Miljö- och energipolicy

Holmens miljö- och energipolicy innehåller principer för miljöarbetet i koncernen och täcker merparten av de miljöaspekter som är relevanta för Holmen och dess intressenter. 

Miljöansvar

Koncernens VD samt cheferna för affärsområdena har ett övergripande ansvar för miljön. Det operativa miljöansvaret ligger hos plats- och skogschefer. Koncernens miljöchef samordnar miljöinsatserna samt verkar för att miljö- och energipolicyn tillämpas. Klimatfrågorna hanteras främst av koncernstab Teknik och koncernledningen. Koncernledningen följer upp koncernens klimat- och energimål. Energirådet beslutar om prissäkringar på el samt om elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier. Energirådet består av representanter för berörda affärsområden och koncernstaber.

Myndighetskontroll

Anläggningarna har miljötillstånd med villkor för bland annat utsläpp till luft och vatten. Den industriella verksamheten kontrolleras regelbundet av miljömyndigheterna. Holmens produktionsenheter lämnar årligen in en miljörapport till myndigheterna. Den skogliga verksamheten kontrolleras av Skogsstyrelsen.

Miljöledningssystem

Certifierade miljöledningssystem enligt ISO 14001 tillämpas vid så gott som alla enheter liksom i skogsbruket. Kvalitetsledningssystem finns vid så gott som alla tillverkande enheter och är certifierade enligt ISO 9001. Under 2017 förvärvades Linghems sågverk. Vid sågverket kommer dessa ledningssystem att införas och då inkluderas i Holmen Timbers certifikat.

Energiledningssystem

Certifierade energiledningssystem (ISO 50001) finns införda vid samtliga produktionsenheter utom vid Linghems sågverk. Sågverket kommer att införa ett sådant ledningssystem och då inkludera detta i Holmen Timbers certifikat.

Skogsbruksstandarder

Holmens skogsbruk är certifierat enligt de internationella kriterierna som utfärdats av PEFCTM och FSC® (FSC-ID).

Spårbarhetscertifieringar

Vid Holmen Skog och vid flertalet av koncernens produktionsenheter finns spårbarhetscertifieringar.

Kontroll av certifieringarna

Alla certifierade system kontrolleras regelbundet av externa, certifierade revisorer. Detta gäller också de certifieringar som finns för spårbarhet av virke.

Leverantörsbedömning

För att tydliggöra Holmens förväntningar och krav på leverantörer finns en uppförandekod för dessa. Ett system finns infört för bedömning av leverantörer av varor och tjänster. Miljöansvar, kvalitetsfrågor och sociala aspekter ingår i värderingen. Uppförandekoden ingår i samtliga nya leverantörskontrakt. Koden innebär ökat fokus på socialt ansvarstagande i syfte att säkerställa goda villkor för alla som arbetar i Holmens värdekedja.

Holmen anlitar en extern part, EcoVadis, för att följa upp leverantörernas efterlevnad av koden utifrån områdena mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö, affärsetik och inköp. Utvärderingen anpassas efter leverantörens storlek i form av omsättning och antal anställda samt leverantörens riskexponering utifrån geografisk närvaro.

ICC

Holmen är sedan många år anslutet till Internationella Handelskammarens näringslivsprogram för hållbar utveckling www.icc.se