Energikostnader och sambandet mellan energianvändning och klimatpåverkan har gjort att energifrågorna är i fokus i koncernen. För den långsiktiga lönsamheten är det av största vikt att hålla såväl förbrukning som kostnader för energi så låga som möjligt.

Holmen äger helt eller delvis 21 vattenkraftverk belägna i Umeälven, Faxälven, Gideälven, Iggesundsån, Ljusnan och Motala Ström. Under 2019 var produktionen i vattenkraftverken 1 033 GWh. Tillsammans med el producerad i vindkraftverk och egen elproduktion vid bruken (så kallad mottryckskraft) innebär det att Holmens produktion 2019 motsvarade 48 procent av elenergibehovet.

Vindkraftsparken i Varsvik, Norrtälje kommun är den första på koncernens egen mark och även den första större vindkraftsparken i Stockholms län. Holmens andel av den elenergi som producerades under 2019 var 76 GWh.

Merparten av den elenergi som behövs vid Holmens anläggningar köps externt. Koncernen är därmed en av Sveriges största köpare av elenergi. För att hantera de risker som detta innebär tecknas prissäkrade långtidskontrakt med elleverantörerna. Nettoförbrukningen av el är prissäkrad till 80 procent för 2020 och 65 procent för 2021. Säkringarna gör att Holmen inte omedelbart påverkas fullt ut av förändrade elpriser.

 

Bioenergi täcker en stor del av värmebehovet

Biobränslen, främst i form av bark samt vedhaltiga lutar, täcker drygt 75 procent av Holmens behov av värmeenergi. Återvunnen värmeenergi står för knappt 20 procent av den värmeenergi som krävs. Resterande mängder värme produceras främst vid och i anslutning till bruken med hjälp av naturgas, olja och gasol.

Överskottsenergi

Iggesunds bruk och Hallsta pappersbruk ligger i nära anslutning till tätbebyggda samhällen. Överskottsvärme levereras till de kommunala fjärrvärmenäten. Från bruket i Workington levereras överskottsel till nätet.

Energibesparande åtgärder

Av klimat- och resursskäl ökar ansträngningarna att förbättra energieffektiviteten och minska användningen av fossila bränslen. Holmen arbetar därför aktivt med att identifiera och genomföra energibesparande åtgärder, samt för att öka självförsörjningsgraden av energi.

Huvudsakligen handlar det om att göra energianvändningen effektivare och öka andelen egenproducerad el samt att ta vara på mer spillvärme och öka andelen bioenergi.

Energiledningssystem

Certifierade energiledningssystem finns vid samtliga anläggningar i koncernen utom för Linghems sågverk. Det under 2017 förvärvade Linghems sågverk kommer att certifieras och då ingå i Holmen Timbers certifikat.

Vind- och vattenkraft

Vatten- och vindkraften har låga driftskostnader eftersom det inte krävs bränsleråvaror:  Produktionen är koldioxidfri.

Holmen är en stor markägare och har därför möjlighet att utveckla markinnehavet med vindkraftsetableringar på egna områden med goda vindförutsättningar. Utveckling av turbiner och en ny generation effektivare vindkraftverk i kombination med något högre elpriser skapar goda möjligheter för framtida etablering av vindkraft på koncernens marker.

Här kan du läsa mer om vårt Affärsområde Energi.

Biobränsle

Holmen tar ut biobränsle i de egna skogarna och har aktiverat sig som köpare och säljare på biobränslemarknaden. Till följd av Holmens långsiktiga skogsskötselarbete ökar det samlade virkesförrådet. Tillsammans med ytterligare tillväxthöjande åtgärder blir det därför på sikt möjligt att öka uttagen av både virke och biobränsle.

Biprodukter/avfall

Arbete pågår inom koncernen för att förbättra möjligheterna att utvinna energi ur biprodukter/avfall. Det handlar om att med olika metoder höja värmevärdet på materialen.

Genom koncernfunktionen Holmen Utveckling initieras forskning kring innovation och produktutveckling. Bland annat undersöks hur avfallet och biprodukterna från bruken kan användas för olika ändamål.

Torv

Holmens torvtäkt utanför Örnsköldsvik togs i bruk 2009 och skördas årligen för energiändamål. Produktionen uppgick för 2019 till 70 GWh.