Koncernen bedriver forskning och utveckling, FoU, både internt på affärsområdesnivå och externt.


Det interna FoU-arbetet är inriktat på funktionella produkter och energi- och resurssnåla processer. Det har resulterat i att den specifika råvaru- och energianvändningen stadigt har sänkts samtidigt som produkternas egenskaper har förädlats. 

Sedan några år tillämpas en process för att tillvarata idéer som har potential att ge nya affärer utanför de redan etablerade kärnverksamheterna. 

Avdelningen New Business Development (NBD), har ansvar för och koordinerar den samlade FoU-verksamheten. Affärsområdena ansvarar dock för utveckling inom sin egen kärnverksamhet. Inom NBD bygger man upp ny kunskap, identifierar och initierar framtida affärsmöjligheter baserade på hållbarhetsdriven forskning, innovation och produktutveckling. Den övergripande målsättningen är att vedbaserade alternativ på sikt ska kunna ersätta många traditionella produkter, inom områden som bränsle, textil och byggmaterial. 

Det externa FoU-arbetet drivs tillsammans med andra aktörer, ofta branschgemensamt eller i värdekedjan och genom samarbeten med universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Inriktningen är huvudsakligen på produktutveckling och effektivisering av processer, men även på skoglig tillväxt och effektivisering av skogsbruket. 

I övrigt pågår samarbeten bland annat med Svenska Innventia, MoRe Research, SweTree Technologies, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Karlstads universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk. I Norge samarbetar Holmen med Paper and Fibre Research Institute och i England samarbetar Holmen med University of Manchester. Sedan några år tillbaka pågår ett samarbete med ett universitet i Israel, The Hebrew University of Jerusalem. 

Ett exempel på ett intressant samarbete är uppförandet av en pilotanläggning för kristallin nanocellulosa i Örnsköldsvik. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa. Materialet har många intressanta egenskaper och kan användas som byggmaterial, biokompositer och tryckt elektronik. Verksamheten i anläggningen grundas på det israeliska startup-bolaget Melodeas teknologi och Holmen deltar som katalysator för att få anläggningen till stånd och i sin roll som delägare i Melodea.

 

  

 

Chef utveckling
Anders Norén Holmen
Mobil: +46 (73) 558 3962
Avdelning: K-Stab Teknik

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017