Kotte på gren

Biprodukter och avfall

Vid tillverkningen av Holmens produkter uppstår olika typer av avfall. Den stora merparten återvinns eller utnyttjas som energi. Sedan 2000-talets början har mängden avfall till deponi minskat kontinuerligt för att idag utgöra en tiondels procent av de biprodukter och det avfall som uppstår i verksamheterna.

Holmen strävar efter att minimera mängden avfall och nyttiggöra så stor andel som möjligt. Avfallsskatter och kostnader för deponering ställer krav på en kostnadseffektiv hantering. Källsortering tillämpas vid alla enheter. Anställda och entreprenörer utbildas fortlöpande i avfallsrutinerna.

Arbetet vid våra anläggningar

Iggesunds bruk

Under 2019 fortsatte arbetet med att sluttäcka Skärnäs deponi, vilket har medfört att allt fallande produktionsavfall använts som konstruktionsmaterial. Under 2020 kommer sluttäckning av Skärnäs deponi att färdigställas och slutsäckning av Strömsbruks industrideponi kommer att påbörjas, det är i nuläget oklart hur länge den sluttäckningen kommer att pågå. Under 2019 har 4 st kortare förbränningsförsök av vattenreningsslam utförts och resultaten har sett lovande ut. Under 2020 planeras för ett längre förbränningsförsök. Inget produktionsavfall kommer att deponeras under 2020.

Workingtons bruk

Över 99 procent av avfallet från Workingtons bruk återvinns eller återanvänds och inget processavfall går till deponi.

I den mån det är möjligt sorteras avfallsströmmarna redan vid källan. Till exempel återvinns barken som avlägsnas från det inkommande rundvirket och kan sedan användas för förbränning. På samma sätt återvinns filtratet från avloppsvattnet och aska från den biobränsleeldade pannan för användning inom jordbruket.

Ett lokalt återvinningsföretag anlitas för att se till att övriga typer av avfall hanteras på rätt sätt, oavsett om det rör sig om pappersavfall från kontoren eller kasserade delar från det löpande underhållet av anläggningen. Medarbetarna har fått utbildning i hur avfall ska hanteras, som en del av brukets miljöledningssystem. Allt avfall som lämnar bruket registreras, tillsammans uppgifter om dess destination.

Hallsta pappersbruk

Bark från processen säljs idag till externa värmeverk. Verksamheten har kontinuerligt utvecklats sedan brukets egna pannor stoppades.

Slam som faller från brukets avloppsvattenrening komposteras i egen regi till fibermull. Fibermullen används framför allt externt till anläggningsjord. Produkten används även delvis i täckningen av en egen deponi samt för extern förbränning.

Bravikens pappersbruk

Fiberslam från brukets vattenrening komposteras till fibermull i samarbete med Econova. Fibermullen används som råvara för jordtillverkning och ersätter delvis torv i jordproduktionen.

Bark från processen och andra biobränslen energiutvinns i Bravikens fastbränslepanna som försörjer bruket och Bravikens sågverk med värmeenergi. En del bark och spån säljs även till externa värmeverk.

Aska från biobränsleeldningen nyttjas som konstruktionsmaterial för att anlägga och underhålla verksamhetsytor på den egna deponin.

Avfall som uppkommer i verksamheten källsorteras och återvinns eller energiutvinns. En mycket liten del deponeras.

Braviken, Iggesund och Linghem Sågverk

Biobränslen från anläggningarna nyttjas delvis i fastbränslepannor i Holmens anläggningar för framställning av värmeenergi. Resterande volymer säljs till värmeverk och pelletstillverkare.

I samarbete med lokala återvinningsföretag har anläggningarnas övriga avfallsfraktioner kartlagts och samtliga avfall återvinns, omhändertas eller går till energiframställning.