X X

Barnarbete

Child Labor

X X

Tvångsarbete

Forced or Compulsory Labor

X X

Anti-korruption

Anti-corruption 

X X

Konkurrenshämmande
beteende

Anti-competitive Behaviour

X  

Utvärdering av leverantörer utifrån miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och
anti-korruption

Supplier Asessment on the basis of Environment, Labor Practices, Human Rights and Impacts on Society  

X X

Möjligheter att framföra klagomål och rapportera på oegentligheter (whistleblowing)

Grievance Mechanisms for Labor Practices, Human Rights and Impact on Society

X X

Regelefterlevnad

Compliance

X X

 

 

 


Director of Sustainable and Environmental Affairs
Lars Strömberg Holmen
Mobil: +46 70 668 90 18
Avdelning: K-Stab Teknik
Strandvägen 1
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige
Head office
Holmen AB Holmen
Telefon: +46 8 666 21 00
Fax: +46 8 666 21 30
Org.nr 556001-3301
Strandvägen 1
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017