Strategiska val och investeringar för framtiden har stärkt Holmenshållbarhetsprofil och resulterat i viktiga erkännanden. Holmen är inkluderat i ett flertal hållbarhetsindex vilka kan betraktas som en kvalitetsstämpel på att Holmen kan hantera såväl risker som möjligheter inom hållbarhetsområdet.


GRI - Global Reporting Initiative

Holmen har valt att i hållbarhetsredovisningen utgå från de riktlinjer, version G4, för hållbarhetsredovisning som Global Reporting Initiative (GRI) utfärdat. KPMG har på Holmens uppdrag genomfört en översiktlig granskning av innehållet i koncernens GRI­-redovisning. Här på Holmens webbplats finns ett fullständigt GRI-­register och revisors rapport.

Företagsindex och fonder

Efterfrågan hos finansiella analytiker är stor vad gäller detaljerad information om företags risker och möjligheter inom områdena miljö, socialt ansvar och ansvarsfull bolagsstyrning. Internationella investerare letar i ökad utsträckning efter investeringsmöjligheter i företag som har hållbar utveckling som uttalat mål.

Holmen utvärderas kontinuerligt av hållbarhetsanalytiker och är upptagen i ett antal internationella hållbarhetsindex. Kontakterna utgör en viktig del i den intressentdialog som bedrivs. Att Holmen under en följd av år varit inkluderad i flera hållbarhetsindex ska ses som att hållbarhetsfrågor hanterats på ett systematiskt sätt av bolaget under en längre tid. Att bli upptagen i olika hållbarhetsindex ger således en kvalitetsstämpel åt arbetet och visar att företaget kan hantera såväl risker som möjligheter. Båda är viktiga parametrar för investerare att ta ställning till.

Rapporteringen till FN:s Global Compact, CDP, redovisning enligt GRI samt koncernens årsredovisning är effektiva sätt att ge relevant underlag för analys av Holmen.

Till höger listas ett urval av de företagsindex och fonder där Holmen är upptaget.

Global 100 – Holmen ett av världens mest hållbara företag

Under 2017 placerade sig Holmen på plats 21 i prestigefulla Global 100, ett index över världens 100 mest hållbara företag, där Holmen var det enda bolaget inom skogsindustrisektorn. Nästan 5 000 bolag var med i utvärdering, som bygger på en samlad bedömning av företags förmåga att hantera frågor om bland annat resurshushållning, medarbetare och ekonomistyrning.

Golden Peacock Global Award

Holmen tilldelades 2017 Golden Peacock Global Award for Sustainability.I motiveringen till priset lyfte juryn särskilt fram Holmens upptag av koldioxid i den växande skogen och klimatnyttan med produkterna.Det är första gången som ett svenskt företag vinner utmärkelsen inom hållbarhetskategorin

CDP – bedömningar 2017

CDP CLIMATE PROGRAM är benämningen på ett internationellt samarbete som 2017 representerade drygt 800 institutionella investerare med tillgångar på sammanlagt cirka 900 biljoner kronor. CDP, som är en icke-vinstdrivande organisation, vill sporra företag i världen att minska sin påverkan på klimatet och naturens resurser och årligen rapportera utfallet av arbetet. Baserat på information från 6 300 börsnoterade företag har CDP byggt upp världens största databas med klimatuppgifter. Uppgifterna finns tillgängliga för att underlätta strategiska affärs- och investeringsbeslut. Holmen har rapporterat till CDP Climate Program sedan 2007. Undersökningen av klimatarbetet 2017 visar att Holmen har en god förvaltning och strategi att minska negativa effekter av klimatförändringen.

CDP FOREST PROGRAM. Under 2017 riktade sig CDP till cirka 1 100företag i världen med en enkät om risker och möjligheter med skogsskötsel sett ur ett klimatperspektiv. Holmen tillhör den knappa fjärdedel av företag som besvarade enkäten. I utvärderingen om skogsskötseln fick Holmen en placering i gruppen för gott ledarskap som säkerställer ett hållbart brukande av skogens resurser.

Hållbarhetsindex

  

 

 

 

  


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019