Fyra medarbetare i arbetskläder

Social hållbarhet

Holmens sociala ansvar omfattar våra medarbetare, de samhällen vi verkar i och vår leverantörskedja.

Likabehandling

Holmens medarbetare ska behandlas värdigt och med respekt. Diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen får inte förekomma. Holmens hållning till jämställdhet, mångfald och lika villkor är tydligt kommunicerat i såväl koncernens uppförandekod som i verksamhetens HR-policy.

Här kan du läsa mer om likabehandling på Holmen

Hälsa och Säkerhet

Holmen strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är både säker och stimulerande. Alla våra produktionsanläggningar utom Linghem sågverk har certifierade ledningssystem för arbetsmiljöarbetet. För Linghems sågverk, som förvärvades 2017, pågår ett arbete att inkluera verksamheten i övriga sågverks certifikat. 

Här kan du läsa mer om hälsa och säkerhet på Holmen

Medarbetardialog

För att ta tillvara på våra anställdas drivkraft och röst så arbetar Holmen med verktyg som gemensamma värderingar, utvecklingssamtal och medarbetarundersökningar.

Läs mer om dialogen med våra medarbetare

Facklig samverkan

Holmen har en konstruktiv och förtroendefull samverkan med de fackliga organisationerna och ser det som självklart att alla anställda som vill kan vara fackligt anslutna.

Läs mer om facklig samverkan

Kompetensutveckling

Holmen avsätter varje år betydande resurser för att utveckla de anställdas kompetens. Främst handlar det om att öka yrkeskompetensen och bli skickligare i sin roll, men också om att kunna ta nya och vidare arbetsuppgifter. De avancerade tillverkningsprocesserna gör att jobben inom koncernen får ett allt mer komplext kunskapsinnehåll. Idag har 35 procent av medarbetarna i Sverige en akademisk utbildning.

Läs mer om kompetensutveckling

Kompetensförsörjning

Att attrahera, rekrytera och utveckla kompetenta, modiga, engagerade och ansvarstagande medarbetare är avgörande för att Holmen framgångsrikt ska kunna bedriva sin verksamhet. Koncernen arbetar aktivt med att fylla sitt arbetsgivarvarumärke med positiva värden och intressanta arbetsuppgifter.

Läs mer om kompetensförsörjning

Våra ledare

Ett starkt ledarskap är en framgångsfaktor för det ekonomiska resultatet. Målet för Holmens ledarskap är att skapa mod, engagemang och ansvar hos medarbetarna. En ledare som har förmågan att engagera både sig själv och motivera sina medarbetare, tar fram kraften och potentialen i sin arbetsgrupp och får gruppen att prestera mer.

Läs mer om våra ledare

Levande landsbygd

Skogsindustrin har också en stor regional betydelse. Det skapar sysselsättning i glest befolkade områden och är i många fall en förutsättning för att kunna bo och verka utanför storstäder. Holmen har en betydelsefull roll som arbetsgivare på flera orter, och genom engagemang och samarbeten bidrar vi till att skapa välmående samhällen som i sin tur hjälper oss att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Läs mer om hur vi skapar en levande landsbygd

Modern Slavery Act

Som undertecknare av UN Global Compact har Holmen åtagit sig att upprätthålla och respektera mänskliga rättigheter där vi har inflytande. Vi anser därför att det är av stor vikt att vi ställer tydliga krav på våra leverantörer i fråga om mänskliga rättigheter.

Lediga tjänster

Oavsett vilken roll vi har inom Holmen arbetar vi alla med förnybara råvaror och energikällor som utgångspunkt. Vi som jobbar här har ett stort, starkt och genuint engagemang i vårt arbete. För vi tror på det vi gör.

Vill du bli en av oss? Välkommen att söka bland våra lediga tjänster.