För att skapa en hållbar framtid måste vi ha kompetenta medarbetare och en hälsosam arbetsplats. Vi arbetar aktivt för att vara jämställda och inkluderande, främja mångfald, motverka diskriminering och förebygga olyckor. Först när våra medarbetare mår bra kan vi prestera bra. Vi satsar på kompetensutveckling genom utbildningsprogram, ser positivt på medarbetarinitiativ och främjar interna karriärsförflyttningar.

Läs mer om hur socialt hållbara vi är, och om vad en karriär på Holmen kan innebära för dig. 

Skogsindustrin har också en stor regional betydelse. Det skapar sysselsättning i glest befolkade områden och är i många fall en förutsättning för att kunna bo och verka utanför storstäder. Holmen har en betydelsefull roll som arbetsgivare på flera
orter, och genom engagemang och samarbeten bidrar vi till att skapa välmående samhällen som i sin tur hjälper oss att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Läs mer om hur vi skapar en levande landsbygd.  

Vår organisations bidrag till FN:s mål för en hållbar utveckling: