Arbetsmiljömål

Hälsa och säkerhet är en fortsatt prioriterad fråga för Holmen. Koncernledningen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av platscheferna inom respektive affärsområde. Gruppen initierar aktiviteter, sätter upp mål och nyckeltal samt följer upp dessa kontinuerligt med avrapportering i koncernledningen.

Säkerhetsarbetet är prioriterat

Målet med Holmens säkerhetsarbete är att uppnå en skadefri verksamhet för de anställda. En säker arbetsmiljö ligger ständigt högt på dagordningen och följs kontinuerligt upp på ledningsnivå. Holmens skogsenhet är certifierad enligt PEFCTM och FSC® (FSC-ID) och samtliga producerande enheter är certifierade enligt OHSAS 18001, vilket innebär att koncernen bedriver ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Antalet arbetsolycksfall per miljoner arbetade timmar ökade till 5,7 2019 från 4,9 2018. De dominerande orsakerna till olyckorna är halk-, snubbel- och klämskador. Skärskador har minskat under året tack vare vidtagna åtgärder medan snubbel-, halk- och fallolyckor har ökat. Under senare år har vi framgångsrikt lyckats minska antalet olyckor och trots årets uppgång till 27 (24) händelser, ser vi att vi befinner
oss i en stabil fas. Årets uppgång visar hur viktigt det är för oss att fortsätta arbeta långsiktigt och fokuserat med att nå vår vision om noll olycksfall. Några enheter har också legat på den nivån under mer än ett år.

Holmens arbetsmiljöpolicy

Arbetsolyckfall 2019
med mer än 8 timmars frånvaro (LTI),
antal per miljon arbetade timmar

 

 

 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro 2019:

  • Sjukfrånvaro totalt: 3,8
  • Långtidsfrånvaro > 60 dagar: 1,6