Detta avsnitt beskriver huvudsakligen samverkan och lagstiftning i Sverige. Förhållandena är likartade i Storbritannien och Nederländerna.

Facklig samverkan

Företaget ser fackligt arbete som värdefullt. Företagets anställda representeras i koncernens styrelse av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. De fackliga organisationerna träffas regelbundet i samrådsgrupper. Sådana finns på koncern-, affärsområdes- och arbetsplatsnivå vilka regelbundet träffar ledningen för respektive enhet. De fackliga organisationerna deltar i eller agerar som remissinstans i olika frågor. Skyddsombuden har också en viktig roll. Det fackliga arbetet, och tid för detta, regleras i lag och avtal mellan företaget och de fackliga organisationerna.

Anställningsvillkor regleras i huvudsak genom avtal på nationell nivå mellan arbetsgivarorganisationen och fackförbunden. Dessa avtal omfattar riktlinjer för årliga lönerevisioner och allmänna anställningsvillkor samt pensions- och försäkringsvillkor. Samtliga nationella överenskommelser är bindande för det lokala företaget och dess fackliga organisationer. Enheterna kompletterar överenskommelserna med lokala avtal för bland annat arbetstid, flextid, och friskvård. De anställda erbjuds företagshälsovård samt frivilliga gruppförsäkringar som omfattar ett ökat skydd för till exempel olycksfall och dödsfall. Holmens lönepolicy och löneprocess beskriver på vilka grunder som företaget sätter lönen för en viss befattning.

Företaget ser en fördel med att ha en tydlig motpart i viktiga förhandlingsfrågor. Anslutningsgraden till de fackliga organisationerna i Holmen varierar mellan länderna och är högst i Sverige. Samtliga svenska enheter har kollektivavtal. Vid utländska enheter stöder Holmen andra former av kollektiva anställningsengagemang enligt lokala standarder.

Samarbete över nationsgränserna i Holmen European Works Council

Koncernens interna europeiska fackföreningsråd kallas Holmen European Works Council (HEWC). Dess verksamhet regleras enligt EU-lag. Rådet består av åtta ledamöter och representerar alla större enheter. HEWC samråder två gånger per år och fungerar som ett forum för samråd över nationsgränserna. Erfarenheterna är goda och gruppen har bidragit till att koncernens enheter i olika länder kommit närmare varandra.

Tvister och oenigheter

Gällande oenigheter kring arbetsvillkor som inte kan lösas mellan chef och medarbetare med stöd av enhetens HR-avdelning, förs till lokal förhandling mellan representanter för företaget och medarbetarens fackliga organisation. Om parterna inte heller då blir överens kan ärendet föras vidare till central förhandling som genomförs av ombudsmän på riksplanet. Arbetsdomstolen är sista instans i Sverige. De tvister som uppkommer i Holmen löses i så gott som samtliga fall inom företaget. Det är mycket ovanligt att tvister går till domstol.

Vid övertalighet

Övertalighet uppstår när företagets organisation på lång sikt är större än vad som behövs för att driva verksamheten enligt den av företaget fastställda strategin. När detta händer förhandlar arbetsgivaren med de fackliga organisationerna och försöker finna samförståndslösningar. I Sverige görs också en risk- och konsekvensanalys i enlighet med Arbetsmiljöverkets anvisningar. Vid övertalighet försöker företaget så långt möjligt minimera uppsägningar genom bland annat omplaceringar och utbildning. Varsel- och uppsägningstider regleras i nationella avtal mellan parterna.

Medbestämmandelagen (MBL)

Vid alla viktiga förändringar i verksamheten gäller medbestämmandelaget (MBL). Syftet är att ge arbetstagarparten inflytande och medbestämmande i viktiga frågor. Vid större förändringar i organisationen eller för enskilda medarbetare är arbetsgivaren skyldig att förhandla innan beslut tas. De fackliga organisationerna har rätt att ta del av information, analysera konsekvenserna samt uttrycka sin mening innan beslut tas.