Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren.


Produktion och miljö

2015   2014  2013  2012  2011
Intern råvaruanskaffning          
Avverkning i egen skog, 1 000 m3fub  3 213 3 297 3 465  3 211  2 988
Elproduktion, vatten- och vindkraft,  GWh   1 441 1 113 1 041 1 353  1 235
Produktion, 1 000 ton          
Kartong  502 500 478 492 480
Tryckpapper  1 287 1 325  1 545 1 658 1 673
Marknadsmassa  56  67 50 35  42
Trävaror, 1 000 m3  734  742 710 651  560
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub1)  5,10  5,16 5,25 5,19  4,94
Returfiber  394  439 543 630  683
Inköpt massa  79  75 99 108  118
Värmeenergi, GWh  6 288  6 2302) 6 451 5 8332) 5 602
Elenergi, GWh  3 994  4 067 4 420 4 603  4 588
Vattenanvändning, milj m3  69  74 77 77  82
Plastgranulat/folieringsmaterial  2,5 2,1 2,6 2,3  2,1
Kemikalier3)  138  146 146 140  140
Fyllmedel, pigment3)  146 147 178 175  177
Värmeenergi, GWh          
Produktion vid bruk från returlutar, bark och vedrester  4 289  4 532 4 156 2 880  2 874
Återvunnet i TMP-processen4)  1 083  1 068 1 117 1 171  1 201
Naturgas, olja, inöpt5)  916  6302) 1 178 1 783  1 527
Elenergi, GWh          
Egen vattenkraft  1 302  1 048 1 008 1 343  1 230
Egen vindkraft  138  65 33 10  5
Produktion vid bruk  781  740 769 563  440
Inköpt, netto6)  1 773  2 214 2 610 2 687  2 913
Utsläpp till luft, ton          
Svaveldioxid (räknat som svavel, S)  52  57 91 116  132
Kväveoxider  891  1 181 1 557 1 664 1 468
Stoft  48  29 52 84  120
Koldioxid, 1 000 ton          
- Fossil  180  126 254 330  259
- Biogen  1 441  1 551 1 449 1 064  1 073
Utsläpp till vatten, ton           
COD, (organisk substans), 1 000 ton   21,0 20,4 20,4 18,9  19,8
Suspenderande ämnen, 1 000 ton  3,3  3,6 4,3 3,2 3,7
AOX, (klorerad organisk substans)  56,7  54,3 46,5 47,7  54,3
Kväve  226  203 215 242 250
Fosfor  19,0  19,0 15,0 15,7  15,7
Biprodukter, 1 000 ton           
Energiproduktion, internt/externt   823  8242) 885 865 747
Tallolja, 1 000 ton7) 11,9 13,2 13,0 12,3 8,4
Avfall, 1 000 ton          
Nyttiggjort eller återvunnet8)  303  296 367 380 398
Farligt9)  1,8  1,6 2,4 2,4 2,0
Deponerat (vått)  13  5,6 12 16  18
Energileveranser           
GROT och torv, GWh10)  230 275 294 297 305
El- och värmeenergi, GWh11)  348  315 199 202  182

 

Holmen Paper Madrid avyttrades den 1 juli 2016. I tabellen ovan är Holmen Paper Madrid inkluderad.

 

 1. För koncernen är virkesförbrukningen beräknad netto med hänsyn till interna leveranser av flis från sågverken till de närliggande bruken.
 2. Korrigerad uppgift.
 3. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 213 000 ton och för fyllmedel och pigment 204 000 ton.
 4. Av använd el vid TMP-tillverkningen vid Bravikens pappersbruk och Hallsta pappersbruk bildas värmeenergi som återvinns och används i produktionen.
 5. Redovisningen inkluderar data för gasförbrukningen och tillhörande utsläpp kopplade till Holmens andel av det hälftenägda gaskombikraftverket (COGEN) vid Holmen Paper Madrid. Uppgiften inkluderar också naturgas och olja som använts vid bruken.
 6. Utsläppen av fossil koldioxid från produktion av inköpt elenergi (netto) uppgick för 2015 till cirka 60 ton. Beräknat för utsläpp från årets drift av Vattenfalls kraftverk för elproduktion. Motsvarande utsläpp för driften av Holmens kraftverk var cirka 120 ton.
 7. För leverans till kemikalieindustrin.
 8. Biprodukter nyttjade bland annat som anläggningsmaterial, konstruktionsmaterial eller för tillverkning av jordprodukter.
 9. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. Vissa fraktioner av avfallet återvinns. I hamnar vid tre av Holmens bruk omhändertas oljehaltigt avfall från båtar som angör hamnarna. I uppgiften för farligt avfall finns sådant avfall inkluderat. För 2015 uppgick mängden av detta avfall till 631 ton.
 10. GROT (grenar och toppar) och torv som levererats från Holmens marker till extern energiproduktion.
 11. För 2015; 125 GWh elenergi, som levererades från bruket i Workington till närsamhället, 5 GWh elenergi från Holmen Paper Madrid till gaskombikraftverket COGEN. 201 GWh värmeenergi från Iggesunds bruk och Bravikens pappersbruk till Iggesunds sågverk respektive Bravikens sågverk, 17 GWh värmeenergi från Hallsta pappersbruk och Iggesunds bruk till närliggande samhällens fjärrvärmenät.

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2017