Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö vid Iggesunds sågverk för de senaste fem åren.


Produktion och miljö 2015 2014 2013 2012 2011
Intern råvaruanskaffning (Holmen)          
Avverkning i egen skog, 1 000 m3fub  3 213  3 297 3 465  3 211  2 988
Elproduktion, vattenkraft/vindkraft, GWh   1 441  1 113 1 041   1 343 1 230
Iggesunds Sågverk, Produktion, 1 000 ton          
Trävaror, 1 000 m3  315  341 322       308 303
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub  0,66  0,76 0,72   0,70 0,68
Värmeenergi, GWh          

Produktion vid bruk från returlutar, bark

och vedrester1)

 103  112 98     97   26
Fossila bränslen  6,3  6,5 10,0  3,0 6,6
Elenergi, GWh          
Inköpt  19  20 20   21 19
Utsläpp till luft, ton          

Svaveldioxid (räknat som svavel, S)

 0,4  0,7 0,3   0,2  0,7
Kväveoxider  29  36 27   27 20
Stoft  7,0   2,8 5,2   4,5 3,1
Koldioxid, 1 000 ton          
- Fossil 1,7   1,8 2,6   1,6 1,8
- Biogen 39,8   42,0 29,7   25,4 25,3
Biprodukter, 1 000 ton           
Till energiproduktion, externt 

129 

 152

1132) - -
Avfall, 1 000 ton          
Farligt3) 3,0   3,2 3,4  4,0 0,7
Deponerat (vått)  - -   - -

 

 

  1. Värmeenergi från Iggesunds bruk. Utsläpp till luft från produktionen av värmeenergin är inkluderande i tabellen.
  2. Ny uppgift för 2013
  3. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017