Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren vid Iggesunds bruk. Uppgifterna inkluderar även verksamheten vid Strömsbruk. 


Produktion och miljö

 2015 2014  2013  2012  2011
Intern råvaruanskaffning (Holmen)          
Avverkning i egen skog, 1 000 m3fub  3 213  3 297  3 465  3 211 2 988
Elproduktion, vattenkraft/vindkraft GWh  1 441   1 113  1 041   1 343  1 230
Iggesunds bruk, Produktion, 1 000 ton          
Kartong 308   299 307   325  292
Marknadsmassa 56   67 50   35  42
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub1)  1,55  1,58 1,23   1,44  1,42
Vattenanvändning, milj m3  33,7  37,4  35,6   33,0  34,7
Plastgranulat/folieringsmaterial  2.5  2,1  2,6   2,3  2,1
Kemikalier2)  68.7  67,1  69,0   72,6  71
Fyllmedel, pigment2)  44.0  43,1  44,1   41,5  33
Värmeenergi, GWh          

Produktion vid bruk från returlutar, bark

och vedrester

 2 365  2 424  2 265    2 064  2 078
Fossila bränslen  73  40 254   333  247
Elenergi, GWh          
Produktion vid bruk  289  256  304   237  210
Inköpt  169  210  155   225  227
Utsläpp till luft, ton          
Svaveldioxid (räknat som svavel, S)  45  44  69   102  109
Kväveoxider  539  525  568   613  585
Stoft  40  20  35   75  108
Koldioxid, 1 000 ton          
- Fossil

 17,7

 10,0

 69,1

    90,2

 66,5

- Biogen  793  812  714   720  748
Utsläpp till vatten, ton           
COD, (organisk substans), 1 000 ton   5,8  5,3 4,5   4,5  4,6
Suspenderade ämnen  1 157  932  812   854  931
AOX, (klorerad organisk substans)  55,2  50,8  45,7   45,7  51,1
Kväve  77  74  67   70  66
Fosfor  8,9  5,9  5,1   4,4  4,6
Biprodukter, 1 000 ton          
Till energiproduktion, internt/externt   212  226 1943) - -
Avfall, 1 000 ton          
Nyttiggjort eller till återvinning  57  65 773) -  -
Tallolja, 1 000 ton4) 11,9 13,2 13,0 12,3 8,4
Farligt5)  0,8  0,4 0,9    0,7  0,4
Deponerat (vått)  0,2  0,1  0,2   0,2  0,2
Energileveranser           
Värmeenergi, GWh   119  115  103   107  99

 

  1. För koncernen är virkesförbrukningen beräknad netto med hänsyn till interna leveranser av flis från Iggesunds sågverk till Iggesunds bruk.
  2. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 102 800 ton och för fyllmedel och pigment 57 630 ton.
  3. Ny uppgift från 2013.
  4. För leverans till kemikalieindustrin.
  5. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. Vid Skärnäs Terminal omhändertas oljehaltigt avfall från båtar som angör hamnen. För 2015 uppgick mängden av detta avfall till 173 ton (är inte inkluderat i uppgiften).

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017