Långtidschartrade fartyg har under flera år stått för en stor del av det totala transportarbetet i Holmen. Lastutnyttjandet i fartygen är högt. Järnväg utnyttjas framför allt för transporterna av produkter från Sverige till södra delarna av Europa och i viss mån också för inkommande råvaror. Lastbilar är det huvudsakliga transportmedlet för virkestransporter. Mellan de europeiska hamnterminalerna och kunderna är lastbilar oftast det enda alternativet. Samma sak gäller vid korta avstånd mellan tillverkningsenheten och kunden.

Under 2018 beslutades om investeringar vid Bravikens sågverk för att kunna öka produktionen från 2020. Det faktum att Holmen äger skog och därför kan styra flödena av skogsråvara bidrog till beslutet. Det planeras också för ett eget tåg, som vi på samma sätt som med våra egna båtar, kan styra som det bäst passar oss. Tågen kommer till en början att transportera massaved från vår egen skog i norr till Braviken. Detta kommer då att minska importen av massaved från Baltikum. Tåget kommer successivt kunna transportera mer timmer så att det ökade råvarubehovet i sågverket i Braviken täcks av vår egen skog. Behovet av båttransporter av massaved kommer alltså på sikt att minska. Det kommer då också att leda till minskade utsläpp till luft av bland annat fossil koldioxid.

Minska transporternas klimatpåverkan

Holmen Skog arbetar sedan länge med att minimera transportarbetet genom flödesoptimering och virkesbyten med andra skogliga aktörer. Moderna optimeringsverktyg används i planeringsarbetet vilket gör att transportavståndet minimeras och miljö- och kostnadseffektiva kombinationer av transportslag utreds.

Holmen Skog arbetar i samverkan med övriga skogsbruket för en teknikutveckling som gör skogsbruket effektivare och minskar utsläppen av koldioxid. Studier med längre virkesfordon och ökade lastvikter visar att utsläppen kan minska med cirka 20 procent. Holmen Skog medverkar i det nationella ETT (EnTraveTill)-demoprojektet där tyngre virkesfordon testas i praktisk drift. Projektet syftar till att minska antalet transporter, sänka dieselförbrukningen och minska utsläppen av fossil koldioxid. Ett ytterligare syfte är att transportkostnaderna minskar. Inom skogsbranschen finns även en bred samverkan kring effektiva och fossilfria transporter genom bland annat elektrifiering och automation.

Under 2018 infördes den nya vägklassen BK4 som tillåter 74-tons lastbilar. Trafikverket öppnar nu succesivt ett BK4-vägnät med målsättningen att hela dagens BK1-vägnät så småningom ska bli BK4. Trafikverket och näringen är dock oense om ambitionen för när detta ska vara uppnått. I vissa delar av landet såsom Västerbotten och delar av Västernorrland, kunde dock Holmen under 2019 börja dra nytta av ett BK4-vägnät.

Holmen Skog verkar för att överföra transporter av virke från lastbil till järnväg och avser att göra så där det är möjligt och kostnadseffektivt. Under 2019 har våra tågtransporter utvecklats starkt och detta kommer att fortsätta under 2020.

Holmen Skog har formulerat ett nytt miljömål som innebär att våra fossila utsläpp från drivning och virkestransporter ska reduceras med 50% till 2025 (basår 2014).

Inköp av transporter

Vid inköp av transporter kräver vi att våra leverantörer enbart nyttjar kända, kontrakterade underleverantörer som genomgått våra leverantörs krav. På så sätt försöker vi säkerställa att vi enbart engagerar seriösa transportfirmor i vår värdekedja.

Vi gör även en medveten omställning till intermodala transporter, vilket innebär att våra varor transporteras kortare inrikestransporter via lastbil till omlastningsplats där lastbäraren placeras på tåg eller båt för den längre sträckan. På så sätt undviker vi långa internationella lastbilskörningar, vilket kan innebära både en större arbetsmiljörisk och en större miljöpåverkan.

Transportutredning

För några år sedan beräknades omfattningen av Holmens transportarbete samt tillhörande utsläpp av fossil koldioxid. Syftet med utredningen var att kartlägga de utsläpp av fossil koldioxid, som varje producerande enhet inom koncernen ger upphov till vid transporter inom Europa av färdiga produkter till kunder samt vid inleveranser av ved, massa, returpapper och kemikalier. Med Europa avses EU27 enligt branschorganisationen Skogsindustriernas metodbeskrivning för beräkning av utsläpp inom svensk skogsindustri.

Transportarbetet utgjordes till drygt 70 procent av utleveranser av produkter och till 20 procent av inleveranser av ved. Resterande cirka 10 procent utgjordes av inleveranser av bland annat massa och kemikalier. En kompletterande utredning gjordes vad gäller utsläpp av koldioxid från varutransporter utanför EU, så kallade översjötransporter.

Baserat på resultaten av denna studie har produktutvecklingen under åren legat till grund för beräkning av utsläppen av fossil koldioxid 2019. Utsläppen har beräknats till 233 000 ton. Detta inkluderar då transporter av insatsvaror och färdiga produkter. Jämfört med 2018 är detta ett något lägre utsläpp vilket beror på att produktionen av papper minskade något 2019.

Under våren 2020 kommer en ny transportutredning att göras. Baserat på resultaten av denna utredning kan det bli aktuellt med att formulera ett koncernövergripande klimatmål vad avser transporter.