Grankottar på mossa

Hållbara affärsmål

Vi ska skapa värden som består över tid. Samtidigt ska vi bidra till ett bättre klimat.

Vår hållbara affärsstrategi

2,7 miljoner ton koldioxid

2019 minskade vår verksamhet koldioxiden i atmosfären med 2,7 miljoner ton. 

Vår ambition är att klimatmålet ska vara i linje med Parisavtalet och följa modellen för Science Based Targets.

Så här har vi räknat

Globala mål för en hållbar utveckling

Holmen är ett exportbolag och en del av svensk basindustri.

Med ett stort upptag av koldioxid och export av klimatsmarta produkter är vårt bidrag till en hållbar utveckling globalt.

Utmaningarna och den direkta påverkan vi har på miljö och människor är till stora delar lokala.

Läs mer om Holmen och de Globala målen.

Våra arbetsmiljömål

Hälsa och säkerhet är en fortsatt prioriterad fråga för Holmen. Koncernledningen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av platscheferna inom respektive affärsområde.

Gruppen initierar löpande aktiviteter, sätter upp mål och nyckeltal samt följer upp dessa kontinuerligt med avrapportering i koncernledningen.

Holmen som arbetsgivare

Holmens säkerhetsarbete

Målet med Holmens säkerhetsarbete är att uppnå en skadefri verksamhet för de anställda.

En säker arbetsmiljö ligger ständigt högt på dagordningen och följs kontinuerligt upp på ledningsnivå.

Holmens skogsenhet är certifierad enligt PEFCTM och FSC® (FSC-ID) och samtliga producerande enheter är certifierade enligt OHSAS 18001, vilket innebär att koncernen bedriver ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Vision om noll olycksfall

Antalet arbetsolycksfall per miljoner arbetade timmar ökade till 5,7 2019 från 4,9 2018. De dominerande orsakerna till olyckorna är halk-, snubbel- och klämskador. 

Skärskador har minskat under året tack vare vidtagna åtgärder medan snubbel-, halk- och fallolyckor har ökat.

Under senare år har vi framgångsrikt lyckats minska antalet olyckor och trots årets uppgång till 27 (24) händelser, ser vi att vi befinner oss i en stabil fas.

Årets uppgång visar hur viktigt det är för oss att fortsätta arbeta långsiktigt och fokuserat med att nå vår vision om noll olycksfall. Några enheter har också legat på den nivån under mer än ett år.

Holmens arbetsmiljöpolicy

Mål i linje med EUs mål

Holmens mål för hållbar utveckling ligger i linje med hållbarhetsmål som formulerats på såväl global, europeisk som nationell nivå. Holmen kommer långsiktigt att vara en viktig aktör för att det globala klimatavtalets mål ska kunna nås.

EU har under UNFCCC antagit klimatmål till 2020 och 2030. EU:s samlade utsläpp ska minska med 20 procent till 2020 och med 40 procent till 2030 jämfört med 1990. I slutet av 2018 presenterade EU en långsiktig klimatstrategi där målet är att sträva mott ett nettonollutsläpp år 2050.

Holmens verksamhet kännetecknas av förnybar råvara och energi, återvinning av energi och fiber, nya produkter samt råvaror och produkter som binder koldioxid och agerar substitut för klimatpåverkande material.

Holmens ambitioner på klimat- och energiområdet ligger därför i linje med de hållbarhetsmål som formulerats på såväl global, europeisk som nationell nivå.