Kemikalier är nödvändiga i tillverkningen av papper och kartong för att bland annat ge produkterna specifika egenskaper. Vissa kemikalier används i stora mängder, medan andra bara förekommer i små kvantiteter.

Riskhantering

Övergripande beslut om urval och användning av kemikalier hanteras av Holmens kemikaliegrupp. Tillsammans med de enhetsspecifika kemikaliegrupperna bevakas lagar, regler och utveckling inom området och kriterier för inköp och användning fastställs. Kemikalierna bedöms på Holmens enheter ur flera aspekter såsom teknisk funktion, produktsäkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö. Bedömningen ligger sedan till grund för en första riskbild samt för att upprätta och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för skydd av människa och miljö. I ett andra steg sker en mer detaljerad riskbedömning i organisationens kemikaliehanteringssystem, där hantering och arbetsmoment specificeras noga på detaljnivå.

Kemikaliehanteringen granskas även regelbundet av tredje part genom periodiska besiktningar, tillsynsbesök, externa revisioner och riskanalyser initierade av den egna verksamheten. Sammantaget har Holmens enheter en mycket god bild över vilka risker som finns kopplade till kemikalier och kemikaliehantering i verksamheten.

Holmen arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra den gemensamma databas för kemikalier som finns inom koncernen, ett arbete som sker i nära samarbete med kemikalieleverantörerna.

Holmens enheter redovisar varje år användningen av kemikalier till tillsynsmyndigheterna.

Kravhantering och hållbarhetsaspekter

I den koncernövergripande kemikaliegruppens arbete ingår även att bevaka, kartlägga och uppfylla för branschen viktiga miljömärkningar och kravställanden såsom EU-förordningen REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals), Svanen och EU Ecolabel (EU-blomman).

Holmen bedriver kontinuerligt arbete med att byta ut miljö- och hälsofarliga kemikalier mot mindre skadliga, där aktuellt fokus ligger på kemikalier som innehåller ämnen upptagna på REACH kandidatlista över särskilt farliga ämnen (SVHC – Substances of Very High Concern).

REACH ställer också krav på vilka ämnen färdiga produkter får innehålla, något som Holmens enheter följer upp regelbundet.