Vad är Science Based Targets?

Science Based Targets är den vetenskapliga modell som finns tillgänglig idag för organisationer och företag för att beräkna hur mycket växthusgaser en verksamhet  max får släppa ut för att jordklotet ska undvika att värmas upp mer än 1,5 grader.

Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett globalt samarbete mellan CDP, UN Global Compact, WRI och WWF.

Vad händer om jordklotet värms upp mer än 1,5 grader?

Om vår planet värms upp med mer än 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriella nivåer, så visar FNs klimatpanel IPCC att vår värld kommer att drabbas ännu hårdare än idag av extrema väderhändelser som kommer påverka bland annat jordens resurser, ekosystem, biologisk mångfald, livsmedelssäkerhet och städer negativt. Ju större uppvärmningen blir desto värre blir konsekvenserna för alla oss djur och växter som lever på vår planet.

Hur bidrar Holmen till att minska den globala uppvärmningen?

Holmen är ett skogsägande bolag vars affär motverkar den globala uppvärmningen genom upptag och lagring av koldioxid samt produktion av klimatsmarta produkter och förnybar energi.

Våra växande skogar binder koldioxid och ger oss förnybara alternativ till fossila material. Tillväxten i skogen är ett resultat av vårt aktiva och hållbara skogsbruk som skapar välmående skogar, rika på växt- och djurarter. Yngre träd växer snabbare och binder betydligt mer koldioxid än äldre skog där tillväxten avtagit. Och eftersom vi skördar mindre än den årliga tillväxten ökar mängden virke i våra skogar för varje år som går. Tillsammans med utfasningen av fossila bränslen och ökad produktion av egen förnybar energi förstärks de positiva klimateffekterna.

Behovet av förnybara och fossilfria produkter ökar och vi erbjuder våra kunder hållbara alternativ till fossilbaserade material. Produkterna kan dessutom återanvändas och återvinnas vilket minskar miljöbelastningen ytterligare.

Vad är Holmens klimatmål?

Holmens klimatmål är att klimatnyttan ska ökas genom att ett växande virkesförråd binder alltmer koldioxid samtidigt som våra produkter ersätter fossilbaserade alternativ och vi minskar de fossila utsläppen i vår värdekedja. Därutöver ska utbyggnaden av vindkraft bidra till omställning till ett fossilfritt energisystem i Europa.

Holmen hade tidigt ett klimatmål, och redan 2005 slog vi fast att de fossila bränslena vid våra industrier skulle minska med 90 % till år 2020. Vi är stolta över att vi har lyckats minska användningen av fossila bränslen med 87 % 2019 jämfört med 2005.

Varför vill Holmen sätta ett Science Based Target?

Holmens befintliga klimatmål går ut 2020 och behöver förnyas. Då vi agerar på en global marknad är det viktigt för oss att vi använder oss av en global gångbar metod för att säkerställa att vi gör tillräckligt för att undvika att jorden värms upp mer än 1,5 grader. Det är även viktigt för oss att vi baserar vårt mål på vetenskaplig grund. Vi ser även att vårt klimatansvar sträcker sig utanför vår egen verksamhet, och vi kommer därför inkludera utsläpp som sker i vår värdekedja.

Vi ser idag att både våra kunder och investerare har högt förtroende för SBT-metodiken, och då den uppfyller de önskemål vi har i form av global, vetenskaplig och värdekedjebaserad metodik, så önskar vi på Holmen att den delen i vårt klimatmål som omfattar utsläppen från vår värdekedja ska vara i linje med SBT från år 2021 och framåt.

Hur arbetar Holmen för att sätta Science Based Target?

Holmen genomför just nu ett omfattande klimatberäkningsprojekt i enlighet med den metodik som SBT rekommenderar. Beräkningarna baseras på 2019 år siffror, i syfte att ha det året som basår. Beroende på vad beräkningarna och analysen av beräkningarna visar, så är Holmens förhoppning att kunna presentera ett SBT-mål till årsskiftet 2020/2021. Det är viktigt för oss på Holmen att vi kan arbeta för att nå de mål vi sätter. Vi är därför noga med att göra en gedigen kartläggning och analys av klimatutsläppen i vår värdekedja innan vi beslutar om vilket Holmens nya mål för minskat utsläpp av växthusgaser ska vara.