Holmen är övertygad om att ett aktivt hållbarhetsarbete och tydlig kommunikation om detta stärker varumärke och goodwill. Hållbarhetsarbetet utvärderas av ett stort antal intressenter och externa bedömare. Dessa utvärderingar ger värdefulla indikationer på hur hållbarhetsarbetet kan utvecklas.


GRI - Global Reporting Initiative

Holmen har valt att i hållbarhetsredovisningen utgå från de riktlinjer, version G4, för hållbarhetsredovisning som Global Reporting Initiative (GRI) utfärdat. KPMG har på Holmens uppdrag genomfört en översiktlig granskning av innehållet i koncernens GRI­-redovisning. Här på Holmens webbplats finns ett fullständigt GRI-­register och revisors rapport.

Företagsindex och fonder

Efterfrågan hos finansiella analytiker är stor vad gäller detaljerad information om företags risker och möjligheter inom områdena miljö, socialt ansvar och ansvarsfull bolagsstyrning. Internationella investerare letar i ökad utsträckning efter investeringsmöjligheter i företag som har hållbar utveckling som uttalat mål.

Holmen utvärderas kontinuerligt av hållbarhetsanalytiker och är upptagen i ett antal internationella hållbarhetsindex. Kontakterna utgör en viktig del i den intressentdialog som bedrivs. Att Holmen under en följd av år varit inkluderad i flera hållbarhetsindex ska ses som att hållbarhetsfrågor hanterats på ett systematiskt sätt av bolaget under en längre tid. Att bli upptagen i olika hållbarhetsindex ger således en kvalitetsstämpel åt arbetet och visar att företaget kan hantera såväl risker som möjligheter. Båda är viktiga parametrar för investerare att ta ställning till.

Rapporteringen till FN:s Global Compact, CDP, redovisning enligt GRI samt koncernens årsredovisning är effektiva sätt att ge relevant underlag för analys av Holmen.

Till höger listas ett urval av de företagsindex och fonder där Holmen är upptaget.

Global 100 – Holmen ett av världens mest hållbara företag

 

Global 100-listan över världens mest hållbara företag presenteras årligen vid World Economic Forum i Davos, Schweiz. Rankningen genomförs av det kanadensiska analysföretaget Corporate Knights

sedan 2005 och bygger på en samlad bedömning av företags förmåga att hantera frågor om bland annat resurshushållning, medarbetare och ekonomistyrning. Nästan 5 000 bolag var med i utvärderingen där de hundra främsta får en plats på Global 100. Holmen hamnar på plats 21 och är det enda bolaget inom skogsindustrisektorn på den prestigefulla listan.

 

CDP – bedömningar 2016

CDP CLIMATE PROGRAM är benämningen på ett internationellt samarbete som 2016 representerade 827 institutionella investerare med tillgångar på sammanlagt cirka 900 biljoner kronor. CDP, som är en icke-vinstdrivande organisation, vill sporra företag i världen att minska sin påverkan på klimatet och naturens resurser och årligen rapportera utfallet av arbetet. Baserat på information från 5 800 börsnoterade företag har CDP byggt upp världens största databas med klimatuppgifter. Uppgifterna finns tillgängliga för att underlätta strategiska affärs- och investeringsbeslut. Holmen har rapporterat till CDP Climate Program sedan 2007. I CDP:s undersökning av företags klimatarbete 2016 rankades Holmen högt och fick en placering i gruppen för gott ledarskap. Företag i denna grupp representerar bästa praxis vad gäller avancerat miljöledarskap, med god förståelse för och ett aktivt arbete för att motverka klimatrelaterade risker och utnyttja klimatrelaterade möjligheter.

CDP WATER PROGRAM. Under 2016 riktade sig CDP till 1 250 företag i världen med en enkät om risker och möjligheter med vattenanvändning. Holmen var ett av de cirka 500 företag som besvarade enkäten. Utvärderingen visade att Holmen bedöms hantera vattenfrågorna på ett bra sätt.

CDP FOREST PROGRAM. Under 2016 riktade sig CDP till cirka 800 företag i världen med en enkät om risker och möjligheter med skogsskötsel sett ur ett klimatperspektiv. Holmen tillhör den fjärdedel av företag som besvarade enkäten. I undersökningen rankades Holmen högt och fick en placering i gruppen för gott ledarskap. Företag i denna grupp visar att man infört åtgärder som säkerställer ett hållbart brukande av skogens resurser

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018