Närbild barr med dagg

Cirkularitet – en integrerad del av vår affär

Växande välmående skogar, effektiv råvaruhantering och cirkulära kretslopp är förutsättningar för vår lönsamhet. Det är också grunden till en genuint hållbar affär.

Vad är cirkularitet?

Cirkularitet innebär att resurser nyttjas, återanvänds och återvinns för att undvika slutgiltigt avfall. På Holmen äger och förädlar vi skog genom en affärsmodell som inkluderar hela koncernen och är nästintill helt cirkulär.

Holmens skogsbruk är hållbart

Holmens skogsbruk är certifierat vilket innebär att allt virke går att spåra till sitt ursprung från hållbart brukade skogar. Skogsbruket bedrivs med så liten miljöpåverkan som möjligt genom långsiktiga och tydliga skogsvårdsplaner.

Vi tar hand om hela skörden i våra sågverk och bruk, där produktionen till mycket stor del är baserad på förnybar el- och värmeenergi.

Förnybar elproduktion

De senaste 10 åren har utsläppen av fossil koldioxid från anläggningarna minskat med drygt 80 procent och ungefär hälften av all energi som används i verksamheten kommer från egen förnybar produktion. Genom nära samarbete med kartong- och pappersåtervinningsorganisationer tar vi ansvar för det slutgiltiga ledet i vår värdekedja.

 

Se filmen om vår cirkulära affär

Biprodukter blir till nya resurser

Våra produktionsanläggningar tillhör bland de mest resurseffektiva i världen. Under åren har vi utvecklat metoder för att effektivt minska vår användning av energi, vatten och kemikalier samt återvinna och återanvända det avfall som uppstår. Exempelvis används restprodukter av virkesråvaran från sågverken för att producera el- och värmeenergi i bruken, organiskt material från vattenrening blir till naturgödsel som säljs vidare och ånga från bruken i Iggesund och Braviken används vid torkningsprocesserna i de integrerade sågverken.

Här kan du läsa mer om biprodukter och avfall från vår verksamhet

Vi tar hand om hela skörden

Holmens två plantskolor producerar årligen 35 miljoner plantor varav merparten planteras på koncernens egen mark. Efter 70–90 år, när tillväxten avtar, och skogens
förmåga att ta upp och lagra koldioxid har minskat, är skogen mogen att skördas.
Ungefär hälften av skörden utgörs av grova stockar som används för produktion av byggmaterial. Den klenare delen av träden och virke från gallring står för 40 procent av skörden och används för tillverkning av kartong och papper. Resterande 10 procent utgörs av grenar, toppar, bark och sågspån som används för produktion av förnybar bioenergi.Av träden vi skördat sågar vi så mycket virke det bara går. Ingenting går till spillo. Allt tas tillvara.

Returpapper växer i skogen

Gemensamt för de produkter som Holmen tillverkar är att de tillverkas av färsk fiber från hållbart bru­kade skogar, vilket ger både produktmässiga och miljömässiga fördelar.

Färsk fiber ger unika fördelar

Kartong gjord av färska fibrer har högre styrka, bättre ljushet och neutral doft- och smakpå­verkan i kontakt med livsmedel. Detta är exempel på egenskaper som innebär tydliga mervär­den för slutprodukten. Kombinationen av den färska fibern och kartongens inbyggda egenskaper gör det dessutom möjligt att till­verka attraktiva och funktionella förpack­ningslösningar som med fördel kan ersätta förpackningar baserade på fossila råvaror.

Holmens magasin- och bokpapper tillverkas av färsk fiber från svenska skogar vilket gör det möjligt att utveckla papperskvaliteter med hög bulk, papper som är tjocka men ändå lätta. Det innebär att kunden, trots färre ton papper, kan producera trycksaker med samma tjocklek och känsla som med traditionella, dyrare papperskvaliteter. Sam­mantaget leder detta till lägre kostnader för såväl papper som distribution. 

Papper som baseras på färsk fiber får en hög stabilitet i förhållande till vikten. Därtill har pappret en naturligt högre ljushet som förhöjer upplevelsen av text och bild jäm­fört med returfiberbaserade papper. Det gör trycksaker av färskfiberbaserade papper till ett naturligt komplement till digitala medier.

Returpapper kräver färsk fiber

Massa, papper och kartong som tillverkas av färsk fiber från nordiska skogar spelar en viktig roll i det europeiska returfiberkretsloppet. I övri­ga Europa är skogstillgångarna begränsade och därför baseras papperstillverkningen i betydligt högre grad på returpapper.

När fibern används för första gången är det en färsk fiber. När pappret samlas in och återvinns blir den istället en returfiber. Papper kan återvinnas upp till sju gånger innan returfibern blir för kort och svag. Kretsloppet måste med andra ord kontinu­erligt tillföras färska fibrer från hållbart brukade skogar. Utan färsk fiber ingen framtida returfiber.