God lönsamhet är en viktig hållbarhetsfaktor

God lönsamhet och stark finansiell ställning är viktiga faktorer som skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Lönsamheten är också en förutsättning för investeringar som gör att företaget kan utvecklas i linje med de marknadsförhållanden som gäller. Holmens verksamhet är kapitalintensiv och utvecklingen sker till stor del genom investeringar i förbättrad produktion, utökad kapacitet och effektivare energianvändning. I alla beslut som fattas inom Holmen finns hållbarhetsaspekter med som en integrerad del. På det sättet tar sig företaget varje dag allt närmare sina mål. Holmen är i grunden redan genom sin verksamhet en del av det hållbara samhället; ett framgångsrikt och lönsamt företag som tillverkar produkter av naturliga råvaror.

Holmen har ställt upp finansiella mål som stödjer en långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling.

Lönsamhet

Målsättningen är att skog och kraft, som utgör två tredjedelar av koncernens tillgångar, ska ge en stabil avkastning på sysselsatt kapital om minst 5 procent samtidigt som industriverksamheten uthålligt ska avkasta mer än 10 procent. Sammanvägt innebär det att koncernens avkastning ska överstiga 7 procent.

Kapitalstruktur

Den finansiella ställningen ska vara stark för att ha handlingsfrihet att fatta långsiktiga affärsmässiga beslut. Målet är att skuldsättningsgraden inte ska överstiga 0,5. Skuldsättningsgraden har minskat från drygt 0,3 år 2012 till 0,13 vid årsskiftet 2017/2018.

Utdelning

Beslut om aktieutdel­ning ska grundas på en sammanvägning av koncernens lönsamhetssituation, framtida investeringsplaner och finansiella ställning. Styrelsen har till årsstämman 2018 föreslagit en utdelning om 13 kronor per aktie, vilket motsvarar 5,0 procent av eget kapital.

Under Fakta om aktien finns en sammanställning över data per år.

Hållbar utveckling

Holmen ser ett aktivt hållbarhetsarbete som en viktig del i verksamheten och som drivkraft för långsiktigt affärsvärde. Holmens uppförandekod, lagstiftning, andra regelverk och kundkrav bidrar också till att miljöfrågor och de anställdas förhållanden får uppmärksamhet.

Verksamheten i Holmen, vilken baseras på råvaruresursen skogen, bidrar till den viktiga omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. Det innebär en övergång från en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror, till en resurseffektiv ekonomi grundad på förnybara råvaror och produkter. Med syftet att minimera resursförbrukningen och skapa nya intäkter identifieras och utvecklas nya affärsidéer och produkter med skogsråvara och restprodukter som bas.

Lokal betydelse för ekonomisk utveckling

I avsnittet "I samverkan med våra intressenter" beskrivs den inverkan Holmen har på sysselsättningen på de orter där företaget är verksamt. Utöver kärnverksamheten bidrar företaget till ekonomisk utveckling genom investeringar, forskning och utveckling samt genom samarbeten med företag och organisationer på flera av de platser där koncernen har verksamhet.

Övrig finansiell information

Ta del av de senaste finansiella rapporterna. I avsnittet Holmen i siffror finns också jämförelsedata och trender mot tidigare kvartals- och årsresultat. I Årsredovisningen för 2017 finns även en ekonomisk tioårsöversikt på sidorna 74-75.