Utgångspunkten för lämnad hållbarhetsinformation är de hållbarhetsfrågor som identifierats som väsentliga mot bakgrund av den verksamhet som Holmen bedriver och att den kräver tillståndsplikt i enlighet med miljölagstiftningen i de länder där koncernen verkar.


Holmen redovisar hållbarhetsarbetet i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI G4 på nivå Core. Hållbarhetsredovisningen avser räkenskapsåret 2016 och omfattar liksom föregående år Holmen-koncernen och utgörs av sidorna 7, 12-13, 24-31, 37 och 80-81 i Holmen Årsredovisning 2016, GRI-indexet nedan samt de i GRI-indexet angivna sidorna på Holmens webbplats.

Hållbarhetsredovisningen publiceras på årlig basis, som en del i årsredovisningen, och föregående hållbarhetsredovisning publicerades i mars 2016 och avsåg räkenskapsåret 2015. Vid halvårsskiftet 2016 avyttrades pappersbruket i Madrid. I övrigt skedde inte några förändringar under året av Holmens organisation, bolagsstruktur, ägarförhållanden eller leverantörskedja. Hållbarhetsredovisningen har varit föremål för en översiktlig granskning av Holmens revisorer, se Revisors rapport

För frågor om redovisningens innehåll hänvisas till:

Ekonomi:
Anders Jernhall, Vice VD. Ekonomi- och finansdirektör.
Tel: +46 (0)8 666 21 00.
E-mail: anders.jernhall@holmen.com

Miljö:
Lars Strömberg, Miljö- och hållbarhetschef.
Tel: +46 (0)8 666 21 00.
E-mail: lars.stromberg@holmen.com

Medarbetare:
Gunilla Rolander, HR-direktör.
Tel: +46 (0)8 666 21 00.
E-mail: gunilla.rolander@holmen.com 

Holmens väsentlighetsanalys enligt GRI G4

Inför övergången till GRI G4 genomförde Holmen en väsentlighetsanalys i syfte att bekräfta befintliga, och identifiera eventuella nya, väsentliga hållbarhetsaspekter. Väsentlighetsanalysen genomfördes utifrån GRIs metod med fyra steg: Identifiering – Prioritering – Validering och Revidering.

Identifiering

Väsentliga hållbarhetsaspekter har identifierats i tre steg:

  1. Identifiering av väsentliga aspekter utifrån Holmens interna perspektiv genom analys av företagets strategiska fokusområden, finansiella mål, uppförandekoden, hållbarhetsmålen samt fokusområden för Human Resources.

  2. Identifiering av väsentliga aspekter utifrån ett externt perspektiv baserat på lagar, riktlinjer och externa åtaganden som Holmen har såsom kraven i svenska implementeringen av det EU-direktivet om hållbarhetsrapportering och Global Compacts tio principer.

  3. Identifiering av väsentliga aspekter utifrån intressenternas perspektiv baserat på de dialoger Holmen har med olika intressenter såsom medarbetare, ägare, kunder, tillståndsmyndigheter, närboende och finansanalytiker.

För varje väsentlig aspekt identifierades också om påverkan sker inom organisationen och/eller utanför organisationen.

Prioritering

Aspekterna har sedan prioriterats med utgångspunkt i om aspekten är viktig för att beskriva Holmens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan och/eller om intressenter har uttryckt att aspekten är viktig och om den kan påverka intressenters beslut eller syn på Holmen.

Validering

Som ett sista steg i väsentlighetsanalysen validerades resultatet av representanter från de funktioner inom Holmen som är sakägare till någon av hållbarhetsaspekterna samt av representanter för koncernledningen som också bekräftade väsentlighetsanalysen som en korrekt summering av Holmens väsentliga aspekter ur ett hållbarhetsperspektiv.

Revidering

Väsentlighetsanalysen var under 2016 föremål för intern genomgång för att säkerställa dess giltighet. Med anledning av detta har några mindre justeringar gjorts i den sammanställning som redovisas nedan. Holmen har som ambition att framöver stämma av väsentlighetsanalysens innehåll med olika intressentgrupper. Även det i syfte att säkerställa dess giltighet.

Sammanfattning av Holmens väsentliga hållbarhetsaspekter

Aspekt - GRIs benämning anges Väsentlig inom organisationen Väsentlig utanför organisationen

Lönsamhet (egen)

Profitability (own) 

X  

Kapitalstruktur (egen)

Capital Structure (own)

X  

Aktieutdelning (egen)

Dividend (egen)

X  

Ekonomisk prestanda

Economic Performance

X  

Material

Materials

X  

Energi

Energy

X  

Vatten

Water

X  

Utsläpp till luft

Emissions

X

Utsläpp till vatten och avfall

Effluents and Waste

X X

Produkter (FoU)

Products and services (R&D)

 X

Miljöskyddskostnader
och miljöinvesteringar

Overall (Environmental protection expenditures and investments)

X  

Hantering  av miljörelaterade
klagomål

Grievance Mechanism

X  

Hälsa och säkerhet

Occupational Health and Safety

X X

Utbildning

Training and Education

X  

Jämställdhet och mångfald

Diversity and Equal Opportunity

X X

Rätt till fackanslutning
och kollektivavtal

Freedom of Association and Collective Bargaining

X X

Barnarbete

Child Labor

X X

Tvångsarbete

Forced or Compulsory Labor

X X

Anti-korruption

Anti-corruption 

X X

Konkurrenshämmande
beteende

Anti-competitive Behaviour

X  

Utvärdering av leverantörer utifrån miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och anti-korruption

Supplier Asessment on the basis of Environment, Labor Practices, Human Rights and Impacts on Society  

X X

Möjligheter att framföra klagomål och rapportera på oegentligheter (whistleblowing)

Grievance Mechanisms for Labor Practices, Human Rights and Impact on Society

X X

Regelefterlevnad

Compliance

X X

 

 

 


Hållbarhets- och kommunikationsdirektör
Stina Sandell Holmen
Mobil: +46 -739 86 51 12
Avdelning: K-stab Hållbarhet och kommunikation
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige
Head office
Holmen AB Holmen
Telefon: +46 8 666 21 00
Fax: +46 8 666 21 30
Org.nr 556001-3301
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018