Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren.


Produktion och miljö

 2015  2014 2013   2012 2011 
Intern råvaruanskaffning  (Holmen)          
Avverkning i egen skog, 1 000 m3fub  3 213 3 297 3 465 3 211  2 988
Elproduktion, vattenkraft/vindkraft, GWh 

 1 441

1 113

1 041 1 343 1 230
Bravikens pappersbruk, Produktion, 1 000 ton          

Tryckpapper

 486  530 621 700 709
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub  1,07  1,11 1,16 1,23 1,14
Returfiber  7,2  53 131 212 260
Inköpt massa  2,0 1,3 1,6 2,8 5,6
Vattenförbrukning, milj m3  15,3  15,9 18,2 20,0 21,2
Kemikalier1)  13,6  15,7 15,9  22,4 23,8
Fyllmedel, pigment1)  49,5  31,4 33,7  34,8 35,6
Värmeenergi, GWh          
Produktion vid bruk från returlutar, bark och vedrester  261 263 263 266 270
Återvunnet i TMP-processen2)  484 515 572 595 665
Fossila bränslen  30 30 56 94 124
Elenergi, GWh          
Produktion vid bruk  5 10 9 13 21
Inköpt  1 405 1 454 1 626 1 755 1 725
Utsläpp till luft, ton          
Svaveldioxid (räknat som svavel, S)  1,8 1,4 1,1 4,0 10
Kväveoxider  8,2 86 83 103 113
Stoft  0,4  0,4 0,8 1,0 0,4
Koldioxid, 1 000 ton          
- Fossil  6.6  6,1 14,0 26,3 39,3
- Biogen  78  106 107 110 112
Utsläpp till vatten, ton           
COD, (organisk substans), 1 000 ton 

 1,3

1,2

1,7 1,7 1,8
Suspenderade ämnen  136 137 209 282 256
Kväve  38 39 51 58 68
Fosfor  2,5 2,0 2,8 4,0 3,4
Biprodukter, 1 000 ton          
Till energiproduktion, internt/externt  103 101 1353) - -
Avfall, 1 000 ton          
Nyttiggjort eller till återvinning  58 68 943) - -
Farligt4)  0,13  0,22 0.21 0,29 0,23
Deponerat (vått)  0,3 4,5 5,2 6,3 7,0

 

  1. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 13 580 ton och för fyllmedel och pigment 49 500 ton.
  2. Av använd el vid TMP-tillverkningen vid Bravikens Pappersbruk bildas värmeenergi som återvinns och används i produktionen.
  3. Ny uppgift för 2013.
  4. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017