Holmen är övertygad om att ett aktivt hållbarhetsarbete och tydlig kommunikation om detta stärker varumärke och goodwill. Hållbarhetsarbetet utvärderas av ett stort antal intressenter och externa bedömare. Dessa utvärderingar ger värdefulla indikationer på hur hållbarhetsarbetet kan utvecklas.


GRI - Global Reporting Initiative

Holmen har valt att i hållbarhetsredovisningen utgå från de riktlinjer, version G4, för hållbarhetsredovisning som Global Reporting Initiative (GRI) utfärdat. KPMG har på Holmens uppdrag genomfört en översiktlig granskning av innehållet i koncernens GRI­-redovisning. Här på Holmens webbplats finns ett fullständigt GRI-­register och revisors rapport.  

Företagsindex och fonder

Efterfrågan hos finansiella analytiker är stor vad gäller detaljerad information om företags risker och möjligheter inom områdena miljö, socialt ansvar och ansvarsfull bolagsstyrning. Internationella investerare letar i ökad utsträckning efter investeringsmöjligheter i företag som har hållbar utveckling som uttalat mål. 

Holmen utvärderas kontinuerligt av hållbarhetsanalytiker och är upptagen i ett antal internationella hållbarhetsindex. Kontakterna utgör en viktig del i den intressentdialog som bedrivs. Att Holmen under en följd av år varit inkluderad i flera hållbarhetsindex ska ses som att hållbarhetsfrågor hanterats på ett systematiskt sätt av bolaget under en längre tid. Att bli upptagen i olika hållbarhetsindex ger således en kvalitetsstämpel åt arbetet och visar att företaget kan hantera såväl risker som möjligheter. Båda är viktiga parametrar för investerare att ta ställning till. 

Rapporteringen till FN:s Global Compact, Carbon Disclosure Project (CDP), redovisning enligt GRI samt koncernens årsredovisning är effektiva sätt att ge relevant underlag för analys av Holmen.  

Till höger listas ett urval av de företagsindex och fonder där Holmen är upptaget.

Bedömningar

FNs Global Compact 100

FNs Global Compact 100 är ett globalt aktieindex som utvärderar efterlevnaden av de tio hållbarhetsprinciperna och kombinerar det med finansiella resultat. De hundra företag i världen som bedöms vara bäst på att skapa god avkastning genom ansvarsfulla affärsmetoder ingår i indexet. Holmen har haft GC 100-status
2013-2015. www.unglobalcompact.org

CDP Climate Program

CDP:s Climate Program är benämningen på ett internationellt samarbete som 2015 representerade 822 institutionella investerare med tillgångar på sammanlagt cirka 860 biljoner kronor. CDP vill sporra företag i världen att minska sin påverkan på klimatet och naturens resurser och årligen rapportera utfallet av arbetet. Baserat på information från 5 500 börsnoterade företag har CDP byggt upp världens största databas med klimatuppgifter. Uppgifterna finns tillgängliga för att underlätta strategiska affärs- och investeringsbeslut. Holmen har rapporterat till CDP Climate Program sedan 2007.

CDP Water Program

Under 2015 riktade sig CDP till cirka 1 100 företag i världen med en enkät om risker och möjligheter med vattenanvändning. Holmen tillhör den tredjedel som besvarade enkäten.

CDP Forest Program

Under 2015 riktade sig CDP till cirka 850 företag i världen med en enkät om risker och möjligheter med skogsskötsel sett ur ett klimatperspektiv. Holmen tillhör den femtedel av företag som besvarade enkäten.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017