Vi skapar en hållbar framtidmed den växande skogen är grunden för vår verksamhet. Med den som bas, och med välinvesterade produktions-anläggningar och starka marknads-positioner, ska vi fortsätta utveckla våra affärer inom kartong, papper och trävaror. Det ska ge bra lönsamhet och stigande värde på vår skog och industri. Samtidigt bidrar vi till ett bättre klimat, till en levande landsbygd och till Sveriges ekonomi.


Svenska skogen växer

Nästan tre fjärdedelar av Sverige är täckt av skog. Det finns idag dubbelt så mycket skog i Sverige som för 100 år sedan och virkesförrådet ökar med 1 procent per år.

 

Svensk skog

Så brukar vi skogen

Holmens värdeskapande börjar i den hållbart brukade skogen. Genom upptag av koldioxid spelar skogen en viktig roll för klimatet, samtidigt som den bidrar med förnybar råvara till vår industri. Med egen förnybar energiproduktion och resurseffektiva produktionsenheter skapar Holmen klimatsmarta produkter för framtiden.

Så brukar vi skogen

 

Vi tar hand om hela skörden

Av träden vi skördar sågar vi så mycket virke det bara går och ingenting går till spillo.

Vi tar hand om hela skörden

 

Koldioxidens kretslopp

Träden i Holmens skogar fångar under hela sin livstid upp koldioxid och lagrar den. Koldioxiden finns sedan bunden i virket under hela dess livslängd, och återgår inte till naturen förrän virket bränns eller förmultnar. Det betyder att ett hundra år gammalt trähus fortfarande lagrar den koldioxid som träden tog upp när de växte i skogen. Då kartong och papper har en förhållandevis kort livslängd återgår den bundna koldioxiden i dessa produkter relativt snabbt till kretsloppet. Det går däremot utmärktatt återvinna kartong och papper ett flertal gånger innan de, liksom de uttjänta trävarorna, kan användas som biobränslen.

Koldioxidens kretslopp

 

Energieffektiv produktion

Produktionen vid Holmens bruk och sågverk är till mycket stor del baserad på förnybar el- och värmeenergi. De senaste 10 åren har utsläppen av fossil koldioxid från anläggningarna minskat med drygt 80 procent och ungefär hälften av all energi som förbrukas i verksamheten kommer från egen förnybar produktion.

Energieffektiv produktion

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019