Holmens värdeskapande börjar i den hållbart brukade skogen. Därifrån kommer förnybara råvaror som ligger till grund för högkvalitativa produkter som uppskattas av kunder över hela världen. Verksamheten som helhet, med egen energiproduktion och resurseffektiva produktionsenheter, bidrar till långsiktig värdetillväxt och stor klimatnytta genom att årligen minska mängden koldioxid i atmosfären med drygt två miljoner ton.


 

Växande skog ger stabil lönsamhet

Holmen bedriver ett aktivt och hållbart skogsbruk med hög tillväxt. Skörden uppgår till 85 procent av den årliga tillväxten vilket gör att virkesförrådet ökar för varje år. Kontinuerlig utveckling av metoder och teknik säkerställer hög produktivitet och god intjäning på lång sikt. 

Förnybar energi från egen produktion

Holmens hel- och delägda vattenkraftverk är stabila och effektiva leverantörer av förnybar energi. Elproduktionen vid vatten- och vindkraftverken, tillsammans med elproduktionen vid de större bruken, motsvarar hälften av koncernens elförbrukning.

Energieffektiva produktionsenheter

Produktionen vid koncernens energieffektiva bruk och sågverk i Sverige är till mycket stor del baserad på förnybar el- och värmeenergi. Kartongbruket i England är självförsörjande på el- och värmeenergi och säljer överskottet av sin elproduktion till det intilliggande lokalsamhället.

Optimal råvaruanvändning

Ingenting går till spillo när virkesråvaran används. Stocken blir virke för snickeri och konstruktion. Flis och spån blir massa. Grenar och bark blir biprodukter som kan vidareförädlas eller användas för fossilfri energiproduktion.

Kundanpassade produkter och tjänster

Holmen levererar produkter som utnyttjar skogsråvarans alla möjligheter för att skapa tydliga konkurrensfördelar för kunden. Hög kvalitet, leveranssäkerhet och anpassade tjänster bidrar till kundnyttan. Kontinuerlig produktutveckling tillsammans med effektiva och resurssnåla processer skapar produkter för framtiden.

Kartong, papper och trävaror utgör basvaror i människors vardag. Produkterna framställs av förnybar råvara och bidrar till att binda koldioxid från atmosfären och då de kan ersätta produkter gjorda på fossila råvaror minskar samhällets utsläpp av växthusgaser.

 

Värdeskapande i alla led 


Ekonomi

Intressenter Ekonomiskt värde (Mkr)
Kunder Försäljning av papper, kartong, trävaror, virke och el 17 072
Leverantörer Inköp av varor och tjänster samt avskrivningar m m -12 873
Anställda Löner och sociala kostnader -2 268
Långivare Räntor -71
Staten Skatter -436
Aktieägare Nettoresultat 1 424
  Styrelsens förslag till utdelning 1 008


Holmens verksamhet 2016 fördelad på intressenter baserat på koncernens resultaträkning.

Miljö

 • Hållbart skogsbruk för att säkerställa biologisk mångfald
 • Koldioxid tas upp av växande skog och lagras i produkter
 • Förnybara produkter som kan ersätta klimatpåverkande alternativ
 • Förnybar elproduktion
 • Värmeenergi produceras till nästan 100 procent vid de egna bruken
 • Färska fibrer från Holmen bidrar till returfiberkretsloppet
 • Biprodukter och avfall används till nästan 100 procent
 • Minskade utsläpp till luft och vatten från anläggningarna

Samhälle

 • Samhällsekonomin gynnas genom direkta och indirekta arbetstillfällen
 • Leverans av koldioxidfri el- och värmeenergi samt biobränsle
 • Säker arbetsmiljö med minskat antal arbetsolyckor
 • Bedömning av leverantörers arbete med mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter
 • Regelbunden kontakt med närboende, allmänhet, myndigheter och media
 • Skogar är viktiga för människors välbefinnande och rekreation
 • Investerare ges möjlighet att köpa aktier i ett hållbart företag

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2018