Inom Holmen är utbildning och utveckling en självklar del i arbetet. Det kan ske på flera sätt, till exempel i form av förändrade arbetsuppgifter, ökat ansvar, deltagande i projekt eller ny teknik. Samtliga affärsområden genomför varje år ett antal utbildningsprogram för att höja alla medarbetares kompetens. Till detta kommer även ett stort antal timmar lärande i vardagen. Inskolningen av nya medarbetare kräver dessutom betydande utbildningsaktiviteter.

Lärande utan kurs

Den metod som ska genomsyra kompetensutvecklingen är "lärande utan kurs". Lärande sker som en naturlig del i vardagsjobbet och effekterna är positiva både vad avser inlärning och kostnad. Omfattningen är av betydande storlek men är svår att mäta.

Några exempel är:

  • Utökat ansvar eller ny roll
  • Arbete i projekt
  • Tillförordnad befattning
  • Lära sig använda ny utrustning
  • Delta i nätverk
  • Delta i studiebesök eller ta emot sådant
  • Mentor eller adept
  • Intern lärare eller handledare

Adeptprogram

Holmens adeptprogram inom Holmen Skog är ett internt program som ska ge yrkesmässig och personlig utveckling. Utvärderingar visar på ett mycket positivt utfall.

Internationellt introduktionsprogram

Utöver den lokala introduktionen erbjuds även ett koncerngemensamt introduktionsprogram. Detta riktar sig mot de nyanställda som har en befattning som gagnas av en större koncerngemensam förståelse och samarbete över affärsområdenas gränser. Här möter deltagarna ledamöter från Holmens ledning, specialister och representanter från de olika verksamheterna runtom i koncernen. Syftet är att öka kunskapen om Holmen och att ge deltagarna ett stort nätverk. Varje år deltar cirka 60 nyanställda från de länder där Holmen är verksamt.