Intäkter, investeringar och styrmedel i koncernens miljöarbete

Koncernens investeringar och åtgärder för att minska användningen av fossila bränslen och därmed utsläpp av koldioxid har visat sig lönsamma på flera sätt. Bland annat genom Holmens möjlighet att sälja utsläppsrätter, elcertifikat, ursprungsgarantier och energi i flera olika former, men även genom kostnadsbesparingar.

Holmen har under senare år investerat betydande belopp i processutrustning som syftar till hushållning med el- och värmeenergi. Vid bruken integreras miljö- och energihänsyn som viktiga delar vid planering av produktion och investeringar.

Holmens mål för hållbar utveckling ligger i linje med hållbarhetsmål som formulerats på såväl global, europeisk som nationell nivå. Holmen kommer långsiktigt att vara en viktig aktör för att det globala klimatavtalets mål ska kunna nås. Läs mer om våra styrmedel inom klimatområdet.