Den svenska miljöbalken har tydliga regler för hur områden som är förorenade av tidigare verksamheter ska hanteras. Enligt ett av de nationella miljömålen i Sverige ska förekomsten av ämnen i miljön inte hota människors hälsa eller miljön. Holmen ser därför arbetet med avslutade verksamheter som en viktig del av hållbarhetsarbetet. Vid några av koncernens nedlagda industrier finns markföroreningar som kräver undersökningar där miljö- och hälsorisker bedöms. Åtgärder kan också komma att krävas. Ansvaret för efterbehandling fastställs efter noggranna bedömningar ur ansvars- och skälighetssynpunkt. Holmen har pågående arbete om markföroreningar vid följande nedlagda industrier.

Nedlagda sågverk

För att förhindra röta och insektsangrepp i trävarorna var det för många år sedan praxis

vid svenska sågverk att använda olika typer av träskyddsmedel. Flera av dessa visade sig senare vara miljömässigt olämpliga och är sedan länge förbjudna. Vid koncernens tidigare sågverk Håstaholmen, Stocka och Lännaholm användes sådana träskyddsmedel. Det innebär att delar av de före detta industriplatserna fortfarande är förorenade. Vid Håstaholmens sågverk avslutades efterbehandlingsarbetet på markområdet under 2016.  Under 2018 beslutades om åtgärder för att ta bort påvisade föroreningar i sedimenten utanför det före detta industriområdet. Mark- och miljödomstolen gav i juni 2019 tillstånd för föreslagna åtgärder. Muddring av de förorenade sedimenten påbörjades i slutet av 2019.

På övriga sågverksplatser pågår utredningar om lämpliga åtgärder för efterbehandling.

Nedlagda sulfitfabriker

Marken vid sulfitmassabruk innehåller vanligtvis föroreningar som är karaktäristiska för sådan verksamhet. Vid de flesta sulfitmassabruk uppstod avfall i form av kisaska. Sådan aska innehåller metaller och användes ofta som utfyllnadsmaterial. Vid en del bruk tillverkades också blekningskemikalier. För Holmens del pågår utredningar i Strömsbruk, Loddby och Domsjö.

Nedlagt träsliperi

Vid det sedan länge nedlagda Bure träsliperi impregnerades pappersmassan fram till 1965 med ett bakteriedödande medel som kan ha förorenat marken på platsen. Holmen har utfört undersökningar av miljösituationen på och i anslutning till det tidigare industriområdet. Beslut om efterbehandlingsåtgärder väntas under 2020.

Metallindustri

Under 2016 efterbehandlades byggnader och mark vid en nedlagd anläggning för ytbehandling i Iggesund. Sedan 2018 pågår rening av det förorenade grundvattnet på den före detta industriplatsen.

Deponier

En Fiberslamdeponi i Kvillsfors har undersökts. Slam innehållande PCB (från kopiepapper) från Nyboholms bruk tippades på deponin. Holmen har utrett miljösituationen vid deponin. Länsstyrelsen väntas under 2019 ge besked om hur man vill gå vidare med ärandet.

Holmen bedrev vid Hults bruk verksamhet mellan 1944 och 1988. Under årens lopp främställdes olika typer av gjutgods vid bruket. Holmen har av Norrkäpingskommun ålagts att undersöka en gjutsansdeponi på platsen med avseende på risk för läckage av förorenande ämnen. Holmen undersökte deponin under 2019 med förslag om mindre åtgärd för att stabilisera denna. Kommunen väntas återkomma i ärendet i början av 2020.