Allt virke kan spåras till sitt ursprung!

Riktlinjer för virkesinköp

Holmen tillämpar sedan 1998 tydliga riktlinjer för inköpen av virke. Dessa innehåller miljökrav och definierar vilka typer av skog som koncernen inte köper virke från. Om riktlinjerna inte följs, till exempel om lämnade uppgifter om ursprung är oriktiga, har Holmen rätt att avbryta affären utan ersättning till säljaren.

Lagkrav

I Sverige måste alla slutavverkningar som är större än ett halvt hektar anmälas till Skogsstyrelsen. I anmälan specificeras också hur återväxten ska ske. Skogsstyrelsen gör stickprovskontroller hur arbetet utförs.

I Estland kontrollerar den estniska skogsvårdsmyndigheten, i likhet med den svenska, att avverkning och återväxt utförs korrekt.

Virkesanskaffning i Sverige

Holmens skogsbruk är certifierat enligt PEFCTM och FSC® (FSC-ID). Holmen Skog tillämpar också miljöledningssystemet ISO 14001. Skogscertifieringarna är ett sätt att kontrollera att Holmens skogar sköts enligt standardiserade normer som tar hänsyn till miljö-, produktions- och sociala värden. Merparten av Holmens skogar ligger i norra Sverige medan koncernens industrier ligger i landets mellersta och södra delar. Det gör att industrierna till stor del försörjs med virke som köps från privata skogsägare i dessa delar av landet. Tidigare har nästan allt virke från Holmens norrländska skogar sålts till lokala köpare i norra Sverige. Genom olika logistik- och bytesupplägg använder Holmen i ökande grad detta virke också för sina industrier i Mellansverige.

Under 2019 förbrukade Holmens svenska anläggningar drygt 6 miljoner kubikmeter virke. Skörden i de egna skogarna uppgick till 2,7 miljoner kubikmeter fub. Skördad råvara motsvarade cirka 45 procent av koncernens virkesbehov.

Tabellen nedan visar hur mycket av virket till Holmens anläggningar som är certifierat enligt PEFCTM och FSC® (FSC-ID) eller dubbelcertifierat.

Bruk Workingtons bruk Iggesunds bruk Hallsta pappersbruk Bravikens pappersbruk Iggesunds sågverk Bravikens sågverk Linghems sågverk 

Certifierat virke

(FSC/PEFC/Dubbel)

58 %

33 % 45 % 48 % 44 % 74 % 71 % 


Allt virke inom Holmen Skog uppfyller spårbarhetscertifiering (FSC-ID) (FSC® Chain of Custody) och kontroll av virkets ursprung (FSC® Controlled Wood), vilket innebär att Holmen har och tillämpar rutiner för att säkerställa att inget virke kommer från kontroversiella källor, det vill säga att det inte är avverkat olagligt eller i strid med ursprungsbefolkningars rättigheter, inte kommer från skogar med höga bevarandevärden, inte är genmodifierat och inte kommer från naturskogar som omvandlats till plantager.

Iggesunds bruk, Iggesunds sågverk, Bravikens sågverk, Linghems sågverk, Hallsta pappersbruk och Bravikens pappersbruk har egna Chain of Custody-certifieringar för såväl PEFCTM och FSC®.

Virkesanskaffning i Estland

Holmen importerade 2019 cirka 190 000 kubikmeter virke via Holmens helägda dotterbolag Holmen Mets som köper virke från Estland och Lettland och transporterar till egna terminaler. Merparten levereras till Iggesunds bruk. Mindre kvantiteter går också till Hallsta pappersbruk, Bravikens sågverk och pappersbruk, samt till externa mottagare.


Holmen Mets är certifierat enligt FSC®:s (FSC-ID) standard för Chain of Custody och Controlled Wood. Holmen bedömer att de system för spårbarhet som tillämpas uppfyller högt ställda krav. De statligt ägda skogarna i Estland är certifierade enligt FSC® skogsbruksstandard. Det motsvarar cirka hälften av den totala arealen skogsmark i landet. Andelen privatägd, skogsbrukscertifierad skog är liten. De estniska myndigheterna har idag god kunskap om vem som äger skogarna och kontrollerar kontinuerligt att lagar och regler efterlevs. Holmen Mets genomför stickprovskontroller på det virke som köps.

Allt virke uppfyller kraven enligt FSC®:s standard för Controlled Wood.

Virkesanskaffning i Storbritannien

Kartongbruket i Workington förbrukade cirka 190 000 kubikmeter ved under 2019. En fjärdedel kommer från statligt ägda skogar i främst sydvästra Skottland och norra England. Resten köps från privata skogsägare. Bruket i Workington har spårbarhetscertifiering enligt FSC® (FSC-ID). Allt virke uppfyller kraven enligt spårbarhetscertifiering och kontroll av virkets ursprung.