Ingen form av diskriminering accepteras

Möjligheterna att utvecklas i arbetet ska vara rättvisa och likvärdiga oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, social bakgrund, hälsostatus eller familjeansvar. I de fall någon form av diskriminering eller trakasserier uppdagats ska ansvarig chef undersöka orsakerna och vidta åtgärder. Den lokala HR-avdelningen stödjer och följer upp. Under 2019 har inga ärenden rapporterats via Holmens visselblåsartjänst. De ärenden som har lyfts internt gällande diskriminering eller trakasserier har alla utretts av extern part. Ingen av dessa ärenden har ansetts falla inom laglig klassad diskriminering eller trakasseri. Alla ärenden har hanterats enligt Holmens rutiner och processer för konflikthantering.

Fysiska och organisatoriska arbetsförhållanden

Holmen ansvarar för att den fysiska arbetsmiljön, arbetsuppgifterna och arbetsorganisationen i skälig utsträckning utformas efter medarbetarnas fysiska förutsättningar. Detta ska säkerställas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Jämställdhet och fysisk tillgänglighet beaktas särskilt vid nyinvesteringar och ombyggnationer.

Kvinnor i Holmen

Skogsindustrin är en mansdominerad bransch. Holmen arbetar för en bättre balans. Andelen kvinnor i Holmen-koncernen är fortfarande låg, drygt 20 procent. Av de medarbetare som anställdes 2019 var uppemot 29% procent kvinnor. 

Kvinnorna i ledningsgrupperna

Antalet befattningar i koncernens, affärsområdenas och brukens ledningsgrupper som innehas av kvinnor uppgår till 16. Två av dessa ingår även i Holmens koncernledning. I Holmens styrelse finns tre kvinnor, vilka är valda av årsstämman.

Brist på kvinnliga operatörer

För att antalet kvinnor på kvalificerade befattningar ska öka ytterligare krävs att andelen kvinnliga operatörer ökar. Dessa utgör nämligen rekryteringsbasen till första linjens chef. Holmen har påbörjat arbetet men det tar tid innan detta får genomslag.

Osakliga löneskillnader

Holmen utarbetar handlingsplaner och lönekartläggningar vid de svenska enheterna i enlighet med diskrimineringslagen. Företaget identifierar eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män med lika eller likvärdiga arbetsuppgifter. Kartläggningen görs för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga könsrelaterade skillnader i lön och andra anställningsvillkor. Där osakliga löneskillnader uppdagats har åtgärdsplaner lagts fast i samråd med de fackliga organisationerna.