Chef i Holmen

Företagets förväntningar på chefer i deras chefs-och ledarskap kommuniceras i företagets HR-policy. Holmen är i en ny fas och förväntningar och synen på ledarskap kommer att uppdateras i samklang med arbetet med att förstärka varumärket.

Ledarutveckling

Holmen tror på att varje medarbetare bidrar till utveckling av företaget. Därför satsar Holmen systematiskt på utvecklingsprogram för chefer och medarbetare. Alla nya chefer i Holmen erbjuds programmet "Ny som chef i Holmen". Syftet är att tidigt skapa en kunskap om Holmens ledningsfilosofi och de grundläggande ledarverktyg och teorier som stöder filosofin. Programmet är tre dagar långt och genom att chefer från olika delar i koncernen deltar utvecklas också ett nätverk med andra nya chefer vilket av deltagarna anses mycket viktigt under deras karriär i bolaget.

Nya chefer tilldelas en intern handledare för att säkerställa en bra start. Dessa utgörs av kollegor med flera års erfarenhet av att vara chef. Handledaren hjälper till att lotsa den första tiden genom att vara ett bollplank och mentor.

Holmens gemensamma ledarprogram (HGL) är ett 15-dagars utvecklingsprogram för chefer som hunnit få viss erfarenhet av ledarskap. Programmet är utformat specifikt för Holmen där teorier varvas med erfarenhets- och upplevelsebaserad pedagogik och ger deltagarna såväl kunskaper och förmåga att driva sin verksamhet framåt, utmanar till nya tankesätt. Dessutom identifieras och diskuteras styrkor och utvecklingsområden hos deltagarna och därmed blir programmet en personlig utvecklingsresa.

HGL är ett mycket uppskattat program som har givit resultat i verksamheten sedan starten 2009.

Utöver de interna ledarutvecklingsprogrammen samarbetar Holmen med externa leverantörer gällande till exempel internationella affärsmannaskapsprogram som syftar till att stärka de chefer och specialister som jobbar med strategiska affärsfrågor och som anses ha god potential att utvecklas ytterligare.

Utvärdering av chefer och medarbetare

Genom en kompetensförsörjningsprocess identifieras de medarbetare och chefer som har förutsättningar för – och är intresserade av – att avancera till mer kvalificerade uppgifter. Detta bidrar också till att successionsordningen för viktiga befattningar säkras. I processen läggs särskild tonvikt på att hitta kvinnliga förmågor.

Medarbetarundersökningar är ytterligare ett verktyg för att utvärdera verksamheten och ledarskapet. Enkätsvaren ger Holmens affärsområden och staber en indikation på vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Varje avdelning skapar en handlingsplan som integreras i utvecklingsarbetet av verksamheten.

Utvecklingssamtalet där personliga mål och aktiviteter identifieras, värderingar och ambitioner diskuteras är ett viktigt verktyg både för utvärdering och för utveckling. Chefen har en viktig roll i att skapa delaktighet och engagemang i företagets verksamhetsplan, strategiska mål samt att ställa krav på prestation.