Utmärkelser

Strategiska val och investeringar för framtiden har stärkt Holmens hållbarhetsprofil och resulterat i viktiga erkännanden. Holmen är inkluderat i ett flertal hållbarhetsindex vilka kan betraktas som en kvalitetsstämpel på att Holmen kan hantera såväl risker som möjligheter inom hållbarhetsområdet.

Utmärkelser

EcoVadis

Holmen får högsta betyg i hållbarhet; Gold Standard, i en utvärdering som analysföretaget EcoVadis gjort för 2018. Holmen Skog, Holmen Paper och Holmen Paperboards alla enheter har utvärderats separat, och alla ha fått utmärkelsen Gold Standard. I och med det tillhör Holmen de två bästa procenten av alla företag som EcoVadis har bedömt.


GRI - Global Reporting Initiative

Holmen har valt att i hållbarhetsredovisningen utgå från de riktlinjer, version core, för hållbarhetsredovisning som Global Reporting Initiative (GRI) utfärdat. KPMG har på Holmens uppdrag genomfört en översiktlig granskning av innehållet i koncernens GRI­-redovisning. Här på Holmens webbplats finns ett fullständigt GRI-­register och revisors rapport.

 

CDP – bedömningar 2017

CDP CLIMATE PROGRAM är benämningen på ett internationellt samarbete som 2018 representerade mer än 650 institutionella investerare med tillgångar på sammanlagt nästan 800 biljoner kronor. Baserat på information från mer än 7 000 börsnoterade
företaghar CDP byggt upp världens största databas med klimatuppgifter. Uppgifterna finns tillgängliga för att underlätta strategiska affärs- och investeringsbeslut.

Holmen har sedan 2007 rapporterat till CDP Climate Program och sedan 2013 även till CDP Forest Program. Undersökningarna har under årens årets lopp visat att Holmen har en god förvaltning och strategi för att minska negativa effekter av klimatförändringen.

I utvärderingen om skogsskötsel har Holmen i flera år placerats i gruppen för gott ledarskap som säkerställer ett hållbart brukande av skogens resurser. Strategiska val och investeringar för framtiden har stärkt Holmens hållbarhetsprofil och vår förmåga att hantera såväl risker som möjligheter inom klimat- och hållbarhetsområdet. För mer information om vårt hållbarhetsarbete se holmen.com.

 

MSCI

MSCI värderar Holmen till högsta nivå, dvs AAA i MSCI ESG RATING, och har så gjort under ett fleratal år. Holmen är mycket stolta över detta. Vi är också mycket glada över våra stabila ögarförhållanden vilket möjliggör för en långsiktig och stabil utveckling. MSCI utvärderar ett stort antal förtag baserat på publik information. När MSCI publicerar listan över bedömda företag väljer MSCI därför att begränsa listan till de företag som har högst aktieomsättning, och då omfattas inte Holmen pga våra stabila ägarförhållanden.

 

Företagsindex och fonder

Efterfrågan hos finansiella analytiker är stor vad gäller detaljerad information om företags risker och möjligheter inom områdena miljö, socialt ansvar och ansvarsfull bolagsstyrning. Internationella investerare letar i ökad utsträckning efter investeringsmöjligheter i företag som har hållbar utveckling som uttalat mål.

Holmen utvärderas kontinuerligt av hållbarhetsanalytiker och är upptagen i ett antal internationella hållbarhetsindex. Kontakterna utgör en viktig del i den intressentdialog som bedrivs. Att Holmen under en följd av år varit inkluderad i flera hållbarhetsindex ska ses som att hållbarhetsfrågor hanterats på ett systematiskt sätt av bolaget under en längre tid. Att bli upptagen i olika hållbarhetsindex ger således en kvalitetsstämpel åt arbetet och visar att företaget kan hantera såväl risker som möjligheter. Båda är viktiga parametrar för investerare att ta ställning till.

Rapporteringen till FN:s Global Compact, CDP, redovisning enligt GRI samt koncernens årsredovisning är effektiva sätt att ge relevant underlag för analys av Holmen.