Skogen är en biologisk produktionsapparat som med hjälp av sol, luft och vatten kan producera virke och energi i all framtid. Skogen och dess produkter har därmed en given plats i det framtida, hållbara samhället. Insikten om detta och en ökande knapphet på ändliga råvaror bidrar till att stärka ställningen för produkter som görs av förnybar råvara.

Tillväxten i Holmens skogar överstiger de årliga uttagen av virke. Det gör att det samlade förrådet av virke i skogarna stadigt ökar. Utvecklingen har pågått länge och beräknas fortsätta till mitten av 2000-talet. Anledningen är att en stor del av tillväxten sker i unga skogar som inte är avverkningsmogna. Vartefter dessa yngre skogar blir äldre blir det också möjligt att varje år skörda lika mycket virke som det samtidigt växer till.

I biokombinaten tas allt till vara

Holmens industrier i Iggesund och Norrköping är så kallade biokombinat. Här går råvaran först till sågverken och blir trävaror, det som blir över i processen går sedan vidare som råvara till pappers- och kartongbruken. Genom att samla alla fiberflöden till ett och samma ställe skapas möjligheter att på sikt kunna komplettera med även andra verksamheter. Pellets, fjärrvärme och produktion av elenergi är några intressanta alternativ.

Skogsråvaran ger utvecklingsmöjligheter

Holmen studerar möjligheterna att av skogsråvara tillverka även andra produkter än de traditionella. Det kan bland annat handla om kemiska produkter, drivmedel och helt nya material. Holmen har förstärkt organisationen inom detta område som har mycket intressanta framtidsmöjligheter.

Högre skogstillväxt

Tillväxten i Holmens skogar ska öka, vilket ska ge högre framtida skörd samtidigt som mer koldioxid binds. Virkesförråd och skörd ska år 2050 vara 50 procent högre än år 2000. Tillväxten ökar enligt plan och virkesförrådet är nu 12 procent högre än 2000 samtidigt som skörden ökat 17 procent.

Ökad skogsproduktion ligger i linje med samhällets klimatambitioner. Det ökar möjligheterna att tillverka substitut till klimatpåverkande produkter och fossila energislag.