Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren.


Produktion och miljö

 2015  2014  2013  2012  2011
Intern råvaruanskaffning (Holmen)          
Avverkning i egen skog, 1 000 m3fub  3 213 3 297 3 465  3 211  2 988
Elproduktion, vattenkraft/vindkraft, GWh   1 441 1 113 1 041   1 343 1 230
Bruket i Workington, Produktion, 1 000 ton          
Kartong  192  201 170   171 187
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub   0,31  0,33 0,30   0,28 0,29
Inköpt massa  71,9  70,9 73,7   69,5 77,0
Vattenförbrukning, milj m3  6,8  7,3 8,2    8,0 7,4
Kemikalier1)  22,6  27,0 24,1   22,5 17,1
Fyllmedel, pigment1)  23,2  23,4 23,0   21,0 22,6
Värmeenergi2), GWh          
Produktion vid bruk, biobränsle  1 456 1 543 1 076  - -
Inköpt, naturgas och olja  299  42 233   507 436
Elenergi2), GWh          
Produktion vid bruk  351  327 262 - -
Inköpt  10,6 7,8 46  226 237
Utsläpp till luft, ton          
Svaveldioxid (räknat som svavel, S)  3.7  6,2 7,4   1,2 <0,05
Kväveoxider  143  161 110   115 -
Stoft  3,5  4,4 2,6   3,1 <0,05
Koldioxid, 1 000 ton          
- Fossil  55,4  7,9 41,0    81,6   3,3
- Biogen  499  505 385 -
Utsläpp till vatten, ton           
COD, (organisk substans), 1 000 ton   10,5  10,0 9,8   9,4 9,4
Suspenderande ämnen  1 860  2 300 2 770   1 820 2 180
Kväve  32  30 15   29 31
Fosfor  4.3  6,7 2,7   4,0 4,0
Biprodukter, 1 000 ton          
Till energiproduktion, internt  19.4 4,7 - - -
Avfall, 1 000 ton          
Nyttiggjorda eller till återvinning  19  22 392)  -  -
Farligt3)  0,01  0,02 0,01   0,10 0,08
Deponerat (vått)  0,05  0,03 0,04   0,12 0,44

 

  1. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 
    36 920 ton och för fyllmedel och pigment 29 280 ton.
  2. Ny uppgift från 2013.
  3. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017