Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren.


Produktion och miljö

 2015  2014  2013  2012  2011
Intern råvaruanskaffning (Holmen)          
Avverkning i egen skog, 1 000 m3fub  3 213  3 297 3 465 3 211  2 988
Elproduktion, vattenkraft/vindkraft, GWh   1 441  1 113 1 041 1 343 1 230
Hallsta pappersbruk, Produktion, 1 000 ton          
Tryckpapper  498 499  611 644 636
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub  1,10  1,13  1,26 1,28 1,27
Inköpt massa  5,8  2,9 23,8 35,8 35,6
Vattenförbrukning, milj m3  10,7  10,9 12,5 13,5 16,3
Kemikalier1)  21,8  24,6 25,3 22,3 20,6
Fyllmedel, pigment1)  37,5 41,8 71,4 73,1 70,8
Värmeenergi, GWh          
Produktion vid bruk från returlutar, bark och vedrester  -  111 381 392 380
Återvunnet i TMP-processen2)  599  553 545 576 536
Fossila bränslen  4  8 19 22 34
Elenergi, GWh          
Produktion vid bruk  - 1,1 12 7 11
Inköpt  1 569  1 585 1 752 1 814 1 739
Utsläpp till luft, ton          
Svaveldioxid (räknat som svavel, S)  -  4,4 13 7,0 10
Kväveoxider  -  29 95 89 96
Stoft  -  1 7 5 9
Koldioxid, 1 000 ton          
- Fossil  0,01  1,1 4,3 5,0 8,2
- Biogen  -  53 184 184 165
Utsläpp till vatten, ton           
COD, (organisk substans), 1 000 ton   3,2 3,8 4,2 3,1 3,9
Suspenderande ämnen  141 226 490 259 327
Kväve  37 25 49 41 41
Fosfor  2,0  1,9 2,4 1,8 2,7
Biprodukter, 1 000 ton          
Till energiproduktion, internt/externt  144  133 2233) - -
Avfall, 1 000 ton          
Nyttiggjort eller till återvinning  44  11 163) - -
Farligt4)  0,04  0,02 0,02 0,01 0,02
Deponerat (vått)  0,1  0,1 0,1 0,2 0,4
Energileveranser           
Värmeenergi, GWh   13  16 13 19 21

 

  1. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 38 950 ton och för fyllmedel och pigment 56 370 ton.
  2. Av använd el vid TMP-tillverkningen vid Hallsta pappersbruk bildas värmeenergi som återvinns och används i produktionen.
  3. Ny uppgift för 2013.
  4. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. Vid Hallsta pappersbruk omhändertas oljehaltigt avfall från båtar som angör hamnen. För 2015 uppgick mängden av detta avfall till cirka 460 ton (är inte inkluderat i uppgiften).

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017