Vatten – en viktig råvara för Holmen

Holmen använder vatten för att transportera och tvätta fibrer vid bruken. Vatten används också för bland annat kylning och ångproduktion. Till nästan 100 procent används ytvatten, det vill säga vatten som tas från sjöar och vattendrag. Samma vatten används ofta flera gånger. Vatten från processerna renas i flera steg innan det släpps ut. För Holmens anläggningar handlar det om olika kombinationer av mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Så arbetar Holmen med vattenfrågorna

För produktionsanläggningarna i Sverige och Storbritannien är tillgången på ytvatten relativt god. Nederbördsmängderna är som regel stora vilket ger höga flöden i vattendragen året om.  

Holmen har inte fastställt något koncernövergripande miljömål vad gäller vattenanvändningen. Frågan hanteras vid respektive anläggning och för några bruk finns miljömål inom ramen för miljöledningssystemen.

Vid bruken finns villkor för utsläpp av olika ämnen. Villkoren är fastställda av miljömyndigheterna. Miljötillståndens krav på typ av rening bestäms utifrån vattenförhållandena i brukens omgivning, vilka är unika för varje bruk. Holmen följer i nära samarbete med miljömyndigheterna fortlöpande tillståndet i de mottagande vattenmiljöerna.

I Holmens skogar finns sjöar, bäckar och andra vattenrika miljöer som alla är känsliga ekosystem med rikt djurliv. Skogens vatten är ett prioriterat område för Holmen och aktiva insatser görs i det praktiska arbetet. Som ett viktigt led i detta arbete genomförs kontinuerligt utbildningsinsatser för fältpersonal och entreprenörer med fokus på vattenfrågor i praktiken.

Lagkrav för vattenkvalitet

EU:s ramdirektiv för vatten håller på att införas. Dess mål är att uppnå god status för allt vatten i Europa. Det innebär att industrin kan komma att ställas inför nya krav på åtgärder för att alla vattendrag ska uppnå god vattenkvalitet. Koncernen deltar i de lokala vattenvårdsförbund som har en viktig roll när ramdirektivet införs. Holmen har goda förutsättningar att uppfylla EU-direktivets krav med de åtgärder som genomförs för att minska såväl vattenanvändning som utsläpp.

För vattenkraftverk i Sverige kommer miljötillstånden bli omprövade, som en konsekvens av ramdirektivet för vatten. Processen bedöms ta många år. Holmens kraftverk har överlag goda förutsättningar att klara miljöanpassningen utan större produktionsinskränkningar. Holmen anläggningar anmäldes under 2019 till den nationella planen för miljöprövning av vattenkraftverk.

Water Footprint

I takt med ökad medvetenhet om naturens känslighet för klimatförändringar har frågan om tillgången på färskvatten i världen kommit i fokus. Det innebär att metoder utvecklas för att kunna beräkna företags och produkters så kallade Water Footprint, det vill säga vattenanvändning ur ett livscykelperspektiv.

Ett branschgemensamt projekt genomfördes i Sverige för några år sedan för att beskriva användningen/förbrukningen av vatten i industrierna samt vattenflödena i skogsbruket. Vattenförbrukning definieras ofta som det vatten som undandras annan användning. Det vatten som avdunstar från skogsindustrins tillverkningsprocesser undandras i ett kort tidsperspektiv från annan användning men kan trots detta betraktas som förbrukat. Vatten i de tillverkade produkterna samt i avfallet som uppstår bör också ses som undandraget annan användning. Det processvatten som går ut från bruken har dock en kvalitet som möjliggör annan användning och är således inte förbrukat. Kvalitén regleras genom brukens miljötillstånd och utsläppsvillkor. Förutom vatten som är processberört så används också vatten för kylning av processavsnitt. Detta vatten släpps ut och annan användning av detta vatten möjliggörs.

Slutsatsen av projektet blev att den svenska skogsindustrins och skogsbrukets påverkan på vattentillgång och vattenkvalitet är begränsad och i vissa fall positiv. Den totala vattenförbrukningen i den svenska skogsindustrin bedömdes uppgå till 6-7 procent av intaget råvatten. Mer än 90 procent av vattenförbrukningen (vatten undandraget annan användning) är vattenånga.

Holmen har gjort en motsvarande beräkning för koncernens svenska bruk. Resultatet överensstämmer med det som framkom i det branschgemensamma projektet. Vattenförbrukningen för de tre bruken ligger mellan 1 och 5 procent av intaget råvatten. Detta råvatten består då till i det närmaste 100 procent av ytvatten från sjöar och vattendrag.